Når det gælder uddannelse, sundhed og det sociale område, ligger Gladsaxe Kommune på mange måder tæt på forholdene på landsplan. Uddannelsesniveauet er lidt højere, mens den beregnede middellevetid er ca. et halvt år lavere end for hele landet.

Uddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Gladsaxe Kommune 1970/71 til 2016/17.

.

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Gladsaxe Kommune og hele landet i 2017.

.

Uddannelsesniveauet i Gladsaxe Kommune ligger lidt højere end gennemsnittet for landet som helhed. Især er der en højere andel blandt de 30‑34-årige med en lang videregående uddannelse (se Figur). Uddannelsesniveauet er steget mest markant for kvinderne, hvor andelen med en lang videregående uddannelse steg fra 5 % i 1991 til 28 % i 2017. Andelen med erhvervsuddannelser er faldet i perioden, både hos mænd og kvinder.

Skolestrukturen har været til diskussion flere gange. I 2012 blev den daværende Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole lagt sammen i Høje Gladsaxe Skoles bygninger, som blev udbygget og fik navnet Grønnemose Skole. Marielyst Skole blev ombygget med værkstedsområder og produktionskøkken til at huse 10.-klassecenteret og Ungdomsskolen til det, der nu hedder GXU.

Året forinden samledes Gladsaxe Skole og Egegård Skole på Egegård Skoles matrikel. Sammenlægningen skabte rum til en række fornyelser af undervisningen og skoledagen, bl.a. med flere timer, sammenhængende forløb og ansættelse af skolepædagoger. Som det var sket flere gange før i de sidste 50 år, var Gladsaxe Kommune dermed blandt de første til at afprøve reformplaner på skoleområdet. Fra skoleåret 2014/15 blev folkeskoler i hele landet til heldagsskoler med flere timer og en mere varieret skoledag.

Søndergård Skole var meget nedslidt, og det blev derfor besluttet at lægge den sammen med Bagsværd Skole på Søndergård Skoles grund, hvor der blev bygget en helt ny skole. Den nye Bagsværd Skole blev officielt indviet i 2013.

Af kommunens seks frie grundskoler er de tre grundlagt i 1950’erne, mens Bagsværd Kostskole og Gymnasium med ca. 750 elever i grundskolen er fra 1908. Atheneskolen kom til i 2004 og er en friskole for særlig begavede børn. Siden midten af 1980’erne er andelen af elever i kommunens frie grundskoler vokset støt og var i 2017 oppe på 22 % (se Tabel 1).

Gladsaxe Gymnasium (også kaldet GG) er kommunens største gymnasium med ca. 1.060 elever (2017/18). Den private Bagsværd Kostskole og Gymnasium har ud over grundskolen fra 0. til 9. klasse også en almen gymnasiedel. Desuden har man mulighed for at tage 10. klasse eller 0.g, eller tage et femårigt forløb, hvor man begynder i 8. klasse på Biotek-forløb, Globalt-forløb eller Digitalt-forløb.

Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) er en statslig selvejende institution, som har eksisteret siden 1991 og har afdelinger i kommunerne Gladsaxe, Herlev og Brøndby. På SOSU C er der mulighed for at tage erhvervsuddannelser inden for sundhed, omsorg og pædagogik. I januar 2018 indledte SOSU C en fusionsproces med SOPU København og Nordsjælland, der udbyder uddannelser på samme område. Tilsammen kommer de til at få otte udbudssteder, der vil dække hele Region Hovedstaden, og med 2.600 årselever bliver det den største erhvervsskole inden for velfærdsuddannelser.

På Technical Education Copenhagen (TEC) kan elever på afdelingen i Gladsaxe Kommune tage en række erhvervsuddannelser, der samtidig kan kombineres med en erhvervsfaglig gymnasieuddannelse (EUX).

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Gladsaxe Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Aleris-Hamlet driver et af Danmarks største privathospitaler på Gyngemose Parkvej. Privathospitalet Hamlet blev i 2011 købt af den nordiske plejekoncern Aleris. Selskabet havde i 2018 i alt syv hospitaler rundtom i Danmark.

.

Et nyfødt barn i Gladsaxe Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 80,0 år mod 80,6 år på landsplan.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er helbred og sundhedsvaner tæt på niveauet i Region Hovedstaden (se Tabel 2). Dog oplyser lidt flere end i resten af regionen at have et dårligt fysisk helbred.

Antallet af lægebesøg i Gladsaxe Kommune er på niveau med gennemsnittet for Region Hovedstaden, men lidt mindre end i landet som helhed. I 2016 var der 6,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i kommunen ligesom i regionen, mens landsgennemsnittet var på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Kommunen havde 1.645 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end gennemsnittet for Region Hovedstaden og lidt flere end i landet som helhed, hvor gennemsnittet lå på 1.614. 70 % af de praktiserende læger i Gladsaxe Kommune havde i 2017 lukket for tilgang. På landsplan drejede det sig om 61 %, og i regionen som helhed var det 65 %.

I kommunen findes en særlig patient- og pårørendevejledning og et forebyggelsescenter.

Borgerne i kommunen betjenes af Region Hovedstadens sygehuse. I 2016 var der fra Gladsaxe Kommune 131 indlagte på somatiske sygehuse pr. 1.000 indbyggere mod 134 for hele regionen. På landsplan var det tilsvarende tal 122 indlagte.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov på det sociale område i kommunen er omkring 4 % større end det gennemsnitlige udgiftsbehov i Region Hovedstaden og på landsplan (2017). Det er lavere end i Herlev og Ballerup Kommuner, men højere end i Gentofte og Frederiksberg Kommuner. I social henseende er Gladsaxe Kommune i en position midt mellem vestegnskommunerne og de nordlige forstæder.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 67,3 % for de 0‑2-årige og 86,0 % for de 3‑5-årige og dermed tæt på andelene på landsplan.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år var i 2017 ca. 20 % under gennemsnittet for landets kommuner.

I 2016 modtog 10,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt mindre andel end i Region Hovedstaden (11,7 %) og i landet som helhed (11,5 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er uændret gennem de senere år. I 2008 var det ca. 5,3 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Gladsaxe Kommune. I 2016 var denne andel fortsat 5,3 %, hvilket er noget højere end i landet som helhed (3,8 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Gladsaxe Kommune er noget lavere end i Region Hovedstaden og i landet som helhed. I 2017 blev der i kommunen rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,8 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Hovedstaden blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 15,2 personer og på landsplan 15,4 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger kommunen under niveauet for både Region Hovedstaden og landet som helhed. I Gladsaxe Kommune blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 1,6 personer pr. 1.000 indbyggere, mens det i Region Hovedstaden var 2,6 personer og i landet som helhed 2,7 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg