Uddannelsesniveauet er i top og er påvirket af de mange uddannelsesmuligheder. Middellevetid og sundhedstilstand er tæt på landsgennemsnittet, mens kriminaliteten er mindre omfattende.

Uddannelse

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Frederiksberg Kommune og hele landet i 2017.

.

Tre ud af fire Frederiksbergborgere i alderen 30‑34 år havde i 2017 en videregående uddannelse. For næsten hver anden i aldersgruppen var der tale om en lang videregående uddannelse (se figur). Det gør Frederiksbergborgerne til nogle af de mest veluddannede i landet. En medvirkende årsag er kommunens mange uddannelsesinstitutioner.

Kun 6,3 % havde en grundskoleuddannelse som længste uddannelse. Samtidig var det i 2017 kun 10,1 % blandt de 30‑34-årige, der havde en erhvervsuddannelse som den længste. Uddannelsesniveauet har været stigende de seneste årtier for både mænd og kvinder.

Grundskolen

Antal skoler og elever i Frederiksberg Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

Frederiksberg Kommune har siden 1989/90 haft et stigende befolkningstal. Høje fødselstal har været medvirkende til, at antallet af elever i grundskolen er steget med ca. 28 % (svarende til ca. 2.200 elever) fra skoleåret 2008/09 til skoleåret 2017/18.

Det har medført et pres på kapaciteten i folkeskolerne, som kommunen bl.a. har søgt at løse med ændringer af skoledistrikterne for at lette fordelingen af det øgede antal elever. Ombygninger og udbygninger på skolerne har været en anden del af løsningen.

En enkelt ny skole er det også blevet til. Frederiksberg Ny Skole blev grundlagt i 2011 med 45 børn på 0. årgang og har i 2017/18 haft over 600 børn fra 0. til 6. klasse. I 2016 flyttede skolen ind i nyistandsatte lokaler i Frøbelseminariets tidligere bygning og ændrede samtidig navn til Skolen på Grundtvigsvej. På skolen er børnene i indskoling og på mellemtrinnet ikke inddelt i almindelige klasser, men i såkaldte aldersblandede hjemgrupper. Aldersblandingen sker på tværs af elever fra 0. til 2. årgang og fra 3. til 6. årgang.

Ud over de ti folkeskoler er der specialskolerne Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads, der har omkring 170 elever. Hertil kommer Tre Falke Skolen, der har elever fra 7. til 10. klasse med et særligt idrætsspor fra 7. klasse.

De seks frie grundskoler i kommunen er alle af ældre dato. Frederik Barfods Skole er den ældste, grundlagt i 1834, mens Frederiksberg Friskole er den nyeste, grundlagt i 1981. Modsat andre kommuner har der i Frederiksberg Kommune over de sidste 30 år været et fald i andelen af elever i de frie grundskoler.

Kastanievej Efterskole har særligt fokus på kreative fag.

Ungdomsuddannelser

Der er mange muligheder for ungdomsuddannelser. Frederiksberg Gymnasium er et alment gymnasium, som fra august 2018 er blevet et af de fire profilgymnasier i Danmark (de øvrige var i 2018 Aurehøj, Sankt Annæ og Rysensteen, som alle ligger i Region Hovedstaden). Frederiksbergs profil hedder »Kompetent medborgerskab – gymnasiet møder højskolen«, og handler om at skabe forpligtende fællesskaber blandt eleverne. Gymnasiet kan optage elever fra et større område, og der kræves mere end karakterer for at komme ind, som fx efterskoleophold, engagement i foreninger og initiativ til selvstændige projekter.

Falkonergårdens Gymnasium og HF tilbyder som noget særligt 4-årige gymnasieforløb (STX) og tre-årige HF-uddannelser i samarbejde med Team Danmark.

På Frederiksberg HF (FHF) kan man tage en 2-årig HF. Frederiksberg HF-Kursus var det første HF-kursus i Danmark, oprettet i 1967 under navnet Statens HF-Kursus.

På Frederiksbergafdelingen af H.C. Ørsted Gymnasiet (de øvrige afdelinger ligger i Kongens Lyngby og Ballerup), som er et teknisk gymnasium, er der syv studieretninger inden for hovedområderne Anvendt naturvidenskab, Teknologi og Kommunikationsteknik.

Niels Brock Handelsgymnasiums afdeling JTP er det ældste af de fem Niels Brock handelsgymnasier opretet i 1939 og har studieretning i HHX Økonomi og i HHX Eliteidræt.

På Frederiksberg ligger Københavns Mediegymnasium, hvor man kan få en gymnasial uddannelse, der fokuserer på medier og kommunikation.

På JohannesGymnasiet, et 100 år gammelt privat gymnasium, kan man vælge mellem fem studieretninger fordelt på hovedområderne Naturvidenskab, Samfundsvidenskab og Humaniora. Kommunens andet private gymnasium er Prins Henriks Skole/Lycée Français. Diakonissestiftelsen udbyder uddannelse som sundhedsassistent.

Videregående uddannelser

Labradoren Zipo hilser pænt, inden den skal give blod på Universitetshospitalet for Familiedyr under Københavns Universitet. Hospitalets blodbank har 18 donorhunde og udfører ca. 100 blodtransfusioner om året. Hospitalet lå tidligere under Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og har årligt omkring 20.000 patientforløb.

.

En række videregående uddannelsesinstitutioner har hjemme i Frederiksberg Kommune.

Copenhagen Business School (CBS) er en videreudvikling af Handelshøjskolen i København. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole har siden 2007 været en del af Københavns Universitet. I 2018 benyttedes universitetets campus på Frederiksberg af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Frederiksberg Seminarium, oprettet af KFUM i 1919, fik i 1934 adresse på Nyelandsvej 27 på Frederiksberg, hvor det også ligger i dag, og blev i 2008 en del af Københavns Professionshøjskole. Frøbelseminariet havde i mange år til huse på Frederiksberg, men ligger nu på Campus Carlsberg i Københavns Kommune.

De to seminarier blev i sommeren 2018 en del af samme professionshøjskole, da UCC og Metropol fusionerede til Københavns Professionshøjskole. Den omfatter på Frederiksberg også socialrådgiveruddannelsen på Kronprinsesse Sofies Vej.

På Diakonissestiftelsens kan man tage en professionsbachelor som sygeplejerske.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har siden 2008 haft til huse i det gamle Radiohus på Rosenørns Allé. Her udbydes uddannelser inden for musik og musikpædagogik på bachelor-, kandidat- og solistniveau.

Sundhed

KU.BE på Dirch Passers Allé 4 er et 3.800 m2 stort kultur- og bevægelseshus, der drives af Frederiksberg Kommune og huser træning, fritidsliv og kulturtilbud.

.

Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Frederiksberg Kommune havde i perioden 2013‑17 en beregnet middellevetid på 80,9 år, hvilket er ca. tre måneder over landsgennemsnittet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en mindre andel af den voksne befolkning i Frederiksberg Kommune end i hele landet, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Samtidig er der færre med svær overvægt og færre, der har et usundt kostmønster. Til gengæld er andelen med højrisikoindtagelse af alkohol lidt større end i hele landet.

I 2017 var der i kommunen 6,1 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger. I Region Hovedstaden var det 6,4 lægebesøg, mens landsgennemsnittet var på 7,1.

Der var samme år 1.692 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge; det er lidt flere end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter. 60 % af de praktiserende læger i Frederiksberg Kommune havde i 2017 lukket for tilgang.

Kommunen har samlet en række af sine sundhedstilbud på Frederiksberg Sundhedscenter på Stockflethsvej. Kommunens sundhedspolitiske målsætninger omfattede i 2018 bl.a. mindsket social ulighed, flere borgere med en aktiv og sund livsstil samt renere luft og mindre støj i byens rum.

Borgerne på Frederiksberg betjenes af Region Hovedstadens hospitaler. I 2017 var der 131 indlagte på et somatisk hospital pr. 1.000 indbyggere. Antallet af indlagte var knap 10 % over landsgennemsnittet.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Frederiksberg Kommune er lidt mindre end det gennemsnitlige udgiftsbehov i Region Hovedstaden og på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 65,2 % for de 0‑2-årige og 87,4 % for de 3‑5-årige og dermed på niveau med landet som helhed.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde 0,6 % af aldersgruppen i 2016, hvilket er noget mindre end på landsplan (1,0 %).

I 2016 modtog 14,2 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en noget større andel end på landsplan (11,5 %) og i Region Hovedstaden som helhed (11,7 %).

Andelen af kommunens ældre på 65 år og derover, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, er faldet fra 7,0 % i 2010 til 4,9 % i 2017. Det er dog stadig lidt flere end i landet som helhed (3,7 %).

Kriminalitet

I 2017 blev der i Frederiksberg Kommune rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 11,6 personer pr. 1.000 indbyggere mod lidt over 15 i regionen og på landsplan.

Samtidig blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 1,4 personer pr. 1.000 indbyggere mod hhv. 2,6 og 2,7 personer i regionen og hele landet. Når det gælder indbrud og tyveri, var niveauet ligeledes lavere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg