Uddannelse

Antal skoler og elever i Brønshøj-Husum 1970/71 til 2018/19.

.

På Klintholmvej 5 ligger Brønshøj Skole fra 1923. Skolen gennemgik i årene 2014‑19 en helhedsrenovering og blev udvidet med 5.229 m2. Den 5. september 2019 havde skolen 883 elever fordelt på 0-9. klassetrin. Her får eleverne i 2.A læst historie under frokostpausen d. 10. december 2019.

.

Uddannelsesniveauet er lavere end i Københavns Kommune som helhed, men højere end på landsplan. 16 % af de 30‑34-årige havde i 2019 kun en grundskoleuddannelse, hvilket er dobbelt så mange som i hele kommunen. Andelen med en lang videregående uddannelse var i bydelen på 30 % mod 43 % i hele kommunen. Kvindernes uddannelsesniveau er højere end mændenes. Der er færre kvinder, der kun har en grundskoleuddannelse, og flere med mellemlange og lange videregående uddannelser.

Folkeskolen står stærkt i Brønshøj-Husum, hvor 96 % af eleverne i 2018/19 gik i en kommunal grundskole.

I forbindelse med strukturændringerne i Københavns Kommunes skoler i 2007 blev det besluttet at lukke Voldparkens Skole fra skoleårets start i 2008. Efter lukningen af skolen gik naboerne, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og en række foreninger sammen om at lave skolen om til EnergiCenter Voldparken.

Der var i skoleåret 2018/19 fem folkeskoler i bydelen, der alle går fra 0. til 9. klassetrin. De to største er Brønshøj Skole og Bellahøj Skole, der begge havde over 800 elever i 2018/19.

Mindst med ca. 500 elever var Tingbjerg Skole, der ifølge kvalitetsrapporten fra 2019 havde en andel af tosprogede elever på 85 %. Skolens karakterniveau var ifølge rapporten lavere end kommunens gennemsnit, men andelen af 9. klasseelever, der starter på en ungdomsuddannelse, er på niveau med resten af kommunen.

Privatskolen Den Lille Skole i København ligger på Lindholmsvej og er bydelens eneste frie grundskole. Skolen er oprettet i 1968 og har fra 0. til 6. klassetrin.

Sundhed og omsorg

Middellevetid 2014-18, socialgruppe og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Brønshøj-Husum og Københavns Kommune.

.

Et nyfødt barn i Brønshøj-Husum havde 2014‑18 en forventet middellevetid på 78,5 år. Det er over to år mindre end landsgennemsnittet på 80,8 år og ca. et halvt år mindre end gennemsnittet for Københavns Kommune.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 var det 9 % af den voksne befolkning i Brønshøj-Husum, der oplyste at have et dårligt fysisk helbred, mod 7 % i kommunen som helhed.

Brønshøj-Husum ligger i Region Hovedstadens planområde Byen, hvor Bispebjerg Hospital er akuthospitalet. Området dækkes samtidig af Psykiatrisk Center København.

Københavns Kommune placerede i 2020 Center for Rehabilitering og Akutpleje – Bystævneparken i Brønshøj. I takt med at flere patienter bliver udskrevet tidligere fra hospitalerne, har flere brug for hjælp til genoptræning for igen at kunne klare sig i eget hjem. Centeret har 89 sengepladser beregnet til døgnophold over kortere perioder.

I 2018 modtog 16 % af Brønshøj-Husums indbyggere på 65 og derover fast hjemmehjælp.

Det socioøkonomiske indeks udtrykker, hvor meget borgerne forholdsvis koster i kommunale udgifter (hele landet er 1,0). For Brønshøj-Husum var det i 2018 på 1,61 og dermed langt over Københavns Kommune som helhed, der lå på 1,15.

Kriminalitet

Københavns Kommunes genoptræning ligger bl.a. i Center for Rehabilitering og Akutpleje i Bystævneparken i Brønshøj. Blandt de genoptræningsforløb, centeret tilbyder, er et midlertidigt døgnophold.

.

Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse fra 2019 viser for Brønshøj-Husum, at 15 % er utrygge i deres nabolag, og 25 % føler sig utrygge, når de færdes i udendørsarealerne i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Disse andele er højere end gennemsnittet for hele kommunen, hvor 9 % er utrygge i deres nabolag, og 17 % er utrygge ved at færdes i aften- og nattetimerne.

I Brønshøj-Husum blev der i 2018 anmeldt 24,6 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. Det er væsentlig lavere end gennemsnittet for hele kommunen (60,1). Indbrud er den hyppigst anmeldte kriminalitet.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg