Antal skoler og elever i Brønderslev Kommune 1970/71 til 2015/16.

.

Mens uddannelsesvalgene adskiller sig en del fra landet som helhed, er forskellene mindre på sundhedsområdet. I Brønderslev Kommune spiller erhvervsuddannelserne en hovedrolle i de unges uddannelsesvalg. Ligesom de videregående uddannelser tages de uden for kommunen, oftest i Aalborgområdet. Middellevetiden er på niveau med landsgennemsnittet, men lidt flere oplever et dårligt fysisk helbred. De sociale udgifter er relativt høje, mens kriminaliteten er væsentlig under landsgennemsnittet.

Uddannelse

De 30-34-åriges højest gennemførte uddannelse i Brønderslev Kommune og hele landet i 2016.

.

Brønderslev Kommune har et veludbygget system af grunduddannelser. Antallet af folkeskoler i kommunen er faldet fra 23 i 1970 til 11 i 2015/16 (se Tabel). Friskoler har spillet en voksende rolle. Da folkeskolerne i Serritslev og Agersted lukkede i 2014, blev de efterfølgende omdannet til friskoler. Samlet er klassekvotienterne i grundskolen i Brønderslev Kommune blandt landets laveste.

Kommunens to gymnasier er Brønderslev Gymnasium og HF samt Dronninglund Gymnasium. For dem, som ønsker en erhvervsuddannelse, er EUC Nord i Hjørring eller Tech College Aalborg nærmeste muligheder. I Brønderslev ligger endvidere Nordjyllands Idrætshøjskole (NIH), som tilbyder en lang række sportsgrene og har plads til ca. 100 elever.

Det stigende uddannelsesniveau ses i Brønderslev Kommune især for erhvervsuddannelserne. Blandt de 30-34-årige var andelen med en gennemført erhvervsuddannelse i 2016 oppe på 41,7 %, hvilket er en af de højeste andele blandt landets kommuner. Det er især mændene, der dominerer med en andel på 55 %, mens billedet er det modsatte for de videregående uddannelser; her er kvindernes andel markant større end mændenes. Samlet er andelen, der har taget lange videregående uddannelser, 6 % i Brønderslev Kommune mod 16 % for landet som helhed (se Figur). Videregående uddannelser tager kommunens unge primært i Aalborgområdet.

Læs videre om

Sundhed

De nærmeste muligheder for at tage en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse er i Aalborg og Hjørring, men ud over gymnasier og HF er Brønderslev Kommune også hjemsted for Nordjyllands Idrætshøjskole, der tilbyder mange sportsgrene. Skolen kunne i 2016 åbne et stort klatrecenter.

.

Et nyfødt barn i Brønderslev Kommune havde i 2016 en beregnet middellevetid på 80,2 år. Levetiden er stigende og følger niveauet i hhv. regionen og hele landet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er der en lidt større andel af den voksne befolkning i Brønderslev Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred (se Tabel). En mulig forklaring er de relativt mange ældre i kommunen. Samtidig er der en større andel af borgere, der selv oplyser at have et usundt kostmønster, og andelen af svært overvægtige er højere end i landet som helhed.

Problemer med et dårligt fysisk helbred får ikke flere til at gå til læge. I 2015 var der 6,8 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Brønderslev Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2015 ikke ramt Brønderslev Kommune specielt hårdt. Kommunen havde 1.700 tilmeldte patienter pr. alment praktiserede læge, kun lidt højere end landsgennemsnittet på 1.610.

Socialområdet og forsørgelse

Middellevetid og voksenbefolkningens sundhed i Brønderslev Kommune, Region Nordjylland og hele landet, 2013.

.

En gruppe ældre fra Hjallerup samlet om kroketspil en efterårsdag i 2016. Brønderslev Kommune har udsigt til, at ældrekvoten fortsætter sin stigning – og fortsat ligger over landsgennemsnittet. Samtidig falder antallet af plejehjem og forbruget af hjemmehjælp.

.

Udgiftsbehovet på det sociale område er i Brønderslev Kommune næsten på niveau med udgiftsbehovet på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 54,4 % for de 0-2-årige og 96,5 % for de 3-5-årige. Blandt de yngste var andelen mindre end i landet som helhed, hvor 66,2 % af de 0-2-årige var tilmeldt et pasningstilbud.

Der er flere indikationer på, at Brønderslev Kommune har en relativt høj andel af udsatte børn og unge. Eksempelvis udgjorde anbringelser af 0-17-årige uden for eget hjem 2,1 % af aldersgruppen i 2015 mod 1,2 % på landsplan.

Udgifterne til forsørgelse pr. indbygger i alderen 17-64 år i Brønderslev Kommune er ligesom i de fleste andre kommuner i Region Nordjylland relativt høje. I 2016 var udgifterne til forsørgelse pr. 17-64-årig 15 % over gennemsnittet for landets kommuner. Det høje niveau har udviklet sig gradvis i årene 2007-16.

I 2015 modtog 10,4 % af indbyggerne på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Andelen er faldet markant siden 2010 og er nu lidt mindre end på landsplan. Også andelen af ældre på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig har generelt været faldende og var i 2016 på ca. 4 % i kommunen.

Læs videre om

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Brønderslev Kommune er mindre end i Region Nordjylland og i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,2 personer pr. 1.000 indbyggere i Brønderslev Kommune. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger kommunen nogenlunde på niveau med både Region Nordjylland og med landet som helhed. Med hensyn til indbrud og tyveri er niveauet til gengæld lidt lavere i Brønderslev Kommune, hvor der i 2016 i alt blev rejst sigtelse mod 2,5 personer pr 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri. I hele landet var det 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg