Borgerne i Egedal Kommune er veluddannede, og ca. 90 % af børnene går i en folkeskole. Middellevetiden er højere end på landsplan, og de sociale problemer er færre.

Uddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Egedal Kommune 1970/71 til 2016/17. Der undervises på 12 forskellige skoleenheder (på hver sin lokalitet) samt et 10.-klassecenter.

.

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Egedal Kommune og hele landet i 2017.

.

Uddannelsesniveauet i Egedal Kommune ligger tæt på landsgennemsnittet, men lidt flere har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Når det kommer til de videregående uddannelser, er der lidt flere med korte og mellemlange videregående uddannelser og lidt færre med lange videregående uddannelser (se Figur).

Selv om det samlede uddannelsesniveau også i 1991 var tæt på landsgennemsnittet, er der sket markante bevægelser. Især er uddannelsesniveauet steget for kvinderne. Andelen af 30‑34-årige mænd med kun en grundskoleuddannelse er således kun faldet fra 22 % til 17 %, mens det tilsvarende fald for kvinderne har været fra 34 % til 11 %.

Andelen af kvinder med lange videregående uddannelser er steget fra 3 % i 1991 til 19 % i 2017.

Pr. 1. august 2014 trådte en ny skolestruktur i kraft i Egedal Kommune. Den reducerede antallet af skoledistrikter fra 12 til fire. Hvor undervisningen før foregik på 12 folkeskoler og et 10.-klassecenter, blev der nu tale om undervisning på 13 enheder fordelt på fire distrikter. Hvert distrikt blev organiseret med en overordnet leder og en skolebestyrelse samt daglige ledere på hver afdeling, der skal sikre en faglig og pædagogisk lokal ledelse. Blandt de 13 enheder er et 10.-klassecenter, der ligger på den gamle Jørlunde Sogneskole og hører under Distriktsskole Ølstykke.

Stenløse Privatskole er kommunens eneste frie grundskole. Skolen blev oprettet i 1974 og har elever fra 0. til 10. klasse.

Af ungdomsuddannelser findes Egedal Gymnasium & HF. Der er ingen videregående uddannelser i kommunen.

Mere om uddannelse i kommunen

Sundhed

Egedal Rådhus og Sundhedscenter, indviet i 2014, ligger i den nye bydel Egedal By.

.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Egedal Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Egedal Kommune havde i 2017 en beregnet middellevetid på 81,9 år. Det er mere end et år længere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 har den voksne befolkning i Egedal Kommune et lidt bedre mentalt helbred og mindre stress end befolkningen i regionen og landet som helhed.

I 2016 var der i kommunen 5,8 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger, mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Kommunen havde 1.654 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det svarer til gennemsnittet for Region Hovedstaden som helhed og er kun lidt flere end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Kun 17 % af de praktiserende læger i kommunen havde lukket for tilgang i 2017, hvor det på landsplan drejede sig om 61 %. Et stort tværfagligt sundhedscenter blev taget i brug i 2014 som led i opbygningen af det nære sundhedsvæsen i kommunen. Det ligger i tilknytning til Egedal Rådhus. Borgerne i kommunen betjenes af Region Hovedstadens sygehuse. Der var i 2016 118 indlagte patienter pr. 1.000 indbyggere, hvilket er lavere end i de omkringliggende kommuner og klart under gennemsnittet på 134 indlagte pr. 1.000 indbyggere i hele regionen.

Socialområdet og forsørgelse

Plejecenter Egeparken ligger på Rådhusstrædet 4 i bydelen Egedal By, tæt ved Egedal Rådhus og Sundhedscenter. De 72 plejeboliger er fordelt på tre etager. Boligerne har private altaner, og på hver etage er der to bofællesskaber med fælles spisekøkkener og en have i midten.

.

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Egedal Kommune er noget mindre end på landsplan og i Region Hovedstaden.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 71,0 % for de 0‑2-årige og 91,7 % for de 3‑5-årige, og dermed var andelen lidt større end i landet som helhed.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2016 0,5 % af aldersgruppen mod dobbelt så høj en andel på landsplan.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år var i 2017 kun knap 60 % af gennemsnittet for landets kommuner. I Egedal er der især færre førtidspensionister.

I 2016 modtog 6,9 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp mod knap 12 % i både regionen og på landsplan.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2016 faldet til 1,8 %, hvilket er mindre end det halve af andelen på landsplan (3,8 %).

Mere om social omsorg i kommunen

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Egedal Kommune er klart lavere end i Region Hovedstaden og i landet som helhed. I 2017 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 4,0 personer pr. 1.000 indbyggere i Egedal Kommune mod 15,4 på landsplan.

Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i Egedal Kommune rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 0,9 personer pr. 1.000 indbyggere mod 2,7 personer i hele landet. Også sigtelser for indbrud og tyveri lå lavt.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg