Haslev har tidligere i 1900-tallet været kendt som en by med en række uddannelsesinstitutioner, herunder en landbrugsskole, håndværkeruddannelser og et seminarium, der dog alle endte med at lukke. Siden 2012 er der med Campus Haslev en fornyet bestræbelse på at skabe et uddannelsesmiljø i byen. Det tidligere sygehus i Faxe er nu hjemsted for kommunens sundhedscenter.

Uddannelse

Antal skoler og elever i Faxe Kommune 1970/71 til 2019/20.
.

Uddannelsesniveauet i Faxe Kommune ligger noget under gennemsnittet for resten af landet. 22 % af de 30-34-årige havde i 2020 grundskolen som højeste uddannelse mod tilsvarende 15 % på landsplan. Derimod har 43 % en erhvervsuddannelse, hvor landsgennemsnittet er 26 %.

I Faxe Kommune har 7 % af de 30-34-årige en lang videregående uddannelse mod tilsvarende 23 % på landsplan.

De sidste tre årtiers fremgang i uddannelsesniveau er mest markant for kvinderne. I 1991 fik 42 % af kvinderne alene en grundskoleuddannelse. I 2020 var andelen faldet til 18 %.

Grundskoleuddannelse

Midtsjællands Gymnasium i Haslev er byens største ungdomsuddannelse. Gymnasiets forhistorie er knyttet til Indre Mission, der med afsæt i Haslev Højskole (grundlagt 1891) oprettede en række uddannelsesinstitutioner i byen, herunder et gymnasium i 1914. Det nuværende gymnasium har også en afdeling i Ringsted.
.

I skoleåret 2010/11 oplevede kommunens skoler et markant fald i antallet af elever, og da befolkningsprognoserne viste, at tallet ville falde yderligere, besluttede kommunen at gennemføre en omfattende skolestrukturændring fra skoleåret 2012/13. Her blev alle skoledistrikter nedlagt, og der blev i stedet oprettet tre skoledistrikter, der kaldes hhv. Midtskolen, Vestskolen og Østskolen, og hver har tre afdelinger.

Den største afdeling er Nordskovskolen under Vestskolen, der i 2020 havde ca. 700 elever. Næststørste er den nyopførte Vibeengskolen med ca. 400 elever, også placeret under Vestskolen. Den erstattede i 2012 Svalebæk Skole, Lysholm Skole og Grøndalsskolen. Der er flere specialpædagogiske tilbud i forbindelse med kommunens folkeskoler samt på Skolen ved Skoven i Haslev, der er for elever fra 0. til 6. klassetrin med emotionelle og psykosociale vanskeligheder. 10. klasse/ Ung Faxe ligger i Haslev.

Den grundtvig-koldske Druestrup Friskole i Tureby er oprettet i 1886. Haslev Privatskole er fra 1973, mens Spjellerup Friskole, som også hviler på et grundtvig-koldsk grundlag, er oprettet som følge af en lukning af folkeskolen Spjellerup-Smerup i 2010. Tilsammen havde de i 2019/20 ca. 19 % af grundskoleeleverne.

Faxehus Efterskole er en almen efterskole, mens både Waldemarsbo Efterskole og Karise Efterskole er for elever med særlige læringsforudsætninger. Desuden er der Haslev Idrætsefterskole og Sydøstsjællands Idrætsefterskole.

Ungdomsuddannelserne

Haslev har en lang uddannelsestradition, som i løbet af 1900-tallet udsprang fra den indremissionske Haslev Højskole, der blev oprettet i 1891. I perioder var der både en landbrugsskole, flere håndværkeruddannelser og et seminarium. Blandt de længst overlevende var Haslev Teknikum (lukket i 1999) og seminariet, der lukkede endeligt i 2010. Haslev Højskole blev i 1988 omdannet til Haslev Idrætsefterskole, der har et folkekirkeligt grundlag og samarbejder med KFUK og KFUM.

Haslev er hjemsted for 10. klasse/Ung Faxe samt det almene Midtsjællands Gymnasium med STX og HF. Gymnasiets historie går tilbage til et indremissionsk gymnasium oprettet i 1914. Indre Missions rolle sluttede i 1979, da Vestsjællands Amt overtog gymnasiet. Gymnasiet drives nu sammen med gymnasiet i Ringsted under navnet Midtsjællands Gymnasium (MSG). Der var i 2020 ca. 310 elever i Haslev.

Zealand Business College (ZBC) og Køge Handelsskole har hold på det merkantile forløb af Handelsskolens Grundforløb (HG) i Haslev.

I Faxe udbyder VUC Storstrøm HF, almen voksenuddannelse (AVU) og en forberedende voksenundervisning (FVU). Den forberedende ungdomsuddannelse tilbydes på FGU Midt- og Østsjællands afdeling i Faxe.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Faxe Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
Motionsredskaber er vigtige hjælpemidler på Faxe Sundhedscenter, der i de gamle sygehusbygninger på Præstøvej i Faxe drives i et samarbejde mellem regionen, kommunen og private sundhedsudbydere.
.

Et nyfødt barn i Faxe Kommune havde 2015-19 en beregnet middellevetid på 80,3 år. Det er ca. et halvt år mindre end landsgennemsnittet, men det samme som gennemsnittet for Region Sjælland.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Faxe Kommune, der oplyser, at de har et godt samlet helbred på niveau med andelen i Region Sjælland og i landet som helhed.

I 2019 var der i gennemsnit 7,8 læge besøg med offentligt tilskud pr. indbygger, hvilket er lidt flere end gennemsnittet for både regionen og landet som helhed.

I Faxe Kommune var der i 2018 135 pr. 1.000 borgere, der havde været indlagt på et somatisk sygehus. Det var helt som i regionen, mens der på landsplan var 118 indlagte pr. 1.000 borgere. Borgerne i Faxe Kommune sygehusbetjenes af Region Sjællands hospitaler, hvoraf de nærmeste er Slagelse Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Køge.

Psykiatrien Region Sjælland har afdelinger for distriktspsykiatri i Faxe og Haslev. De ligger begge steder i de tidligere hospitalsbygninger.

Sclerosehospitalet i Haslev drives af Scleroseforeningen, som også har et lignende hospital i Ry ved Silkeborg. Historien i Haslev går tilbage til Haslev Sanatorium, der blev opført i 1903 for at tilbyde behandling af patienter med tuberkulose. I 1960 omdannedes sanatoriet til behandlings‑ hjem for sklerosepatienter og fik navnet Sclerosehospitalet i Haslev. Det tilbyder specialiseret rehabilitering og behandling.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Faxe Kommune var i 2020 blot 2 % lavere end på landsplan.

I 2018 var der 18,9 dagplejepladser og 43,0 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Det er tæt på landsgennemsnittet.

Anbringelser af 0‑17‑årige uden for eget hjem omfattede 13,6 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket var lidt flere end på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 10,7 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er næsten som i Region Sjælland (10,6 %) og på landsplan (11,1 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2020 faldet til 3,7 % af alle i alderen 65 år og derover, hvilket er næsten som i landet som helhed (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Faxe Kommune er lavere end på landsplan. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 8,5 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen, mod tilsvarende 13,8 i regionen og 15,8 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Faxe Kommune

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg