Leverurt er en sumpplante, som kan findes i Tryggevælde Ådal, hvor den får opfyldt sine krav til et kalkrigt voksested. Leverurten er gået stærkt tilbage i antal og betragtes nu som ret sjælden. Plantens navn skyldes, at man tidligere anvendte den som lægemiddel mod leversygdomme.
.
Tryggevælde Å ved Strøby. Her fører en bro over åen, og fra denne fås ådalens bedste oplevelse af Tryggevælde Å. I sommerhalvåret er vandets overflade ofte dækket af mængder af vandplanter, især andemad, og til tider kan selve vandløbet være totalt dækket af grønne planter.
.

Tryggevælde Å tager sin begyndelse umiddelbart syd for Dalby i Faxe Kommune, hvor Egedebæk løber sammen med Freerslev Å. Disse to vandløb afvander områder omkring Jomfruens Egede og Bregentved. Fra Dalby løber den stærkt regulerede Tryggevælde Å mod nord gennem et frodigt, fladt morænelandskab. På strækningen fra Hårlev til Køge Bugt danner den markante 200-500 m brede ådal en tydelig grænse mellem det mere bakkede Østsjælland og den flade halvø Stevns. Ådalen domineres af enge, der oversvømmes i perioder af vinterhalvåret. Tryggelev Å er ca. 35 km lang, og i alt afvander åen omkring 300 km2 af det østlige Sjælland.

Tryggevælde Å modtager en del næringsstoffer fra landbrug og boliger. Derfor er den næringsrig, hvilket betyder, at der især om sommeren er en kraftig vækst af tagrør, gul åkande, andemad m.m. Ved lav vandføring kan åen derfor være dækket af vandplanter.

Åens fiskebestand omfatter især store bestande af rimte og aborre, som også trækker ud fra åen og fouragerer i det brakke kystnære farvand. De opnår derfor en anseelig størrelse. Som følge af det rige fødeudbud med bl.a. mange skaller har åen også en god bestand af store gedder. Brasen og suder trives i de nedre dele af åen. Åen har en pæn bestand af havørred, der om efteråret søger imod gydepladserne i de øvre dele af åen.

Engene langs Tryggevælde Ådal har i hundreder af år været brugt til ekstensiv græsning. Det betyder, at der nu findes flere lokaliteter med en rig flora. Ved åens udløb findes Odden, der er et overdrev, som gradvis bliver til en strandeng, som en tange imellem å og hav. Her er der derfor en stor variation i jordfugtighed og saltindhold. Det betyder, at der findes en mangfoldig flora og flere sjældne arter. Eksempelvis findes der farvevajd, bredbladet timian, bakkenellike og en stor bestand af nikkende kobjælde.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Stevns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande