Uddannelsesniveauet er lavere end på landsplan, men har de seneste årtier været i markant fremgang. Middellevetiden er cirka et år lavere end i hele landet.

Uddannelse

Antal skoler og elever i Ishøj Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

Elever på Sydkysten Gymnasium deltager i undervisningen. Gymnasiet, der ligger på Vejlebrovej nær Ishøj Station, udbyder tre gymnasiale uddannelsesretninger: den merkantile HHX, den tekniske HTX og den almene STX retning. Elitesportsudøvere kan følge et tilrettelagt forløb, der giver plads til både sport og studier.

.

Uddannelsesniveauet for de 30‑34-årige i kommunen er lavere end landsgennemsnittet. En større andel har kun en grundskoleuddannelse, og færre har en lang videregående uddannelse. Ser man på udviklingen siden 1991, er uddannelsesniveauet dog steget betydeligt for både mænd og kvinder. Andelen med kun en grundskoleuddannelse er mere end halveret, mens andelen med mellemlange og lange videregående uddannelser er mere end fordoblet. Andelen af kvinder med en lang videregående uddannelse steg fra 1 % i 1991 til 13 % i 2018.

Ishøj Kommune vedtog i 2011 at indføre såkaldte fleksible skoledistrikter. Det vil sige, at skoledistrikterne analyseres og revurderes hvert år. Ud fra analyserne vurderes det, hvilke skoler der næste år skal have to eller tre spor. Formålet er at udnytte klasser og skoler bedst muligt og dermed undgå skolelukninger. Når et barn først er indskrevet på en skole, følger barnet skolen uagtet efterfølgende justeringer af skoledistriktet.

Kommunens 10.-klasse ligger bl.a. som en del af NEXT Uddannelse København, hvor der er mulighed for forskellige bygge- og industriuddannelser og grundforløb for de unge. Desuden har Skolen på Ishøjgård tilbud til elever med socioemotionelle vanskeligheder, mens Kirkebækskolen er et tilbud til multihandicappede elever. Ishøj samarbejder med Vallensbæk Kommune om disse specialskoler.

Ådalens Privatskole er den eneste frie grundskole i kommunen. Skolen er grundlagt i 1982 og er en tosporet skole med elever fra 0. til 9. klasse. Den nåede i 2017/18 op på at have 435 elever, svarende til 16 % af grundskoleeleverne.

NEXT Uddannelse København har foruden 10. klasse en række erhvervsuddannelser, hvorpå der inden for flere fagretninger kan bygges gymnasiale fag til en EUX. Sydkysten Gymnasium er også en del af NEXT og har mere end 1.000 elever.

NEXT er resultatet af flere store fusioner. CPH West, oprettet i 2005, var i en årrække et stort uddannelsescenter i bl.a. Ishøj, Høje-Taastrup og Ballerup Kommuner. I 2016 fusionerede CPH West med den anden store ungdomsuddannelsesinstitution i Københavnsområdet, KTS (Københavns Tekniske Skole), og blev til NEXT Uddannelse København.

Fusionen skabte landets største ungdomsuddannelsesinstitution. Et af de erklærede formål med fusionen var at tilføre den københavnske Vestegn flere populære uddannelser for drenge.

Sundhed

Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Ishøj Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Ishøj Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 79,5 år. Det er cirka et år mindre end for hele landet. Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en noget større andel af den voksne befolkning i Ishøj Kommune end i hele Region Hovedstaden, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Der er også flere, som angiver at være overvægtige og have et usundt kostmønster.

I 2017 var der 7,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Ishøj Kommune. I Region Hovedstaden var der tilsvarende 6,4 lægebesøg, mens landsgennemsnittet var på 7,1 lægebesøg pr. indbygger. Kommunen har fra 2018 to læge- og sundhedscentre i Ishøj By Center med bl.a. praktiserende læger og kommunale sundhedstilbud.

I Ishøj Kommune er antallet af indlagte på et somatisk sygehus større end i Region Hovedstaden. I 2017 var der således 148 personer pr. 1.000 indbyggere, der havde været indlagt, mod tilsvarende 121 på landsplan. Borgerne i kommunen betjenes af Region Hovedstadens hospitaler.

Socialområdet og forsørgelse

En lokal frivillig i den landsdækkende netværksorganisation Næstehjælperne sorterer genbrugstøj. Næstehjælperne opstod i 2016 og er et Facebookbaseret frivilligt netværk af mennesker, der protesterer mod konsekvenserne af kontanthjælps- og dagpengestramningerne, og som desuden ønsker at hjælpe de mennesker, der er ramt af dem.

.

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Ishøj Kommune er noget større end det gennemsnitlige udgiftsbehov i Region Hovedstaden og på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 66,2 % for de 0‑2-årige mod 65,4 % på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 13,2 børn pr. 1.000 i aldersgruppen i 2017, hvilket er mere end på landsplan (10,1).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Ishøj var i 2017 blandt de 20 højeste for landets 98 kommuner og ca. 25 % over gennemsnittet.

I 2017 modtog 12,7 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt større andel end i Region Hovedstaden som helhed (11,3 %) og på landsplan (11,1 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2017 på 2,5 %, hvilket er lidt mindre end i landet som helhed (3,7 %).

Kriminalitet

I 2017 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 17,4 personer pr. 1.000 indbyggere i Ishøj Kommune. I Region Hovedstaden blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 15,2 personer pr. 1.000 indbyggere, mens tallet på landsplan var 15,4 personer.

I Ishøj Kommune blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 3,7 personer pr. 1.000 indbyggere, hvilket også var lidt højere end for regionen (2,6) og hele landet (2,7).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ishøj Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg