3. klasse fra Fredensborg Skole har fået bidragter på under besøget på Statens Planteavlsstation i Humlebæk. Naturvejleder Jens Nielsen fortæller om bistadet og biernes liv.

.

Uddannelsesniveauet i Fredensborg Kommune afviger ikke meget fra hele landets. Middellevetiden er lidt højere end på landsplan, mens kriminaliteten er klart lavere.

Uddannelse

De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Fredensborg Kommune og hele landet i 2017.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/HFUDD10

.

Andelen af de 30‑34-årige, der kun har en grundskoleuddannelse, er faldet fra 1991 til 2017, og mest hos kvinderne, hvor den er faldet fra 29 % i 1991 til 16 % i 2017.

Andelen af kvinder med mellemlange og lange videregående uddannelser er steget langt mere end de tilsvarende andele for mændene. Samlet set er uddannelsesniveauet for de 30‑34-årige i kommunen næsten på niveau med landsgennemsnittet (se figur).

I 2010 vedtog et flertal i byrådet en ny skolestruktur, der fra august 2011 reducerede antallet af skoler fra 11 til seks. Langebjergskolen og Endrupskolen fortsatte som tosporede skoler, mens de resterende skoler blev lagt sammen til fire store skoler med forskellige afdelinger. Desuden blev det besluttet, at Vilhelmsroafdelingen af Fredensborg Skole skulle have nye bygninger. Den fik navnet Skolen i Skoven og huser også en multihal og et kulturcenter.

Ud over de seks skoler er der Ullerødskolen, som er en specialskole for elever med autisme, der i 2017 har 47 elever fordelt i syv klasser, samt Møllevejens Skole for skoletrætte elever. Skolen er normeret til 34 elever og er placeret i Ungecenter, der også huser bl.a. Fredensborg Ungdomsskole og Ungeafdelingen i Fredensborg Kommune.

Antallet af elever i frie grundskoler steg markant i årene efter grundlæggelsen af Nordsjællands Grundskole og Gymnasium i 1983.

Mere om uddannelse i kommunen

Skolenivirkeligheden.dk

Antal skoler og elever i Fredensborg Kommune 1970/71 til 2016/17. Flere af skolerne er opdelt på geografisk adskilte lokaliteter.

Undervisningsministeriet – Databanken samt Skoleregister 1970‑71 og 1986‑87

.

Skolenivirkeligheden.dk er et projekt udviklet af Fredensborg Kommune. Formålet er at gøre det lettere for pædagoger og lærere at finde tilbud, der kan supplere undervisningen uden for skolens mure i forbindelse med kravene om, at folkeskolen skal inddrage virksomheder, foreninger og andre interessenter i undervisningen. Konkret består skolenivirkeligheden.dk af en række tilbud fra eksterne parter om forløb på forskellige skoletrin. Der er forløb som »Besøg en byggeplads«, der giver eleverne fra mellemtrin og udskoling mulighed for at stifte bekendtskab med bygge- og anlægsbranchen, og »Akrobatik og Nycirkus« for alle skoletrin med alt fra par-akrobatik til jonglering og trapeztricks. Nogle af tilbuddene er gratis, andre er betalingstilbud. Hjemmesiden blev oprettet i 2012, hvor flere personlige netværk blev systematiseret og samlet på www.skolenivirkeligheden.dk, der byder på 1.649 forskellige tilbud.

Hjemmesiden hører til Fredensborg Kommunes Center for Læring, Fritid og Sundhed og finansieres af kommunale midler, nationale fonde og skoler og institutioner i Fredensborg Kommune. I 2017 er 21 kommuner en del af netværket skolenivirkeligheden.dk, heraf foreløbig Haderslev og Syddjurs Kommuner som de eneste uden for Sjælland.

Sundhed

Middellevetid 2012-16 og voksenbefolkningens sundhed i Fredensborg Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2013.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/HISBK og HISBR samt danskernessundhed.dk

.

Et nyfødt barn i Fredensborg Kommune havde i 2016 en beregnet middellevetid på 81,5 år. Det er godt et år mere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Hovedstaden (se tabel).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil er indikatorerne for helbred og trivsel tæt på niveauerne på landsplan. I 2016 var der 7,0 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Fredensborg Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger. Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2017 ikke ramt Fredensborg Kommune specielt hårdt. Kommunen havde 1.534 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er noget færre end landsgennemsnittet. Der var 140 indlagte patienter pr. 1.000 indbyggere i kommunen i 2016 mod kun 134 for hele region Hovedstaden.

Socialområdet og forsørgelse

Udgiftsbehovet på det sociale område i Fredensborg Kommune er lidt mindre end det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan og i Region Hovedstaden. I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 63,4 % for de 0‑2-årige og 90,5 % for de 3‑5-årige og dermed tæt på andelen på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2016 0,5 % af aldersgruppen, hvilket kun er halvdelen af andelen på landsplan (1,0 %).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Fredensborg Kommune var i 2017 ca. 10 % mindre end gennemsnittet for landets kommuner.

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde i 2016 34.912 kr. pr. person over 65 år, hvilket var ca. 15 % under landsgennemsnittet.

I 2008 var det ca. 4,1 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Fredensborg Kommune. I 2016 er denne andel faldet til 2,6 % mod 3,8 % på landsplan.

Mere om social omsorg i kommunen

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Fredensborg Kommune er lavere end i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 5,7 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere – næsten som i Region Hovedstaden. Når det gælder voldsforbrydelser, ligger kommunen også under niveauet for både Region Hovedstaden og landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Fredensborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg