I Tinning Mose kan man fra slutningen af maj til begyndelsen af juli være heldig at opleve den sjældne mosemyresvirreflue, når den flyver lavt og tungt over tørvemosset. Det mest bemærkelsesværdige ved mosemyresvirrefluen er dens larver, som ligner omvendte dybe tallerkener. De udvikler sig i tuerne af bl.a. sort slavemyre og alm. stikmyre, hvor de lever af myrernes æg og larver.
.
Vandet står højt i Tinning Mose på en tidlig forårsdag, hvor løvtræerne står nøgent på mosebunden, og tuerne af topstar, der rejser sig højt over de våde lavninger, stadig er klædt i vissent gråbrunt. Adgangen til den åbne, centrale højmoseflade er ret begrænset, men fra Solkærvej kan man følge en sti gennem den skov- og kratbevoksede såkaldte laggzone i kanten af mosen.
.

Tinning Mose ligger på nordøstsiden af Sønderskov nogenlunde midt mellem Hammel og Hinnerup. Den ca. 40 ha store mose er Favrskov Kommunes eneste egentlige højmose. Her kan man opleve det særlige plante- og dyreliv, der knytter sig til den meget næringsfattige naturtype. I en højmose domineres plantelivet af forskellige tørvemosser. Da tørvemos udskiller brintioner, når det optager næringsstoffer, sker der en forsuring af omgivelserne. Det medfører bl.a., at de døde dele af tørvemosset ikke nedbrydes, men i stedet opbygges i gradvis tykkere lag af tørv. Det får med tiden mosen til at hæve sig op over det omkringliggende landskab. En højmose modtager alt sit vand og næring fra nedbøren, og ud over at være sur er mosen derfor også næringsfattig. Frem til 1940’erne blev der gravet tørv i Tinning Mose.

Ud over tørvemosserne består mosens planteliv bl.a. af tuekæruld, smalbladet kæruld, flere arter af star, klokkelyng, rosmarinlyng, blåbær, tyttebær, revling, alm. tranebær og kragefod samt de kødædende rundbladet og liden soldug. Mosen huser desuden en række bemærkelsesværdige insekter og edderkopper som stor rovedderkop, lille kærguldsmed, mosemyresvirreflue, bølleblåfugl og moseperlemorsommerfugl. Om foråret kan man høre den boblende kvækken fra spidssnudede frøer, som yngler i de vandhuller, der opstod i forbindelse med tørvegravningen.

Tinning Mose trues især af tilførsel af næringsstoffer, ikke mindst i form af luftbåren ammoniak fra landbruget. Næringsstofferne betyder bl.a., at den særlige næringsfattige naturtype forsvinder, ligesom de bidrager til en øget opvækst af birk og bævreasp. Der foretages ingen naturpleje i mosen.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land