Sådan forestiller arkitekterne sig livet foran SUNDskolen i Sundby. Byggeriet blev påbegyndt i maj 2021 og ventes afsluttet til skoleåret 2022/23. Den nye skole er tegnet af de lokale ETN Arkitekter sammen med SKALA Arkitekter og Henning Larsen Arkitekter. Kommunens ambition har været et bæredygtigt skolebyggeri i topklasse.
.
Antal skoler og elever i Guldborgsund Kommune 1970/71 til 2019/20.
.

Nykøbing F er kommunens centrale uddannelsesby og hjemsted for landsdelens store akutsygehus. De sociale problemer er en del større end på landsplan.

Uddannelse

De 30‑34‑åriges højest gennemførte uddannelse i Guldborgsund Kommune og hele landet i 2020. Tallene er opgjort for september i det pågældende år.
.

Uddannelsesniveauet i kommunen er noget lavere end landsgennemsnittet. I 2020 var det hver fjerde blandt de 30‑34-årige, der alene havde gennemført grundskolen mod tilsvarende hver syvende på landsplan.

For de videregående uddannelser er der ikke den store forskel i andelene med en professionsuddannelse, mens der er betydelig forskel, når det gælder universitetsuddannelserne. Kun 6 % af de 30‑34-årige i kommunen har således en lang videregående uddannelse mod tilsvarende 23 % på landsplan. Derimod ligger Guldborgsund Kommune med 35,8 % højt, når det gælder andelen med en erhvervsuddannelse.

Uddannelsesniveauet er steget siden 1991, og kvinderne var i 2020 højere uddannede end mændene. Andelen af 30‑34-årige mænd, der alene har taget grundskolen, er uændret på 30 %, mens andelen hos kvinderne er næsten halveret fra 40 % til 21 %.

Grundskoleuddannelse

Guldborgsund Ungdomsskole i Nykøbing F er et bredt favnende ekstratilbud til kommunens unge. Ungdomsskolen har ikke eksamener, men tilbyder ekstraundervisning i udvalgte fag, læringsforløb i særlige skolecamps samt aktiviteter i flere ungdomsklubber. Omkring en fjerdedel af kommunens unge har alene en grundskoleuddannelse, og et højere uddannelsesniveau har en høj prioritet i kommunens fremtidsplaner.
.

Efter lange debatter året igennem vedtog byrådet i Guldborgsund Kommune i december 2010 en ny skolestruktur, som bl.a. betød lukning af fem skoler. Foruden lukningen af skoler, hvilket ville give kommunen en anseelig besparelse, lå der også i aftalen indførelsen af en times mere undervisning om ugen til alle elever i skoleåret 2011/12 samt en tolærerordning i 1. klasse i fagene dansk og matematik.

Fra august 2011 lukkede Guldborgland Skole, Nørre Skole, Krogløvskolen, Toreby Skole og Brydebjergskolen. Dermed faldt antallet af folkeskoler til 14. Fra 2020/21 blev det til 13, da Østre Skole og Lindeskovskolen i Nykøbing F blev lagt sammen på sidstnævntes adresse med Østerbroskolen som det fortsættende navn.

Sophieskolen i Nykøbing F er kommunens største folkeskole med ca. 800 elever i 2020. GULD10 er kommunens 10.-klassetilbud. Her kan man vælge mellem temaklasser og en indgang til erhvervsuddannelserne (EUD10).

SUNDskolen i Sundby huser foruden elever fra 0. til 9. klassetrin også Centerklasserækken, der er et specialtilbud for elever med funktionsnedsættelser og forskellige typer af diagnoser. SUNDskolen flytter ved starten af skoleåret 2022/23 efter planen ind i en nybygning. Den bliver den første første svanemærkede danske folkeskole. Komplekset skal også kunne bruges af foreningslivet, virksomheder og borgere og er tænkt som et lokalt kraftcenter.

Nykøbing Falster Realskole er med ca. 400 elever (2020) kommunens ældste og største frie grundskole og har rødder tilbage til en pigeskole fra 1871. Efter en sammenlægning i 1925 blev det en skole for både drenge og piger. Sct. Joseph Søstrenes Skole er en katolsk skole, der blev oprettet i 1921, da der var mange polske arbejdere på egnen. Den havde i 2020 ca. 320 elever. Skovby Friskole kom til i 1973, og i 2011 Idestrup Privatskole.

Et par friskoler blev oprettet og nedlagt igen i årene 2008‑13. Andelen af elever i de frie grundskoler er steget noget efter ændringerne i skolestrukturen, men er med 17 % i 2020 under landsgennemsnittet.

Stubbekøbing Efterskole er for elever med særlige fysiske og psykiske behov. Sofie Rifbjerg Efterskole er for elever med særlige undervisningsbehov. Næsgaard Efterskole ligger i de bygninger, som indtil 2009 dannede rammen om Næsgaard Agerbrugsskole, Danmarks ældste landbrugsskole, oprettet i 1799. Landbrugsskolens uddannelser flyttede i 2008 til Nykøbing F som en del af erhvervsskolen CELF.

Ungdomsuddannelserne

Etableret i 1498 er Nykøbing Katedralskole en af Danmarks ældste latinskoler. Det er også den eneste katedralskole, der ligger i en by uden en domkirke, som af historiske omstændigheder ligger i Maribo (nu i Lolland Kommune). I 2020 havde skolen ca. 670 elever på STX og HF.

CELF (Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster) har to adresser i Nykøbing F: Kringelborg Allé 7, hvor erhvervsuddannelserne (EUD) ligger, og Merkurs Plads 1, der rummer HHX med ca. 350 elever og HTX med knap 200 elever (2021).

SOSU Nykøbing Falster, der har sin hovedafdeling i Nykøbing F, omfatter en erhvervsskoledel med uddannelser som pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper samt mulighed for en gymnasial EUX Velfærd. På Bispegade 5 i Nykøbing F finder man VUC Storstrøms afdeling, der både omfatter HF, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

Videregående uddannelser

Professionshøjskolen Absalon udbyder uddannelser i syv sjællandske byer. Campus Nykøbing ligger i historiske bygninger i Bispegade tæt på centrum og rummer professionsuddannelser som sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog. Kommunen garanterer de studerende »tag over hovedet« og har et bosætningsteam for at løse opgaven.
.

I Nykøbing F er der muligheder for at tage videregående uddannelser. Seminariet for Formgivning på Bispegade 5 lukkede i 2005, og bygningerne blev overtaget af Professionshøjskolen Absalons Campus Nykøbing F, hvor man kan læse til sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog.

Erhvervsakademiet Zealand er at finde i samme bygning og har uddannelser til markedsføringsøkonom, multimediedesigner og produktionsteknolog. Uden for det almindelige uddannelsessystem findes landets sydligst beliggende højskole, Højskolen Marielyst, der i 1971 blev oprettet i feriebyen af samme navn.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Guldborgsund Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Nykøbing F. Sygehus er det store akutsygehus på Lolland-Falster. Sygehusets Center for Epidemiologisk Forskning offentliggjorde i 2021 en undersøgelse af, hvorfor middellevetiden er en del lavere i Lolland og Guldborgsund Kommuner end på landsplan. Konklusionen var, at dårligt helbred og lav socioøkonomisk status blandt mange tilflyttere spiller en stor rolle. Sygehuset havde i 2020 ca. 1.400 ansatte.

.

Et nyfødt barn i Guldborgsund Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 79,1 år. Det er knap to år mindre end landsgennemsnittet og over et år mindre end gennemsnittet for Region Sjælland. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning, der oplyser at have et dårligt fysisk helbred, lidt større end i landet som helhed.

I 2019 var der i kommunen 7,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger. Det er på niveau med Region Sjælland og lidt flere end på landsplan. I Guldborgsund Kommune var der 156 pr. 1.000 borgere, der i 2018 havde været indlagt som patienter på et somatisk sygehus. I Region Sjælland var det 135 og i landet som helhed 118 indlagte personer pr. 1.000 borgere.

Kommunens sundhedsindsats omfatter en række tilbud om forebyggelse, genoptræning, rehabilitering og pleje, hvor Guldborgsund Genoptræning har tilbud i centre på hhv. Møllebakken og Fjordvej i Nykøbing F. Hjælp til forebyggelsen omfatter en række målrettede tilbud, hvoraf nogle udbydes på Center for Afhængighed i Nykøbing F.

Distriktspsykiatrien Nykøbing F ligger lige ved det somatiske sygehus og er for voksne med psykiske sygdomme. Psykiatriske sygehusindlæggelser foregår især i Vordingborg.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Guldborgsund Kommune var i 2020 31 % højere end landsgennemsnittet. Det er mellem de ti højeste niveauer blandt landets kommuner. I Region Sjælland ligger kun Lolland Kommune højere. I 2018 var der 20,7 dagplejepladser og 30,0 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Antallet af pladser i daginstitutioner er lidt mindre end for hele landet.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 21,2 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket er over dobbelt så mange som på landsplan (10,1). I 2019 modtog 8,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt mindre end på landsplan (11,1 %).

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er lidt mindre. Den var i 2020 på 2,7 % mod 3,4 % i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Guldborgsund Kommune er noget højere end i regionen og i landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 21,9 personer pr. 1.000 indbyggere, mod tilsvarende 13,8 personer i regionen og 15,8 personer på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg