Antal skoler og elever i Køge Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Køge Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
På EUC Sjælland kan man bl.a. uddanne sig til tømrer, enten ved at tage en erhvervsuddannelse (EUD) eller ved at tage en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX), hvor man både bliver student og får et svendebrev.
.

Campus Køge er i løbet af 2010’erne blevet hjemsted for en række ungdomsuddannelser. Sjællands Universitetshospital, Køge spiller en central rolle i Region Sjællands hospitalsplan, og en stor udbygning ventes at være fuldt gennemført midt i 2020’erne.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Køge Kommune er lidt lavere end gennemsnittet i hele landet, hvilket især ses på de lange videregående uddannelser. Her er andelen kun næsten det halve af gennemsnittet for hele landet. En større andel får en erhvervsuddannelse. I 2020 havde 33 % af de 30‑34-årige en erhvervsuddannelse mod tilsvarende 26 % på landsplan.

Uddannelsesniveauet er steget siden 1991 og mest hos kvinderne. I 2020 var de 30‑34-årige kvinder højere uddannede end de jævnaldrende mænd. Andelen med en lang videregående uddannelse er hos kvinderne steget fra 2 % til 14 %, mens den er steget fra 3 % til 11 % blandt mændene.

Grundskoleuddannelse

Byrådet i Køge Kommune lagde i 2010 op til omfattende ændringer i skolestrukturen, hvilket bl.a. indebar lukning af fire skoler. Forslaget mødte protester fra lokalsamfund og skoler, og i 2011 blev det taget af bordet. I 2014 kom et nyt oplæg til ændringer, efter at prognoser havde forudsagt et faldende elevtal frem mod 2020. Det førte til lukning af Gørslev Skole i 2014 og Lellinge Skole i 2015.

Skolebygningerne i Gørslev rummer nu kommunens specialskole, Ellebækskolen, for omkring 100 børn med udviklingsforstyrrelser og kognitive vanskeligheder. 10. klasse er samlet på Campusbuen 25 på Campus Køge, hvor der også ligger forskellige ungdomsuddannelser. Den største af kommunens 15 folkeskoler er Borup Skole, der i 2020 havde ca. 650 elever. I 2020 gik 81 % af grundskoleeleverne i en kommunal folkeskole.

Blandt de fem frie grundskoler er Køge Lilleskole fra 1968 den ældste. Først i 1988 fik den følgeskab af Herfølge Friskole, der bygger på et grundtvig-koldsk grundlag, samt af Borup Privatskole. I 1990’erne kom yderligere to frie grundskoler til, først den kristne friskole Billesborgskolen i 1993 og i 1997 Køge Private Realskole, der med over 600 elever i 2020 er den største frie grundskole. Skovbo Efterskole er en kristen efterskole for 9.- og 10.-klasseselever.

Ungdomsuddannelserne

Køge Gymnasium blev oprettet i 1962 og fik adresse på Gymnasievej i 1964. Det er et alment gymnasium med HF; i 2020 havde det samlet ca. 1.150 elever. De fleste andre ungdomsuddannelser er beliggende på Campus Køge på Campusbuen, som blev realiseret i 2011 af Køge Kommune og Region Sjælland for at højne uddannelsesniveauet. Foruden kommunens 10. klasse og en række uddannelsesinstitutioner er der også bygget almene ungdomsboliger for at skabe et ungdomsmiljø.

På campus ligger Køge Handelsskole, som både har den erhvervsgymnasiale del (HHX) med ca. 900 elever i 2020 og erhvervsskoledelen (EUD og EUX) med omkring 300 elever i 2020. EUC Sjælland udbyder på campus HTX naturfaglige gymnasiale uddannelser samt flere EUD-uddannelser. Zealand Business College (ZBC) er repræsenteret med en afdeling, hvor man kan tage en erhvervsuddannelse inden for fødevarer (fx bager, konditor, slagter eller tjener) eller SOSU-området.

HF og VUC Roskilde har også en afdeling på campus, hvor man kan læse en HF som enkeltfag eller tage en almen voksenuddannelse (AVU) eller en forberedende voksenundervisning (FVU). FGU Midt- og Østsjællands afdeling ligger i den sydlige del af Køge og har almene fag samt en række værkstedslinjer.

Sundhed

Et nyfødt barn i Køge Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,0 år. Det er tæt på landsgennemsnittet og ca. otte måneder mere end gennemsnittet for Region Sjælland. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Køge Kommune, der oplyser, at de har et godt samlet helbred, på niveau med andelen i regionen og landet som helhed.

I 2019 var der 7,8 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i kommunen. Det er en smule højere end i regionen (7,5) og landet (7,1). Kommunen har en bred vifte af tilbud om genoptræning og rehabilite ring. Heri indgår tre sygeplejeklinikker, der ligger i hhv. Køge, Borup og Herfølge. Blandt kommunens tilbud om forebyggelse er en særlig indsats med hjælp til aktiv aldring. Demensteam Køge tilbyder rådgivning til de ramte og deres pårørende. Med 136 indlagte patienter pr. 1.000 borgere (2018) på et somatisk sygehus ligger kommunen meget tæt på regionsgennemsnittet (135) og lidt over landet som helhed (118).

Distriktspsykiatrien i Region Sjælland har en lokal afdeling på Sygehusvej i Køge. Psykiatrisk Klinik Køge ligger på Glæisersvej og udreder og behandler borgere over 18 år fra Køge, Solrød, Stevns og Faxe Kommuner.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Køge Kommune var i 2020 en smule større end på landsplan. I 2018 var der 9,2 dagplejepladser og 48,9 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For den yngste aldersgruppe er antallet af dagplejepladser noget mindre og antallet af pladser i daginstitutioner noget større end landsgennemsnittet.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2018 9,5 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er lidt færre end på landsplan (10,1). I 2019 modtog 12,9 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt flere end i regionen som helhed (10,6 %) og på landsplan (11,1 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2008 var det 4,5 % af alle i alderen 65 år og derover; i 2020 var denne andel 3,2 % og dermed næsten som på landsplan.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Køge Kommune er lidt lavere end i regionen og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,9 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen. For Region Sjælland var det tilsvarende 13,8 personer og på landsplan 15,8 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Køge Kommune

Mere om skole, uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg