I Gentofte Kommune får næsten 70 % af en ungdomsårgang en videregående uddannelse. Sundhedstilstanden er bedre end på landsplan, og middellevetiden er 2½ år højere end for hele landet. Der er klart mindre kriminalitet.

Uddannelse

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Gentofte Kommune og hele landet i 2017.

.

Blandt de 30‑34-årige i Gentofte Kommune (2017) havde 69 % en videregående uddannelse, mens andelen på landsplan var 47 %.

Uddannelsesniveauet er de foregående årtier steget knap så meget som i landet som helhed, fordi Gentofte Kommune allerede tidligt havde et højt niveau (se Figur).

Siden 1991 er en af de mest markante bevægelser sket inden for erhvervsuddannelserne; i 1991 havde 19,1 % en erhvervsuddannelse som længste uddannelse, i 2017 var det faldet til 11 %.

Den største samlede ændring er den væsentlige stigning i andelen med en lang videregående uddannelse. Som i andre kommuner er denne stigning størst for kvinderne, hvor andelen er gået fra 18 % i 1991 til 39 % i 2017.

Grundskoleuddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Gentofte Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

Kildegård Privatskole ligger på Kildegårdsvej skråt over for Gentofte Hospital. På grundskoleniveau går hvert tredje barn i Gentofte Kommune i en privatskole eller en fri grundskole. På Kildegård Privatskole er der elever fra 0. til 10. klasse. Den almindelige skolebetaling var i 2018 på 1.850 kr. pr. måned for 6.-10. klasse.

.

Et stort fokus på skolepolitikken i Gentofte Kommune resulterede i årene 1998‑2010 i det såkaldte SKUBprojekt (skoleudviklings- og udbygningsprojekt). Projektet vakte stor debat og opmærksomhed og omfattede pædagogiske nydannelser og eksperimenter, der blev gennemført sideløbende med store investeringer i ny- og ombygninger. I 2008 blev skolepolitikken en del af den samlede Gentofte-Plan.

Skolevæsenet i Gentofte Kommune bestod i 2018 af 11 folkeskoler, en specialskole og en ungdomsskole. Alle folkeskolerne har fra 0. til 9. klasse. Specialskolen Søgårdsskolen har fra 0. til 10.-klasse, mens 10. klasse i øvrigt er samlet i 10. klassecenteret, som ungdomsskolen organiserer.

Kommunen havde i årene 2008‑15 en kraftig befolkningstilvækst, og dermed også i en periode et stigende børnetal. Det gav en del kapacitetsudfordringer på skolerne, og kommunalbestyrelsen vedtog derfor i august 2013 som en del af frikommuneordningen en etårig forsøgsordning, hvor de 11 skoledistrikter blev samlet i to. I stedet for at bygge nyt kunne man på den måde udnytte den eksisterende kapacitet bedre. I 2014 blev en ny ordning vedtaget for en femårig periode, hvor de 11 skoledistrikter blev sammenlagt til ét.

Ungdomsskolen huser kommunens 10.-klassecenter, der bl.a. inkluderer EUD10, målrettet de elever, der vil videre på en erhvervsuddannelse. Hertil kommer fritidstilbud som UngAkademi, fritidscentre placeret rundtom i kommunen, samt undervisningstilbud som Videnscenter for Unge tosprogede i udskolingen (ViTo) og Dyslexia ordblindetilbud.

Der har siden midten af 1980’erne været en stabil andel af elever i de frie grundskoler på mere end 30 %. Blandt de frie grundskoler finder man to, der er grundlagt i 1800-tallet: Kildegård Privatskole er grundlagt i 1870, og Sct. Joseph Søstrenes Skole er fra 1888. Vidar Skolen, der er grundlagt i 1950, er desuden den første Rudolf Steiner-skole i Danmark.

Bernadotteskolen er grundlagt i 1948 som en international skole og er kendt som en kreativ og alternativ skole. Busses Skole begyndte i Hellerup og flyttede i 1976 til Vangede.

Rygaards Skole flyttede i 1930 ind i sine nuværende bygninger på Bernstorffsvej som en dengang udpræget fransk skole. Bygningerne er flere gange blevet udvidet, og skolen er blevet en international skole, der i 2018 havde ca. 1.000 elever med omkring 80 forskellige nationaliteter.

Ungdomsuddannelserne

Kommunen er hjemsted for Øregård Gymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium, Ordrup Gymnasium og Aurehøj Gymnasium. Desuden kan man på Gentofte Studenterkursus tage en 2-årig gymnasieuddannelse, en 2-årig HF eller en STX ASF, der er en gymnasieuddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser. En 2-årig HF kan man også tage på Gentofte HF, der samtidig har enkeltfag og gymnasiale suppleringskurser.

Videregående uddannelser

Gentofte Kommune har ingen offentlige videregående uddannelsesinstitutioner, men på Rudolf Steiner Børnehaveseminarium kan man blive pædagog, mens man på Rudolf Steiner Lærerseminarium Sophia kan blive uddannet til lærer.

Sundhed

Gentofte Hospital.

.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Gentofte Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Gentofte Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 83,1 år. Sammen med Rudersdal Kommune har Gentofte dermed den længste middellevetid blandt landets 98 kommuner. Det er 2½ år mere end landsgennemsnittet og over to år mere end i Region Hovedstaden (se Tabel 2).

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 tegner et klart billede af en befolkning, der på alle parametre oplyser at have et bedre helbred end i både Region Hovedstaden og landet som helhed. Også når det gælder sundhedsvaner, slår forskellen igennem. Der er færre, der ryger og har lav fysisk aktivitet, og kostvanerne er sundere. Det eneste punkt, hvor befolkningen ikke er bedre til at følge Sundhedsstyrelsens råd, er mht. indtagelse af alkohol. Gentofte Kommune hører til det område, der i 1970’erne fik den populære betegnelse whiskybæltet. I 2010’erne udgør vin den største del af alkoholforbruget.

I 2017 var der 6,2 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Gentofte Kommune, i regionen 6,4, mens landsgennemsnittet var på 7,1.

Kommunen havde 1.728 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt flere end i Region Hovedstaden som helhed og lidt flere end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge.

Borgerne i Gentofte Kommune betjenes af Region Hovedstadens hospitaler og herunder Gentofte Hospital. Den gode sundhedstilstand afspejles i, at et lavere antal borgere i 2017 havde været indlagt på et somatisk hospital. Det var i Gentofte Kommune 120 pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 133 for regionen.

I projekter som »Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling 2017‑2024« arbejder kommunen sammen med borgere og fagfolk om at udvikle nye planer for det nære sundhedsvæsen, og der findes i 2018 et særligt program i kommunen om »Sundhed for Seniorer«.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Gentofte Kommune er lidt mindre end i Region Hovedstaden og i landet som helhed.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 67,6 % for de 0‑2-årige og 89,7 % for de 3‑5-årige. Blandt de yngste var andelen lidt større end i landet som helhed, hvor 65,4 % af de 0‑2-årige var tilmeldt et pasningstilbud.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2016 0,5 % af aldersgruppen, halvt så meget som på landsplan (1,0 %).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Gentofte Kommune var i 2017 49 % under gennemsnittet for landets kommuner.

Andelene på førtidspension og efterløn er samlet noget mindre end på landsplan og også lidt mindre end i den samlede Region Hovedstaden.

Kommunens ældre- og handicapudgifter var i 2017 på 62.405 kr. pr. person over 67 år, hvilket var ca. 15 % over landsgennemsnittet.

I 2016 modtog 11 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Niveauet er som på landsplan og er halveret siden 2008.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2017 var andelen 5,4 %, hvilket er lidt højere end i landet som helhed (3,7 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Gentofte Kommune er klart lavere end i både Region Hovedstaden og landet som helhed. I 2017 blev der i kommunen rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 7,2 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Hovedstaden blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 15,2 personer pr. 1.000 indbyggere, mens tallet på landsplan var 15,4 personer pr. 1.000 indbyggere.

I Gentofte Kommune blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 1,1 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Hovedstaden var det 2,6 personer og i landet som helhed 2,7 personer pr. 1.000 indbyggere. Når det gælder indbrud og tyveri, blev der i kommunen rejst sigtelse mod 2,9 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Hovedstaden var det 5,9 personer og i landet som helhed 4,9 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg