Befolkningens højeste gennemførte uddannelse i hhv. Frederikshavn Kommune og hele landet i 2016 (15-69 år).

.

Uddannelsesniveauet, som er på niveau med regionens øvrige landkommuner, er steget de seneste 25 år. Således er andelen af 30-34-årige med alene en grunduddannelse faldet fra 34,6 % i 1991 til 17,7 % i 2016.

Erhvervsuddannelserne og de mellemlange videregående uddannelser har haft øget tilgang. I 2016 havde 43,0 % af de 30-34-årige en erhvervsuddannelse, og 16,6 % havde en mellemlang videregående uddannelse.

Selv om andelen af 30-34-årige med en mellemlang videregående uddannelse er fordoblet på 25 år, er den lavere end i resten af Danmark.

Hvad angår andelen med lange videregående uddannelser, ligger den 11,7 procentpoint under landsniveauet. Fra 1991 til 2016 er andelen af 30-34-årige i hele Danmark med en lang videregående uddannelse mere end tredoblet fra 5,2 % til 15,8 % mens den i Frederikshavn Kommune er steget fra 2,7 % til 3,3 %.

Stigningen i uddannelsen er som i resten af landet fortrinsvis sket blandt kvinder. Inden for de lange videregående uddannelser er andelen af kvinder steget fra 2,3 % i 1991 til 3,9 % i 2016, mens den på landsplan er steget fra 3,8 % til 17,6 %.

Grundskolen

Antal skoler og elever i Frederikshavn Kommune 1970/71-2014/15.

.

Frederikshavn Kommune har i 2010 gennemført sammenlægninger af skoler i Skagen og Frederikshavn samt opført en ny skole i Frederikshavn midtby. Samlet er antallet af folkeskoler reduceret fra 23 i 1970/71 til 16 i 2014/15. I skoleåret 2015/16 trådte en anden strukturændring i kraft, hvor kommunens børneområde blev delt op i fire distrikter: Nord (Skagen, Ålbæk og Strandby), Øst (Frydenstrand og Nordstjernen), Vest (Ravnshøj, Gærum, Bangsbostrand og Heldagsskolen) og Syd (Sæby, Sæbygård, Torslev, Hørby-Dybvad og Stensnæs). Hvert distrikt har en leder og en bestyrelse, og hver skoleafdeling har 1-2 afdelingsledere. Antallet af friskoler har været stabilt. Privatskolen i Frederikshavn blev oprettet i 1885, og i 2016 etableredes Frederikshavn Friskole. Andelen af elever i frie grundskoler er steget fra 2 % i 1970 til 12 % i 2015. Desuden findes Ungdomsskolen Frederikshavn, et 10. klassecenter i Frederikshavn og Hørby Efterskole.

Ungdomsuddannelse

Frederikshavn Kommune tilbyder flere ungdoms- og erhvervsuddannelser. Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus udbyder en almen studentereksamen (STX) og HF. På Frederikshavn Handelsskole kan man tage en højere handelseksamen (HHX), en erhvervsuddannelse i kontor, handel og ledelse (EUX), en erhvervsuddannelse i butik og handel (EUD) og en kombineret ungdomsuddannelse (KUU). Desuden har EUC Nord et teknisk gymnasium i Frederikshavn (HTX), og MARTEC - Maritime and Polytechnic College udbyder bl.a. en uddannelse på HF-niveau. Frederikshavn Produktionsskole udbyder bl.a. erhvervsgrunduddannelsen (EGU). I Ålbæk findes Nordjysk Brand- og Redningsskole, og i Skagen ligger navigationsskolen Skagen Skipperskole.

Videregående uddannelse

På MARTEC udbydes uddannelser som skibsmaskinister, skibsfører og maskinmestre, hvor de to sidstnævnte udbydes som professionsbacheloruddannelser. Desuden er der mulighed for voksen- og efteruddannelse på VUC & HF Nordjylland, der har en afdeling i Frederikshavn. Her er foruden HF og HF-enkeltfagspakker forberedende undervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasiale suppleringskurser (GSK), ordblindeundervisning (OBU) samt voksen- og efteruddannelse (VEU).

Social omsorg

Omfanget af den sociale indsats i Frederikshavn Kommune er større end i Region Nordjylland og ligger over landsgennemsnittet.

I 2014 var andelen af 0-2-årige børn i dagpleje, vuggestue og børnehave 57,1 % mod 66,2 % på landsplan, og af de 3-5-årige gik 95,7 % i børnehave eller dagpleje.

I 2014 var 2,1 % af de 0-17-årige anbragt uden for eget hjem, hvilket svarer til niveauet i Region Nordjylland og ligger over landsgennemsnittet på 1,1 %; men kommunens udgifter pr. individ i gruppen var kun 2 % højere end landsgennemsnittet. 3,0 % af de 0-17-årige var under forebyggende foranstaltninger mod et landsgennemsnit på 2,6 %.

Ser man bort fra SU-modtagere, var 26,2 % af kommunens 16-64-årige i 2015 på offentlig forsørgelse. Det er en større andel end på landsplan (21,9 %) og i regionen (23,3 %). Andelen af SU-modtagere var mindre (5,2 %) end i hele landet (9,1 %) og mindre end i Region Nordjylland (8,9 %).

Den høje andel af modtagere af offentlig forsørgelse udgjordes især af personer i gruppen, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. I Frederikshavn Kommune udgjorde førtidspensionisterne 7,8 % og efterlønsmodtagerne 3,6 % af de 16-64-årige mod hhv. 6,0 % og 2,2 % på landsplan. Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der hverken var i aktivering eller vurderedes jobparate, samt borgere, der modtog introduktionsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og feriedagpenge, var forhøjet. Gruppen udgjorde 5,2 % af de 16-64- årige, mens den på landsplan var 5,1 %. Kommunens nettoudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig i form af førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og andre sociale ydelser udgjorde i 2015 16.456 kr., 21,8 % over landsgennemsnittet.

Gruppen af ældre på 65 år og derover udgjorde i 2015 24,7 %, mens den på landsplan var 18,0 %. Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde i 2015 39.886 kr. pr. person over 65 år, hvilket var 3,6 % under landsgennemsnittet.

Af de ældre modtog 14,5 % i 2015 fast hjemmehjælp; i regionen gjaldt det for 13,6 %, i hele landet 11,7 %. Andelen af ældre på 80 år og derover er højere end på landsplan. 4,7 % af kommunens ældre bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig mod 4,0 % i hele landet og 4,4 % i Region Nordjylland.

Sundhedsforhold

Befolkningens middellevetid og voksenbefolkningens sundhed i Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland og hele landet i 2013.

.

Befolkningens sundhed afspejler sundheden i Region Nordjylland. Middellevetiden i Frederikshavn Kommune var i perioden 2002-06 76,9 år, og den er i den følgende tiårsperiode frem til 2012-16 steget med 3,0 år til 79,9 år, hvilket er under middellevetiden i hele landet på 80,4 år.

Ved undersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil i 2013 vurderede næsten 84 % af kommunens borgere deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt. Flere kvinder (19 %) end mænd (13 %) vurderede deres helbred som mindre godt eller dårligt. Med 24,4 % er tilfredsheden med tilværelsen over regionsgennemsnittet på 21,1 %. De fleste af kommunens borgere giver udtryk for trivsel i dagligdagen. Der er en høj grad af tillid til andre mennesker samt tilfredshed og tryghed ved at færdes i lokalmiljøet, og 76 % af borgerne fortæller, at de er sammen med familie, venner og bekendte, så ofte de har lyst. Cirka ¼ af borgerne er dog generet af fx nedtrykthed, nervøsitet eller angst, og over 40 % har oplevet søvnbesvær, ligesom omkring 6 % ofte oplever at være uønsket alene og at have en følelse af ensomhed.

Den selvrapporterede sygdomsforekomst er højere end i regionen og resten af landet. Ligesom i den øvrige del af regionen er de hyppigste kroniske sygdomme slidgigt, forhøjet blodtryk, allergi, migræne og rygproblemer. Som i resten af landet lider omkring ⅓ af borgerne i kommunen af én eller flere kroniske sygdomme, bl.a. muskelskeletsygdomme, diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdomme samt vedvarende psykisk sygdom.

I takt med den højere levealder er andelen af borgere med de hyppigst forekommende sygdomme og kroniske lidelser stigende. Kommunen har en af de største andele af rygere i regionen, idet over 19 % ryger dagligt. Cirka 6 % overskrider de anbefalede grænser for alkoholindtag, hvilket er lavt i forhold til landsgennemsnittet. Det er i 2015 beregnet, at middellevetiden i kommunen ville øges med 4,8 år, hvis dødsfald relateret til rygning og alkohol kunne undgås. Omkring 16 % af borgerne har en lav fysisk aktivitet i fritiden, og ca. 19 % har et usundt kostmønster. Lidt over halvdelen er overvægtige, og ca. 17 % er svært overvægtige med en BMI over 30.

Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik 2013-16 fokuserer på sundhedsfremme, forebyggelse, den kompetente borger og ulighed i sundhed, idet Region Nordjylland har en social variation i sundhed og sygelighed i forhold til uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det høje antal borgere med kroniske sygdomme og en usund livsstil genfindes i andre kommuner med sammenlignelige økonomiske forhold og uddannelsesniveau.

Sundshedsvæsenet

Sundhedscenter Skagen, et af kommunens tre sundhedscentre, tilbyder bl.a. motionskurser.

.

Kommunen huser i dag en del af Regionshospital Nordjylland placeret i hhv. Frederikshavn og Skagen. I Skagen ligger Gigt­ og Rygcenteret i de bygninger, der indtil 2002 rummede et selvstændigt sygehus, som varetog behandling af såvel medicinske som kirurgiske sygdomme.

Regionshospital Nordjyllands enhed i Frederikshavn varetog tidligere et bredt udsnit af opgaver på alle tidspunkter af døgnet, men varetager i dag hovedsagelig planlagte behandlinger. Den medicinske udvikling, en højere grad af specialisering samt ønsket om effektivisering har betydet, at udviklingen går mod etablering af specialiserede centre for hhv. akutte og planlagte behandlinger. Ved akut sygdom behandles borgerne i Hjørring og på Aalborg Universitetshospital. Der er fortsat en psykiatrisk afdeling og et tilhørende ambulatorium i Frederikshavn.

Der er praktiserende læger i Skagen, Ålbæk, Strandby, Frederikshavn, Sæby, Kvissel, Dybvad og Østervrå, men områdets problemer med rekruttering af praktiserende læger har resulteret i lægemangel og oprettelsen af en privat regionsklinik finansieret af Region Nordjylland. Lægevagten har konsultation ved regionshospitalet i Frederikshavn og i begrænset omfang i Skagen.

Frederikshavn Kommune varetager en række opgaver inden for pleje­ og ældresektoren, tandpleje, genoptræning og sundhedspleje til nyfødte børn og unge samt forebyggelse af sygdomme i børnefamilier. Kommunen har ansvar for bl.a. misbrugsbehandling og drift af socialpsykiatriske støttecentre i Sæby, Frederikshavn og Skagen.

Der er tre sundhedscentre i kommunen; i Sæby, Frederikshavn og Skagen. Centrene varetager forebyggende opgaver og tilbyder bl.a. vejledning og kurser om kost, rygning, alkohol og motion, de såkaldte KRAM­faktorer.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg