Tabel 1. Antal skoler og elever i Holstebro Kommune 1970/71 til 2017/18.

.
I det nybyggede Center for Sundhed er et kunstværk af Pernille With Madsen integreret i gulvbelægningen i hallen. Centeret vil, når alle er flyttet ind i 2020, rumme mange forskellige sundhedsfaglige funktioner som fx en røntgenafdeling, jordemoderkonsultation, fødselsforberedelse og en psykiatrifunktion med otte sengepladser.
.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Holstebro Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Holstebro Kommune og hele landet i 2018.

.
VIA University College Campus Holstebro danner rammen om en række uddannelser. På billedet ses vandrehallen, hvor der er fælles bibliotek og kantine. VIA tilbyder flere forskellige uddannelsesretninger, og man tilstræber at fremme et tværfagligt miljø. Et eksempel er implementeringen af FN’s verdensmål i undervisningen på uddannelserne.
.

Holstebro Kommune har et stort udbud af uddannelsesmuligheder. I kommunen har en større andel en erhvervsuddannelse, end det er tilfældet på landsplan, hvorimod andelen med lange videregående uddannelser er lavere. Strukturen for kommunens folkeskoler er ændret flere gange i 2010’erne, og det har medvirket til, at de frie grundskoler har fået en voksende andel af eleverne i grundskolen.

Sundhedstilstanden er tæt på landsniveauet. Det store Regionshospitalet Holstebro er under afvikling og erstattes på en række områder fra omkring 2020 af det nybyggede Regionshospitalet Gødstrup i Herning Kommune.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet er samlet en smule lavere i Holstebro Kommune end i landet som helhed. Andelen med en erhvervsuddannelse er markant højere, men når det gælder de lange videregående uddannelser, ligger Holstebro Kommune meget lavere end gennemsnittet. Uddannelsesniveauet er steget markant siden 1991 og som i resten af landet mest hos kvinderne.

Grunduddannelse

I skoleåret 2017/18 var der 16 folkeskoler i kommunen efter et femår med store ændringer.

Byrådet vedtog i 2012 en ny skolestruktur, der bl.a. indebar en lukning af Nørrelandsskolen, Ejsing Skole og Ryde Skole. De to sidstnævnte genopstod efterfølgende som hhv. Ejsing Friskole og Margrethe Reedtz Skolen.

I 2015 blev det yderligere besluttet, at strukturen med fem skoler og fem skoledistrikter i byen Holstebro skulle afskaffes. I stedet blev der skabt et skoledistrikt i midtbyen med ca. 2.600 børn og nu med tre profilskoler med fælles ledelse.

I den nye opdeling er Nørre Boulevard Skolen profilskole for idræt, bevægelse og motion, Rolf Krake Skolen profilskole for videnskab, og Sønderlandsskolen profilskole for kunst, kultur og musik.

Faldende børnetal var en af årsagerne til beslutningen. Desuden skulle sammenlægningen sikre, at kommunen kunne leve op til en politisk målsætning om højst 18 % tosprogede i klasserne. I 2018 meddelte kommunen, at det ikke var praktisk muligt at leve op til det fastsatte loft.

Uddannelsescenter Holstebro ligger STEP 10, det ene af kommunens to 10. klassetilbud.

Der er en stigende tilslutning til de frie grundskoler bl.a. som følge af de nye friskoler, der er kommet til efter de lukkede folkeskoler. Kommunen har syv frie grundskoler. Foruden Ejsing Friskole og Margrethe Reedtz Skolen er der Den Kristne Friskole oprettet i 1977, Holstebro Friskole oprettet i 1980 (friskolen eksisterede også i årene 1886-1936), Det Kgl. Teaters Balletskole oprettet i 1996 og den nyeste, Vestbyen Friskole, oprettet i 2017.

Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole oprettet i 1918 og har omkring 265 elever (2017/18) fordelt på 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen har en særlig driftsaftale med kommunen, hvilket betyder, at den fungerer som en af kommunens overbygningsskoler og som kommunens andet 10. klassetilbud.

Kommunen rummer desuden fem efterskoler, Staby Efterskole, Husby Efterskole, Rydhave Slots Efterskole, Idrætsefterskolen Lægården og OrkesterEfterskolen. Sidstnævnte er den eneste musikefterskole i Danmark med fokus udelukkende på klassisk musik og folkemusik.

Ungdomsuddannelserne

Holstebro Gymnasium og HF oprettet i 1963 er et stort gymnasium med omkring 825 elever (2018) fordelt på 31 klasser. Her kan man tage en almen gymnasieuddannelse, og for elever med særlige talenter er der både mulighed for at kombinere gymnasiet med sport i et fireårigt forløb i samarbejde med Team Danmark eller med kunstnerisk udfoldelse inden for billedkunst, design, dans, litteratur, musical & teater og musik i forbindelse med Dansk Talentakademi.

På VUC Holstebro-Lemvig-Struer tilbydes HF, Almen voksenuddannelse (AVU) mv. samt undervisning i dansk for tosprogede.

Dagskolen i Tvind for unge over 16 år blev oprettet i 2002, og Ungdomshøjskolen PTG (Praktisk Teoretisk Grunduddannelse), der også ligger under Tvind, blev oprettet i 1999 som et alternativt botilbud for unge mellem 16 og 24 år.

Kommunen rummer desuden Uddannelsescenter Holstebro.

Videregående uddannelser

VIA University College Campus Holstebro har sundhedsfaglige, pædagogiske, socialfaglige og tekniske professionsuddannelser. Her kan man blive alt fra bygningskonstruktør til produktionsingeniør, socialrådgiver, sygeplejerske eller lærer.

Erhvervsakademi MidtVest har afdelinger i Holstebro og i Herning. Her kan man tage en række korte videregående uddannelser som fx finansøkonom, akademiuddannelse i kommunikation og formidling, datamatiker eller laborant. Akademiet udbyder samtidig kurser og efteruddannelser.

Under Tvind Internationale Skolecenter ligger Det Nødvendige Seminarium, hvor man kan tage en læreruddannelse.

Sundhed

Et nyfødt barn i Holstebro Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 81,1 år. Det er tæt på gennemsnittet for Region Midtjylland og lidt over landsgennemsnittet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en lidt større andel af den voksne befolkning i Holstebro Kommune end i hele regionen, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, og andelen er også lidt større end landsgennemsnittet.

I 2017 var der 7,0 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Holstebro, hvilket var næsten det samme som i regionen og på landsplan (7,1). Kommunen havde i 2017 1.412 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end i regionen og 13 % under landsgennemsnittet.

I Holstebro Kommune var der i 2017 115 indlagte patienter på et somatisk sygehus pr. 1.000 borgere, hvilket var næsten på linje med regionen (112) og lidt lavere end i landet som helhed (121).

Det nybyggede Center for Sundhed er et samarbejde mellem regionen og kommunerne Holstebro, Struer og Lemvig. Det erklærede mål er at levere en tidlig indsats i lokalområdet. Det kombinerer de kommunale sundhedsfunktioner som forebyggende genoptræning og pleje med de regionale somatiske og psykiatriske funktioner.

Socialområdet og forsørgelse

I Holstebro Kommune er det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov lidt lavere end på landsplan. I de to nabokommuner mod nord – Struer og Skive – er udgiftsbehovet derimod klart over landsniveauet.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 65,8 % for de 0‑2-årige og 87,6 % for de 3‑5-årige. For begge aldersgrupper ligger andelene tæt på landet som helhed.

I 2017 modtog 11,9 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp mod 11,1 % på landsplan.

Andelen af borgere på 65 år og derover, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er faldet; i 2010 var det ca. 5,0 % af alle i aldersgruppen. I 2017 er andelen faldet til 3,4 % og er dermed næsten som i landet som helhed (3,7 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Holstebro Kommune er på niveau med Region Midtjylland og landet som helhed. I 2017 blev der ganske vist rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 25,5 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 13,1 personer i regionen og 15,4 på landsplan. Det høje 2017-niveau skyldtes nogle sager om underslæb og bedrageri, men set samlet for 2016-18 afveg niveauet ikke fra resten af regionen og landet som helhed.

Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i kommunen rejst sigtelse mod 3,0 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 2,7 personer både i regionen og på landsplan.

Sigtelser for indbrud og tyveri er lidt højere end i regionen, men på niveau med landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg