Daginstitutionen Odden er for de 0-6-årige. Børnene er inddelt i syv mindre grupper; her er gruppen Bakskuld, der til daglig hører hjemme i Sønderho, på strandtur.
.
Antal skoler og elever i Fanø Kommune 1970/71 til 2018/19.
.
Voksenbefolkningens sundhed 2017 i Fanø Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
2. og 3. klasse på Fanø Skole er en del af Kystfugleprojektet, et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og Fanø Kommune. Projektet handler bl.a. om etablering af yngleområder for den truede dværgterne. Som integreret del af sløjdundervisningen fremstillede børnene 80 lokketerner, som eleverne efterfølgende placerede i velegnede yngleområder på Fanøs nordspids.
.

I Fanø Kommune er der kun en enkelt grundskole og et enkelt sundhedshus; borgerne henvises til hospitalet i nabokommunen Esbjerg.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Fanø Kommune er tæt på landsgennemsnittet. Andelen af 30‑34-årige med mellemlange og lange videregående uddannelser var i 2019 på 43,2 % og dermed næsten på linje med andelen på landsplan (44,1 %). I Region Syddanmark ligger kun Odense Kommune på et tilsvarende niveau.

Grundskoleuddannelse

Fanø Skole, der går fra 0. til 9. klasse, er øens eneste grundskole. Tidligere hed den Nordby Skole, men den skiftede navn i 2015. Borgerne i Rindby vedtog at nedlægge Rindby Skole pr. 1. juli 1973, og i 1989 blev Sønderho Skole nedlagt. Siden har Fanø Skole været øens eneste grundskole. Fanøs 10.-klassetilbud er også placeret på skolen og indeholder både gymnasieforberedende og erhvervsforberedende undervisning. Skolen rummer også en SFO, et folkebibliotek og en musikskole.

Videregående uddannelser

Der har tidligere været flere søfartsuddannelser på Fanø. Fanø Navigationsskole, Fanø Søfartsskole og Danish Offshore School blev fra 2001 lagt sammen med Esbjerg Maskinmesterskole til Maritimt Uddannelsescenter Vest (MUV). Skolerne havde i en årrække haft lave ansøgertal, og håbet var, at de ved at slå sig sammen kunne skabe et stærkere uddannelsesmiljø. MUV blev landets næststørste maritime uddannelsescenter, men i 2004 vedtog Folketinget trods mange lokale protester at nedlægge MUV og samle søfartsuddannelserne på Svendborg International Maritime Academy (SIMAC).

Sundhed

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Fanø Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, på niveau med andelen i Region Syddanmark og i landet som helhed. Andelen med en højrisikoindtagelse af alkohol er noget større.

Der var 1.085 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge i 2017, hvilket er færre end det gennemsnitlige antal i både regionen (1.548) og landet som helhed (1.614). Samme år var der pr. 1.000 borgere 124, der havde været indlagt på et somatisk sygehus. Det er lidt flere end i regionen (107), men næsten på niveau med landet som helhed (119).

Socialområdet og forsørgelse

Det aldersbetingede udgiftsbehov i Fanø Kommune var i 2019 lidt større end for landet som helhed. Derimod var det socialt betingede udgiftsbehov 24 % lavere end på landsplan. I 2018 var der for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år 30,4 dagplejepladser og 50,6 pladser i daginstitutioner og dermed en noget bedre dækning end på landsplan. I 2018 modtog 9,4 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt mindre end i både regionen (11,1 %) og landet (11,0 %) som helhed.

Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008 (16,2 %). Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2010 omfattede det på Fanø 4,6 % af alle i alderen 65 år og derover. I 2018 var denne andel faldet til 2,9 %, og dermed lidt under landet som helhed (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Fanø Kommune er noget lavere end i regionen og landet som helhed. I årene 2015‑18 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 10,4 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Syddanmark gjaldt det tilsvarende 13,0 personer og i landet som helhed 15,4 personer pr. 1.000 indbyggere. Både når det gælder sigtelser for voldsforbrydelser og for indbrud og tyveri, ligger Fanø på et lavere niveau.

Fanø har sin egen landbetjent.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Fanø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg