Uddannelsesniveauet er præget af, at langt færre tager en lang videregående uddannelse. Kommunen er kendt for at fastholde mange af de små folkeskoler i landsbyerne. Befolkningens middellevetid er ca. et år højere end på landsplan.

Uddannelse

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Hedensted Kommune og hele landet i 2019.

.

Uddannelsesniveauet i Hedensted Kommune er samlet set lidt lavere end for landet som helhed (se figur).

I 2019 havde 41,3 % af de 30‑34-årige i kommunen en erhvervsuddannelse som deres højeste uddannelse. Andelen var højest (47,7 %) for mændene. Derimod havde flere kvinder taget en videregående uddannelse. Det var mest udpræget for de mellemlange videregående uddannelser, som 27,4 % af de 30‑34-årige kvinder havde taget mod tilsvarende 11,4 % for mændene.

Samlet havde kun 7,3 % af de 30‑34-årige i kommunen i 2019 en lang videregående uddannelse. Det er en betydelig mindre andel end de 22,0 % på landsplan.

Grundskoleuddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Hedensted Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

Ved Bjerre sydøst for Horsens ligger efterskolen BGI akademiet. Skolen, der har plads til ca. 550 elever, tilbyder 9. og 10. klasse. Her er flere forskellige idrætslinjer og en lang række faciliteter, bl.a. Streethallen, en af skolens mange haller.

.

Selv om elevtallet på folkeskolerne i Hedensted Kommune har været faldende mellem skoleårene 2008/09 og 2017/18, har det haft høj prioritet for byrådet at bibeholde antallet af folkeskoler. Eftersom kommunen består af mange mindre samfund, ønsker byrådet at understøtte den decentrale struktur og styrke bosætningen, hvorfor man fastholder flere små skoler med under 200 elever og nogle få med under 100 elever. Ud af de 21 skoler ligger over halvdelen i landsbyer.

En nybygget overbygningsskole – Skolen i Midten – åbnede i 2009 i Hornsyld med 7.-9. klasse. Skolen var en samling af overbygningerne fra Stouby og Rårup. Senere er skolen også blevet overbygningsskole for Hornsyld og Stenderup Skoler.

Juelsminde Skole og Tørring Skole rummer kommunens 10.-klassetilbud i samarbejde med bl.a. erhvervsskolen Learnmark Horsens.

I Hedensted Kommune er der en høj tilslutning til folkeskolerne. Antallet af elever i de frie grundskoler er ganske vist steget, men rummer stadig under 10 % af kommunens elever. Af de tre friskoler har Vejlefjordskolen og Bøgballe Friskole begge kristent grundlag. Den nyeste er As Friskole, som blev grundlagt i 1996, da den lokale folkeskole blev nedlagt.

Der er ni efterskoler i kommunen. Hellebjerg Idrætsefterskole, BGI akademiet og Flemming Efterskole har fokus på gymnastik og idræt, mens Livsstilsefterskolen Hjarnø, en afdeling under BGI akademiet, bl.a. er et tilbud til sårbare unge, der ønsker at ændre livsstil. Efterskolerne Vrigsted Efterskole, Kragelund Efterskole og Bråskovgård Efterskole har helt eller delvis fokus på unge med udfordringer som ordblindhed og høretab. Vejlefjord Efterskole og Hellebjerg Idrætsefterskole har en religiøs orientering, mens True North Efterskole er en almen efterskole.

Ungdomsuddannelserne

Kvindelige elever på Uldum Højskole under en majstang. I forgrunden ses højskolestenen med navnene på højskoleforstanderne siden skolen blev grundlagt af Rasmus Sørensen i 1849. I baggrunden ses det tårn, der blev bygget i 1920 for at markere Sønderjyllands genforening med Danmark. Foto fra perioden 1930‑40.

.

På Tørring Gymnasium kan man tage en almen gymnasial uddannelse. Fra august 2020 kan man tage en EUX inden for bygge- og anlægsbranchen; det er blevet muligt, efter at gymnasiet har indgået et samarbejde med erhvervsskolen Learnmark Horsens. Vejlefjordskolen udbyder også HF og almene gymnasiale uddannelser.

Uden for det traditionelle uddannelsessystem er Uldum Højskole, som er en af landets ældste højskoler, grundlagt i 1849. Det er en almen grundtvigiansk højskole.

Videregående uddannelser

Siden 2018 har det i Hedensted været muligt at tage en erhvervsuddannelse til automationsteknolog. Uddannelsen er blevet til i et samarbejde med Erhvervsakademi Dania, og det særlige ved den er, at den studerende allerede ved studiestart laver en aftale med en virksomhed i Hedenstedområdet om studierelateret arbejde og praktik.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Hedensted Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Hedensted Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 81,6 år. Det er næsten et år mere end landsgennemsnittet og lidt over gennemsnittet for Region Midtjylland (se Tabel 2).

Sundhedsforholdene er ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 tæt på niveauet for både regionen og landet som helhed.

I 2018 var der i kommunen 6,6 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger, hvilket var lidt mindre end i regionen (7,2).

Kommunen havde i 2017 1.587 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge, hvilket er tæt på såvel regions- som landsgennemsnit. 108 pr. 1.000 borgere var indlagt på et somatisk sygehus i løbet af 2018. Det er lidt færre end i både regionen (110) og i landet som helhed (119).

Sygehusbetjeningen af borgerne i kommunen foregår især ved Regionshospitalet Horsens samt ved Regionspsykiatrien Horsens.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov i Hedensted Kommune var i 2019 væsentlig mindre end på landsplan. Samtidig var det aldersbetingede udgiftsbehov lidt højere.

I 2018 var der 56,9 pladser i daginstitutioner og dagpleje for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år, hvilket var tæt på landsgennemsnittet. For aldersgruppen 3‑5 år var der 80,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn, og dermed var der en mindre dækning end på landsplan (89,7).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Hedensted Kommune lå 17 % under gennemsnittet for landets kommuner i 2018.

9,2 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover modtog i 2018 fast hjemmehjælp. Det er lidt mindre end i både regionen (10,2 %) og landet (11,0 %) som helhed. Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008 (16,4 %).

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet mindre gennem de senere år. I 2010 var det 4,1 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Hedensted Kommune. I 2018 var andelen faldet til 2,8 % mod 3,6 % på landsplan.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i kommunen er mindre end i regionen og i landet som helhed. I 2018 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,0 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 12,9 for regionen og 15,1 på landsplan.

Også når det gælder sigtelser for voldsforbrydelser og for indbrud og tyveri, er niveauet noget under både regionen og landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg