Glostrup Kommune har kun én grundskole – Glostrup Skole – der fordeler sig på fem adresser. Uddannelsesniveauet er lidt lavere end på landsplan. Sundhedstilstanden og den forventede middellevetid er næsten som på landsplan.

Uddannelse

Antal skoler og elever i Glostrup Kommune 1970/71 til 2017/18. *Glostrup Skole er opdelt på fem geografisk adskilte lokaliteter, hvor anneksskolen Ejby er talt med under Nordvang.

.

På Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter undervises bl.a. i danske samfundsforhold. Her er emnet ændringen af Grundloven i 1915, da kvinder fik stemmeret til de lovgivende forsamlinger. Grundloven indgår i pensum til medborgerskabsprøven, der er en multiple choice-test i viden om det danske samfund, som også kan aflægges på centeret. Prøven skal bestås af udlændinge, som ønsker permanent opholdstilladelse.

.

Uddannelsesniveauet blandt kommunens 30‑34-årige lå i 2018 en smule under landsgennemsnittet. Lidt flere havde kun en grundskoleuddannelse, lidt færre en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse. Til gengæld var andelen med en erhvervsuddannelse lidt højere. Det samlede uddannelsesniveau er steget markant sammenlignet med begyndelsen af 1990’erne, især hos kvinderne, hvor kun 2 % af de 30‑34-årige i 1991 havde en lang videregående uddannelse mod 18 % i 2018.

Efter mange diskussioner om skolestrukturen vedtog Glostrup Kommune i 2012 at sammenlægge kommunens fire folkeskoler til én skole, Glostrup Skole, med én skoleleder og én skolebestyrelse, men lokaliseret fem forskellige steder. Fire af undervisningsstederne, Nordvang, Skovvang, Søndervang og Vestervang, har fra 0. til 9. klasse. Ejby, som er anneksskole til Nordvang, har fra 0. til 3. klasse. 10. klasse er samlet på Vestervang.

Formålet med ændringerne i skolestrukturen var en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne, som fx fordelingen af eleverne, hvorved kommunen mente at kunne sikre større faglighed. Glostrup Skole er med sine mere end 2.000 elever en af Danmarks største skoler.

Desuden rummer kommunen to specialskoler: dels Ejbyhus Skole og dagbehandling for børn mellem 6 og 13 år med adfærdsmæssige vanskeligheder, dels Hospitalsskolen for børn, der er indlagt til observation og behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Der var i 2018 ingen frie grundskoler eller efterskoler i Glostrup Kommune. Forældre, der foretrækker en privat- eller friskole, bruger tilbud uden for kommunen som fx Park Allé Privatskole i Brøndby Kommune, Johannesskolen på Frederiksberg eller Høje Taastrup Privatskole.

GAP Glostrup Albertslund Produktionshøjskole har ni værksteder med kurser i bl.a. spiludvikling, grafik og design og mad. Man kan også tage en kombineret ungdomsuddannelse (KUU) i kommunikation, service og medier.

Sundhed

Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Glostrup Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

»Rigshospitalet« står der over indgangen til den bygning ved Nordre Ringvej, der ved åbningen i 1958 rummede det nye store Glostrup Hospital. Siden 2015 har det heddet Rigshospitalet Glostrup.

.

Et nyfødt barn i Glostrup Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 80,4 år, hvilket stort set er som landsgennemsnittet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 oplyste en lidt større andel af den voksne befolkning i Glostrup Kommune end i Region Hovedstaden, at de havde et dårligt fysisk helbred. Samtidig var der lidt flere end i regionen, der angav at være svært overvægtige og have et usundt kostmønster.

I 2017 var der 5,9 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Glostrup Kommune mod 6,4 for hele regionen.

Kommunen havde 1.721 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge, hvilket er lidt flere end i Region Hovedstaden. 73 % af de praktiserende læger havde i 2017 lukket for tilgang mod tilsvarende 65 % i hele regionen.

Borgerne i Glostrup Kommune betjenes af Region Hovedstadens hospitaler og hører til i Planlægningsområde Syd, hvor Hvidovre Hospital er akuthospitalet. Der er fortsat en akutklinik på Rigshospitalet Glostrup.

I 2017 var der 153 pr. 1.000 indbyggere, der havde været indlagt på et somatisk hospital, hvilket var klart mere end de tilsvarende 133 for regionen og 121 på landsplan.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Glostrup Kommune er noget større end i Region Hovedstaden og på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 6,2 barn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen (2017), hvilket er mindre end de 10,1 på landsplan.

I 2017 modtog 11,9 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp i kommunen faldet siden 2008 (18,5 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2017 var denne andel faldet til 4,5 %, men er fortsat højere end andelen på 3,7 % for hele landet.

Kriminalitet

En patron undersøges af en af Rigspolitiets kriminalteknikere. På Ejby Industrivej har Rigspolitiet samlet flere af sine specialafdelinger

.

I 2017 blev der i Glostrup Kommune rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 19,4 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 15,2 personer for hele regionen. Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i kommunen rejst sigtelse mod 3,8 personer pr. 1.000 indbyggere mod 2,6 personer for regionen. Også med hensyn til indbrud og tyveri var niveauet lidt højere end i både regionen og hele landet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg