Tulips slagteri i Faaborg lukkede d. 12. februar 2016. I 2019 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om en samlet udviklingsplan for slagterigrunden og Faaborg Havn. Under overskriften »Vi dyrker Faaborg« vil byens borgere forventeligt møde et kreativt og levende iværksættermiljø, hvor også Øhavsmuseet og et nyt sundhedshus vil være at finde.
.
Antal skoler og elever i Faaborg- Midtfyn Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Faaborg- Midtfyn Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Under den verdensomspændende coronaepidemi besluttede Faaborg-Midtfyn Kommune i 2020 at etablere syv såkaldte hjerterum. Et hjerterum er et mindre rum opdelt fra gulv til loft af en glasplade, hvor plejehjemsbeboere kan mødes med pårørende uden at blive udsat for smitterisiko.
.
Undervisningen i indskolingen på Nordagerskolen i Ringe er i gang, og eleverne får forklaret dagens program. Skolen blev opført i 1960 og er siden blevet udvidet og moderniseret ad flere omgange, senest i 2019, hvor udskolingsafdelingen bl.a. fik en svalegang med udsigt over Ringe Sø.
.
De hvide historiske bygninger i den nordøstlige del af Ryslinge rummer Ryslinge Højskole og Ryslinge Efterskole. Højskolen blev i 2015 relanceret som teaterhøjskole, mens efterskolen fra sin opstart i 2009 har haft flere linjer som fx adventure-, kunstog medielinje.
.
Præst og forfatter Vilhelm Birkedal med hustru, Emilie Christiane, fotograferet i 1880’erne. Birkedals forfatterskab omfattede bl.a. selvbiografiske værker samt flere missionssalmer, der i en årrække var i udbredt brug.
.

Knap en tredjedel af eleverne i grundskolen gik i 2019/20 på en friskole. Det er en af de fem højeste andele i landet. Middellevetiden er stort set som på landsplan. Kriminalitetsniveauet er en del lavere.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på flere områder tæt på landsgennemsnittet. De to største forskelle er, at 40 % af de 30‑34-årige i kommunen har en erhvervsuddannelse mod 26 % på landsplan, samt at kun 9 % i kommunen har en lang videregående uddannelse, mens gennemsnittet for hele landet er på 23 %. I perioden 1991-92 har kvinderne uddannelsesmæssigt overhalet mændene.

Mere om skole og uddannelse i kommunen

Grundskoleuddannelse

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune vedtog i december 2010 en ny skolestruktur, der betød færre skoler, men med »højere og mere tidssvarende standard «. Fra skoleåret 2011/12 medførte det bl.a. lukning af Tre Ege Skolens afdeling i Gislev, Søllinge Skole, Heden-Vantinge Skole, Nørre Broby Skole og den ene af Sydskolerne (den i Vester Hæsinge). Brahetrolleborg Skole blev lukket fra skoleåret 2015/16. Kommunens to største folkeskoler er Broskolen i Årslev og Øhavsskolen i Faaborg med hhv. ca. 700 og ca. 650 elever i 2019/20.

Der er specialklasser på flere af kommunens folkeskoler. Desuden har Heldagsskolen Vantinge tilbud om særlige forløb. Kommunen havde i 2019/20 12 folkeskoler fordelt på ti almindelige folkeskoler (heraf flere med to lokaliteter) samt heldagsskolen og en 10.-klasse placeret på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth. 10. klasse kan også tages på folkeskolerne Tingagerskolen i Ringe og Øhavsskolen i Faaborg.

Der er i kommunen en stærk tradition for frie grundskoler. Alle 15 friskoler på nær Ringe Kostog Realskole bygger på grundtvigkoldske principper. Ryslinge Friskole og Trunderup Friskole, begge oprettet i 1856, er de ældste, mens friskolerne Rudme, Sdr. Nærå, Nordskoven, Gislev, Ferritslev, Nr. Lyndelse, Broby, Hjemly og Ringe fulgte efter i årene fra 1858 til 1909.

Enghaveskolen – Faaborg Friskole blev oprettet i 1969, og Haastrup Friskole i 1992 som en følge af lukningen af den lokale folkeskole. Den senest tilkomne friskole er Krarup Friskole i 2004, der også fulgte lukningen af den lokale folkeskole, Reventlowskolen.

Ringe Kost- og Realskole er grundlagt i 1907 og har igennem en årrække fungeret som en kostskole for sårbare børn og unge. Andelen af elever i friskolerne har i årtier været stigende. I midten af 1980’erne gik hvert femte barn i kommunen på en friskole; i 2019/20 var det hvert tredje barn.

Det grundtvig-koldske går igen i efterskolerne, hvor fem ud af de otte efterskoler bygger på netop det værdigrundlag. Det omfatter bl.a. Ryslinge Efterskole, grundlagt i 2009 i tilknytning til højskolen. Bernstorffsminde Efterskole er den største med plads til over 200 elever. Den bygger også på grundtvig-koldske principper, og her er gymnastik, sang og folkedans obligatoriske fag.

Ungdomsuddannelserne

Kommunen rummer to gymnasier. Midtfyns Gymnasium i Ringe er et alment gymnasium med ca. 400 elever (2020), som ud over STX har en særlig linje for unge med autismespektrumforstyrrelse. Faaborg Gymnasium er ligeledes et alment gymnasium, som i 2020 havde knap 200 elever. Gymnasiet flyttede ind i sin nuværende bygning på Sundagervej i 1981. På samme adresse ligger Faaborgs afdeling af HF & VUC FYN, der ud over HF (bl.a. med en treårig film-medie-linje) også udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

FGU Syd- og Midtfyn har i kommunen afdelinger i Ringe og i Faaborg. Uden for det almindelige uddannelsessystem er Ryslinge Højskole, der blev grundlagt ved Ryslinge i 1851 af Christen Kold og dermed er Danmarks tredjeældste højskole efter Rødding (1844) og Uldum (1849). I 2015 blev højskolen relanceret som Ryslinge Teaterhøjskole.

Friskoletraditionen

Det blev i 1855 tilladt ved lov at oprette frie skoler, og dermed blev det muligt for forældre selv at tage ansvar for deres børns skolegang frem for at bruge den offentlige almueskole. Allerede i 1856 åbnede friskolen i Trunderup ved Kværndrup, som endnu eksisterer. Kold havde hjulpet med forberedelserne, og hans tidligere elever blev lærere her ligesom på andre samtidige skoler. Mest berømt er eleven Klaus Berntsen fra Eskilstrup nord for Ryslinge, der sidenhen blev landspolitiker for Venstre og statsminister.

I Faaborg-Midtfyn Kommune går hvert tredje barn i friskole, hvilket gør kommunen til en af de kommuner i landet, der har den største andel friskoleelever. Der var i 2020 15 friskoler og 12 folkeskoler, hvor der i snit var knap 135 elever på friskolerne og 350 på folkeskolerne. Kommunens mange friskoler afspejler ikke blot centralisering af de kommunale skoler, tværtimod er de fleste af friskolerne gamle og bærer vidnesbyrd om en egn med en stærk friskoletradition. Kommunalt anerkender man friskolerne, og alle nyder godt af fælles tilbud for børn og unge i kommunen.

Vilhelm Birkedal og Christen Kold

En af de vækkelser, strømninger eller bevægelser, der satte et afgørende præg på anden halvdel af 1800-tallets Danmark, var grundtvigianismen. Inden for undervisningsfeltet udvikledes det såkaldte grundtvig-koldske skolesyn, der fortsat praktiseres på mange frie grundskoler, højskoler, efterskoler og friskoler. Det grundtvigske menneske-, skole- og samfundssyn blev udviklet i opposition til stærk statslig styring af skoler og kirke. Idealet var frihed til på oplyst baggrund selv at vælge pædagogik, ideologi, forkyndelsesform, og hvem man ønskede som lærer og præst. Den grundtvigske bevægelse blev dominerende i forskellige egne af landet, ikke mindst blandt de velstillede bønder på Fyn, i en periode med økonomisk fremgang og nye politiske rettigheder. Nationalfølelse, historisk bevidsthed, kristendom, nordisk mytologi, fortælling og sange var omdrejningspunkter i bevægelsens kulturelle udtryk.

Christen Kold og Hjemlighedsidealet

Vilhelm Birkedal antog ved sin ankomst til Ryslinge i 1849 Christen Kold som huslærer. Også Kold var vakt af Grundtvig og hans sammenknytning af kristendom, sprog, historie og fædrelandskærlighed. Kold og Birkedal kendte hinanden i forvejen fra Vestjylland. Kold grundlagde en efterskole for drenge og holdt historiske lørdagsforedrag for byens karle. I 1851 købte Kold et hus på Ryslinge Mark for at skabe en højskole, hvor han kunne forene sin pædagogik med rammer, der mindede mere om et privat hjem end om en skolestue. Dette hjemlighedsideal kom takket være Kold også til at præge højskolerne fremover, hvor elever og lærere spiste og boede sammen.

Allerede i 1852 åbnede Kold dog en børneskole i Dalby på Hindsholm: den første friskole. Den fik samme hjemlige præg i sin indretning, og året efter flyttede han højskolen fra Ryslinge til Dalby. Kolds foretrukne metode var stemningsfuld, mundtlig fortælling, og han blev praktikeren, der omsatte Grundtvigs skoletanker til dagligt virke. Læreren skulle »oplive«, før han kunne »oplyse« de unge. Børn skulle opleve, og sang og fortælling skulle tale til hjertet – ikke til fornuften. Skolen skulle være for livet og virke gennem børnenes lyst og undren. I 1862 åbnede Kold en stor højskole i Dalum ved Odense, hvor han fra 1863 også holdt sommerskole for kvindelige elever, og hvor han virkede til sin død.

I 1866 genåbnede sognepræst Johannes Clausen Ryslinge Højskole i nye bygninger. Det blev frem til år 2000 en af landets væsentligste højskoler. I 2009 omlagdes det meste af skolen til Ryslinge Efterskole, mens højskoledelen i 2015 relanceredes som teaterhøjskole.

Sundhed

Et nyfødt barn i Faaborg-Midtfyn Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,1 år. Det er tæt på landsgennemsnittet. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen med et dårligt fysisk helbred lidt større end i landet som helhed. Det samme gælder for andelen med lav fysisk aktivitet.

I 2019 var der pr. indbygger i Faaborg-Midtfyn Kommune 7,1 lægebesøg med offentligt tilskud, hvilket er helt som på landsplan. Derimod har lidt færre været indlagt; i Faaborg-Midtfyn Kommune var det 99 patienter pr. 1.000 borgere, der i 2018 havde været indlagt på et somatisk sygehus. I Region Syddanmark som helhed var det 107, og i landet som helhed 118 pr. 1.000 borgere.

Kommunen sygehusbetjenes på det somatiske område af OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Akuttilbud Faaborg-Midtfyn i Kværndrup er kommunens tilbud til borgere i akut psykisk krise. I Region Syddanmarks psykiatri hører kommunen under Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

De kommunale sundhedstilbud inden for genoptræning og forebyggelse tilbydes flere steder i kommunen. Der er kommunale træningscentre i Gislev, Faaborg, Ringe, Brobyværk og Espe. De fleste ligger i forbindelse med kommunens plejecentre.

Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn ligger i Hillerslev og er for voksne med hjerneskade, herunder demens. Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn ligger i Faaborg og står for rådgivning og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Kommunen driver samtidig Det Mobile Sundhedscenter, der tilbyder lokale kurser og indsatser vedrørende sundhedsfremme.

I 2010’erne har der været flere planer om oprettelse af sundhedshuse med både alment praktiserende læger og speciallæger samt kommunale og regionale sundhedstilbud. I 2021 sagde kommunen ja til at støtte et projekt med et sundhedshus iledige lokaler på Markedspladsen i Faaborg. På længere sigt arbejdes der på et større projekt på en grund ved Faaborg Havn, hvor der tidligere har været slagteri.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov i Faaborg-Midtfyn Kommune er lidt lavere end på landsplan. I 2020 lå det på indeks 0,92, hvor landsgennemsnittet er 1,00. De seneste år har det ligget mellem 0,92 og 0,97 for kommunen. I 2018 var der 35,6 dagplejepladser og 8,6 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år i kommunen. Det er flere pladser i dagpleje og væsentlig færre i daginstitutioner end i hele landet. For aldersgruppen 3‑5 år var der 64,1 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn og dermed klart færre end landsgennemsnittets 89,7 pladser.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 13,9 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen (2018), hvilket er noget over andelen på landsplan (10,1). I 2019 modtog 10,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt færre end på landsplan (11,1 %). Andelen med fast hjemmehjælp er faldet støt i kommunen siden 2008, hvor den lå på 17,9 %.

Også andelen af ældre, der bor på plejehjem mv., er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2008 var det i kommunen 4,0 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig. I 2020 var andelen faldet til 2,8 % i kommunen og til 3,4 % i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune er noget lavere end niveauet i Region Syddanmark og ligeledes lavere end niveauet i hele landet. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 7,2 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen. I Region Syddanmark var det tilsvarende 13,3 og på landsplan 15,5 personer pr. 1.000 indbyggere, der blev rejst sigtelse mod.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg