Antal skoler og elever i Esbjerg Kommune 1970/71 til 2018/19.
.
Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Esbjerg Kommune og hele landet i 2019.
.
Danserne på onsdagsholdet får sig en svingom. Kultur & Fritidshuset i Esbjerg tilbyder en bred palet af sociale og kulturelle aktiviteter til efterlønsmodtagere, førtidspensionister og pensionister bosat i kommunen.
.
For at fejre en veloverstået toårig HF kører studenter fra Ribe Katedralskole rundt i hestevogn. Ruten for studenterkørslen kan lægges sådan, at de nyudklækkede studenter besøger hver enkelt students familie, hvor der serveres en forfriskning.
.

Kommunen har mange uddannelsesmuligheder, og både Esbjerg og Ribe kan tilbyde alle ungdomsuddannelser. Kommunens seks videregående uddannelsesinstitutioner er koncentreret i Esbjerg, der også rummer langt hovedparten af det store Sydvestjysk Sygehus.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Esbjerg Kommune er en smule lavere end gennemsnittet for landet. En større andel af de 30‑34-årige havde i 2019 alene en grundskoleuddannelse, mens flere havde en erhvervsuddannelse. Tydeligst er forskellen for andelen af 30‑34-årige med lange videregående uddannelser, hvor Esbjerg Kommune med 10,8 % kun lå på det halve af hele landet (22,0 %).

Uddannelsesniveauet er især steget hos kvinderne, hvor andelen med alene en grundskoleuddannelse faldt fra 42,2 % i 1991 til 14,3 % i 2019. Andelen af kvinder med en lang videregående uddannelser steg i samme periode fra 1,8 % til 12,0 %.

Grundskoleuddannelse

I store dele af kommunen har elevtallet i folkeskolerne gennem en årrække været faldende, hvilket har ført til flere bølger af skolelukninger. I 1996 blev Mandø Skole lukket, efter at der havde været skole siden 1776. I 2019 går børnene fra Mandø på en af Vadehavsskolens fire afdelinger, Egebæk-Hviding Skole Vadehav, og kører til fastlandet hver dag med traktorbussen.

Den store bølge af skoleomlægninger kom i 2015. 25 selvstændige skoler lukkede samtidig med en reorganisering i form af ni skoler, de fleste med flere lokaliteter. Hver ny skole havde sit skoledistrikt, en skoleleder og en bestyrelse. Blandt de ni skoler indgår Studie 10 på Esbjerg Ungdomsskoles to afdelinger. De er kommunens 10.-klassetilbud og ligger hhv. i Esbjerg og i Bramming. De syv øvrige er folkeskoler med 0.-9. klassetrin og består af en eller flere afdelinger samt en klub.

Foruden skolelukningerne godkendte byrådet i 2014 et forslag fra en gruppe forældre om en ny struktur for institutionerne i Store Darum. Her blev børnehaven Bistadet, Darum Skole, SFO og Klub Darum samlet under ét med fælles ledelse, fælles pædagogik og fysisk på samme lokalitet sammen med det lokale Darum Kultur- og Fritidscenter. Darum Børneby åbnede i august 2015.

Blandt specialtilbuddene er Specialundervisningscenteret Urban (en del af Urbanskolen) for elever med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. I 2019/20 har centeret ca. 70 elever fordelt på ti klasser. Andelen af elever i de frie grundskoler lå længe stabilt på 8 %, men er inden for de senere år steget til 12 % i 2018/19.

Esbjerg International School er en af de skoler, der har oplevet en betydelig stigning i søgningen.

Tre af de øvrige skoler hviler på et kristent grundlag. Den katolske skole Sankt Nikolaj Skole, der blev oprettet i 1905, er den ældste, Markusskolen i Esbjerg blev oprettet i 1979 og Friskolen i Bramming i år 2000. Esbjerg Realskole oprettet i 1883 er kommunens ældste friskole, mens Riberhus Privatskole oprettet i 2005 er den yngste. Der har i nyere tid været to andre frie grundskoler i kommunen, som begge gik konkurs: Jerne Privatskole lukkede i 2011 og Rudolf Steiner Skolen Esbjerg i 2014.

I kommunen er der tre efterskoler: Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole, Sydvestjyllands Efterskole, som er en kristen efterskole, og Ungdomshøjskolen ved Ribe.

Ungdomsuddannelserne

Både Esbjerg og Ribe kan tilbyde alle ungdomsuddannelserne. I Esbjerg kan man tage en almen gymnasial uddannelse (STX) på Esbjerg Gymnasium samt HF og International Baccalaureate (IB). Skolen er grundlagt i 1970 og havde i 2018/19 ca. 930 elever.

Byens ældste gymnasium, Esbjerg Statsskole, blev grundlagt i 1883 og hed på det tidspunkt Esbjerg Realskole. Skolen, der i dag hedder Rybners Gymnasium, har omkring 3.300 elever.

Ribe har Danmarks ældste katedralskole. Den kan med sikkerhed føres tilbage til 1145, hvor skolen blev overdraget til domkapitlet.

Siden begyndelsen af 1900-tallet har der været en handelsskole i Ribe. I 2014 skiftede skolen navn fra Ribe Handelsskole til Handelsgymnasiet Ribe, og tre år senere besluttede Ribe Katedralskole og Ribe Handelsgymnasium at arbejde for en fusion af de to institutioner. Den er gennemført ved en samling i Katedralskolens domicil, der blev udvidet for at skaffe plads til de ca. 200 elever fra Handelsgymnasiet. Fusionen har medvirket til, at elever fra 2020 også kan tage en teknisk uddannelse (HTX).

Ud over de gymnasiale uddannelsesinstitutioner er der SOSU Esbjerg, hvor man kan uddanne sig til SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller pædagogisk assistent. Kjærgård Landbrugsskole udbyder en uddannelse som landmand, enten som en erhvervsuddannelse eller med gymnasiale fag til EUX.

VUC Vest har bl.a. HF, almen voksenuddannelse (AVU), Ordblindeundervisning og Dansk som andetsprog. Uddannelseshuset rummer den nye forberedende grunduddannelse (FGU) med tilbud til unge op til 25 år, som ikke er i det ordinære ungdomsuddannelsessystem.

Videregående uddannelser

Der er i Esbjerg Kommune seks forskellige videregående uddannelsesinstitutioner, som tilsammen udbyder mere end 60 forskellige uddannelser.

Erhvervsakademi SydVest (EASV) er en fusion mellem Erhvervsakademi Vest i Esbjerg og Syddansk Erhvervsakademi i Sønderborg, og deres uddannelser kan tages i begge byer. EASV har 2.500 studerende fordelt på erhvervsakademiuddannelser (korte videregående uddannelser), professionsbachelorer (mellemlange videregående uddannelser) og en række efterog videreuddannelser som diplomuddannelser og akademiuddannelser. I Esbjerg har de 15 forskellige uddannelser fortrinsvis inden for byggeri og teknologi (bl.a. som bygningskonstruktør og driftsteknolog offshore) og inden for IT & Medier.

I 2004 vedtog regeringen at centralisere maskinmesterskolerne. Som følge deraf blev tre maskinmesterskoler nedlagt, deriblandt den i Esbjerg. På det tidspunkt var maskinmesterskolen i Esbjerg en del af Maritimt Uddannelsescenter Vest (MUV). I 2007 dimitterede de sidste studerende fra MUV, men i 2014 genopstod maskinmesterskolen, da Fredericia Maskinmesterskole åbnede en afdeling i Esbjerg i MUV’s tidligere lokaler. Skolen har et tæt samarbejde med såvel byens offshorevirksomheder (bl.a. Total, Ørsted og Semco Maritime) som byens andre videregående uddannelser.

University College Syddanmark (UC SYD) har hovedsæde i Esbjerg og desuden campus i Kolding, Haderslev og Aabenraa. Syddansk Musikkonservatorium er en fusion af Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium.

Der er også muligheder for universitetsuddannelser i Esbjerg, hvor både Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU) har en campus. Sydjysk Universitetscenter (SUC) så dagens lys i 1972, da Ribe Amt og kommunerne i Ribe Amt oprettede en forskningsinstitution, som ikke havde nogen studerende, men et tæt samarbejde med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner. I 1998 blev SUC og Handelshøjskole Syd, Ingeniørhøjskole Syd og Odense Universitet lagt sammen til Syddansk Universitet (SDU). SDU i Esbjerg har fem bacheloruddannelser inden for erhvervsøkonomi og sociologi og seks kandidatuddannelser, som dækker business, folkesundhedsvidenskab og særlige sociologiske felter. Desuden udbydes tre merkantile diplomuddannelser. Der er i alt omkring 1.100 studerende på SDU Esbjerg.

AAU har haft campus i Esbjerg siden 1995, hvor Ingeniørhøjskolen Esbjerg Teknikum, oprettet i 1964, blev lagt sammen med AAU. I 2019 havde AAU Esbjerg tre bacheloruddannelser inden for ingeniørfagene samt fire diplomuddannelser inden for maskinteknik og byggeri og anlæg. Af de syv kandidatuddannelser er seks inden for ingeniørfagene, mens den sidste er inden for teknologi. Fra efteråret 2020 er det desuden blevet muligt at læse en kandidat i bioprocesteknologi. AAU har ca. 550 studerende på campus i Esbjerg.

Foruden de formelle uddannelser har uddannelsesinstitutionerne alle en række efteruddannelser.

Sundhed

Et nyfødt barn i Esbjerg Kommune havde i perioden 2014-18 en beregnet middellevetid på 80,4 år. Det er ca. 0,4 år mindre end landsgennemsnittet. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, lidt større end i landet som helhed.

I 2018 var der således pr. indbygger 7,8 lægebesøg med offentligt tilskud, mens der tilsvarende var 7,4 i regionen og 7,1 i landet som helhed. Kommunen havde i 2017 1.588 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt flere end det gennemsnitlige antal i regionen (1.548) og lidt færre end landsgennemsnittet (1.614). Pr. 1.000 borgere i 2018 var der i løbet af året 120, der havde været indlagt som patienter på et somatisk sygehus. I regionen var det tilsvarende 107 og i landet som helhed 119. For akut sygdom og ulykker har Esbjerg Kommune søgt at bygge bro til regionens Sydvestjysk Sygehus med et såkaldt akutteam, der er en nyskabelse i dansk sundhedsindsats. Et hold akutsygeplejersker har haft deres daglige gang i den kommunale hjemmepleje og på hospitalets akutmodtagelse. Nyskabelsen modtog i 2018 prisen »Den Gyldne Tråd« af tidsskriftet Dagens Medicin.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Esbjerg Kommune er lidt større end i regionen og på landsplan. I Esbjerg Kommune var det i 2018 ca. 11 % højere end på landsplan.

I 2018 var der 25,5 dagplejepladser og 31,7 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For den yngste aldersgruppe er antallet af dagplejepladser i kommunen lidt større og antallet af pladser i daginstitutioner lidt mindre end landsgennemsnittet. For aldersgruppen 3‑5 år var der 86,1 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn, hvilket næsten svarede til hele landet (89,7 pladser). Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 12,0 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket er lidt højere end på landsplan (10,1).

I 2018 modtog 11,1 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp, stort set som på regions- og landsplan. I 2010 var det 4,1 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Esbjerg Kommune. I 2018 er denne andel faldet til 3,1 %, mod 3,6 % i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Esbjerg Kommune er lidt højere end i Region Syddanmark som helhed og også højere end i landet som helhed. I årene 2015‑18 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 17,6 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 13,0 i hele Region Syddanmark og 15,4 på landsplan. Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i Esbjerg Kommune i perioden 2015‑18 rejst sigtelse mod 4,0 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Syddanmark som helhed var det tilsvarende 2,9 personer og på landsplan 2,6 personer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg