Designskolen Kolding er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. I 2003 betød en ny bekendtgørelse, at skolen kunne tilbyde uddannelser på bachelor- og kandidatniveau. Her arbejder en af skolens kandidatstuderende på sit afgangsprojekt, en 3-d printet ankelbeskytter til sportsfolk.
.
Antal skoler og elever i Kolding Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Kolding Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Kolding Kommune og hele landet i 2019.
.
Retten i Kolding omfatter Kolding, Vejle, Fredericia og Billund Kommuner og behandler årligt ca. 34.000 sager. Retsbygningen med facader i gule sten og solcelleanlæg på taget er tegnet af Arkitema Architects og blev indviet i 2012. Indendørs har billedkunstneren Eske Kath stået for dele af vægudsmykningen.
.

Kolding er en betydelig uddannelsesby med et bredt udvalg af ungdomsuddannelser og fire uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser. Kolding Sygehus er efter Strukturreformen blevet udbygget som et af regionens store akutsygehuse.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Kolding Kommune ligger kun en smule under landsgennemsnittet. Færre blandt de 30‑34-årige har en lang videregående uddannelse, mens andelen med en mellemlang videregående uddannelse er som på landsplan. Andelen med lange videregående uddannelser er steget næsten lige meget hos mænd og kvinder og udgjorde i 2019 (blandt de 30‑34-årige) 15 % af kvinderne og 13 % af mændene.

Grundskoleuddannelse

Kolding Byråd har fået foretaget flere analyser af skolestrukturen i 2010’erne og besluttet større ændringer. I 2010 blev det vedtaget at lukke Stepping Skole (der havde under 100 elever) og at lægge Kongeåskolen og Vester Vamdrup Skole sammen til Vamdrup Skole.

Som et led i et forsøg på at rekruttere flere elever til Dyrehaveskolen fik den et nyt navn, Dronning Dorothea Skolen, og en international profil med tidligere start i engelsk og tysk. Skolen oplevede en kraftig vækst i 1970’erne som følge af opførelsen af nye parcelhuskvarterer og det almene boligbyggeri Skovvejen/Skovparken, der i 2010’erne kom på regeringens ghettoliste. Skolen havde i flere år omkring 1.000 elever, men de mange tosprogede elever fra Skovparken fik forældre til at fravælge skolen. Med navneskiftet og den nye profilering var håbet at relancere skolen. Det lykkedes ikke, og i 2013 havde skolen kun 74 elever, hvorefter byrådet vedtog at lukke den.

Den største folkeskole i kommunen er Lyshøjskolen, der som den eneste i 2019 havde lige over 1.000 elever. Næststørst med over 800 elever er Brændkjærskolen, der som den eneste har elever fra 0. til 10. klassetrin. IBC International Business College Kolding udbyder også 10. klasse, men her med fokus på det erhvervsfaglige.

Modsat mange andre kommuner har Kolding Kommune ikke nedlagt specialskolerne. Med strategien »Plads til alle« bliver ni specialtilbud brugt til at forsøge at sluse så mange som muligt tilbage til almenklasserne.

Andelen af elever i kommunens seks frie grundskoler har siden midten af 1980’erne været stigende og er i 2019 på knap 20 %. Den katolske Sct. Michaels Skole er oprettet i 1882 og er dermed den ældste. En anden kristen friskole, Lykkegårdskolen, er fra 1988. Kolding Realskole er oprettet i 1890 og var i 2019 den største frie grundskole med omkring 1.000 elever. Et par friskoler er baseret på den grundtvig-koldske tradition. Det gælder Kolding Friskole oprettet i 1982 og Aller Friskole i Christiansfeld, der åbnede i 1988. Som en følge af lukningen af den lokale folkeskole i Stepping blev Stepping Friskole oprettet med skolestart i 2011.

Der er fem efterskoler i kommunen. Størst er Lunderskov Efterskole med ca. 175 elever på 9. og 10. klassetrin samt Design- & Idrætsefterskolen Skamling med ca. 150 elever fra 8. til 10. klassetrin. Skanderup Efterskole er en grundtvigiansk efterskole med omkring 135 elever på 9. og 10. klassetrin. I Kolding er der Efterskolen Kildevæld, der er en apostolsk efterskole, samt Koldingegnens Idrætsefterskole.

Ungdomsuddannelserne

Der er flere muligheder for ungdomsuddannelser i Kolding. Munkensdam Gymnasium er med ca. 850 elever et stort alment gymnasium. Kolding Gymnasium har foruden den almene del også HF og IB School (International Baccalaureate).

Kolding HF & VUC fik i 2015 en ny bygning i det nye område Design City Kolding. Institutionen udbyder foruden HF også almen voksen uddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

IBC (International Business College) Kolding er en af landets store handelsskoler, der også har afdelinger i Fredericia, Middelfart og Aabenraa. Skolen er resultat af en række fusioner og har også erhvervsuddannelser inden for bl.a. det merkantile område (EUD), som kan suppleres med gymnasiale fag til en EUX. Man kan også tage 10. klasse, HHX og HF. På IBC i Kolding ligger også en afdeling af Social- og Sundhedsskolen Fredericia–Vejle–Horsens.

Erhvervsskolen HANSENBERG udbyder erhvervsuddannelser (EUD), bl.a. som landmand, dyrepasser og veterinærsygeplejerske, hvoraf flere kan suppleres med gymnasiale fag til en EUX. Desuden udbydes en HTX inden for anvendt naturvidenskab og kommunikationsteknik.

CSV (Center for specialundervisning og rådgivning for unge og voksne) har fire afdelinger i Kolding, Fredericia og Christiansfeld, der tilbyder undervisning og vejledning til unge mennesker med funktionsnedsættelser.

FGU Kolding & Vejen udbyder den forberedende grunduddannelse, der sigter mod at bane den videre vej til ungdomsuddannelse eller job.

Videregående uddannelser

Fire uddannelsesinstitutioner udgør de videregående uddannelser i Kolding Kommune. UC SYD (Professionshøjskolen University College Syddanmark) er en af de største sydjyske uddannelsesinstitutioner. På Campus Kolding læser omkring 600 studerende til bl.a. pædagog eller pædagogisk assistent. I 2021 udvides udbuddet af uddannelser i forbindelse med flytningen til et nyt campusområde til omkring 900 studerende i det centrale Kolding. Fysisk bliver den nye campus forbundet med SDU (Syddansk Universitet) med en gangforbindelse.

SDU har på campus i Kolding ca. 2.600 studerende (2019) fordelt på omkring 20 bachelor- og kandidatuddannelser. Det er fortrinsvis uddannelser inden for design, it og kommunikation, entreprenørskab, erhvervsøkonomi og turisme. Alle bacheloruddannelserne giver mulighed for at fortsætte på et kandidatstudium på campus. SDU’s campus ligger ved Kolding Å tæt på havnen i det samme område, som bl.a. Designskolen Kolding, IBC og Kolding HF & VUC også ligger i.

Designskolen Kolding har ca. 340 studerende på syv uddannelser. Kommunikationsdesign, Industrielt Design, Mode- og tekstildesign og Accessory Design udbydes på bachelor- og kandidatniveau. Skolen optager hvert år omkring 80 bachelorstuderende, som har været igennem en særlig optagelsesproces.

IBA Erhvervsakademi Kolding har omkring 1.500 studerende på godt ti forskellige uddannelser. IBA kunne i 2019 flytte ind på havnen tæt på de andre uddannelsesinstitutioner. IBA udbyder toårige erhvervsakademiuddannelser, fx til finansøkonom, markedsføringsøkonom eller produktionsteknolog. Hertil kommer 3,5-årige professionsbacheloruddannelser i fx International Handel, Webudvikling og Euro-Asia Business Management.

Sundhed

Et nyfødt barn i Kolding Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,4 år. Det er lidt over gennemsnittet for Region Syddanmark og et halvt år mere end landsgennemsnittet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Kolding Kommune, der oplyser, at de har et godt samlet helbred, på niveau med andelen i Region Syddanmark og næsten som på landsplan. Det gennemsnitlige antal lægebesøg i kommunen er på samme niveau som i Region Syddanmark og dermed lidt højere end landsgennemsnittet. I 2019 var der i kommunen 7,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger.

Kommunen havde 1.637 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge i 2017. Det er lidt flere end det gennemsnitlige antal i Region Syddanmark og tæt på landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge.

Sundhedscenter Kolding har lokaler på Kolding Sygehus og samler tilbud om genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, sundhedspleje, tandregulering mv. for at give borgerne én indgang til det kommunale sundhedsvæsen. I 2019 indviede kommunen og regionen yderligere et sundhedshus, der er målrettet borgere med psykisk sygdom og særlig udsathed. Det er indrettet i det gamle plejehjem Låsbyhøj og rummer den regionale Lokalpsykiatri Kolding samt flere kommunale tilbud: Socialpsykiatrien, Alkohol- og Stofbehandling, Ungekontakten og Børnefamiliehuset.

I Kolding Kommune var antallet af indlagte patienter på et somatisk sygehus pr. 1.000 borgere 106 (i 2018), hvilket er på niveau med gennemsnittet i Region Syddanmark (107) og noget mindre end i landet som helhed (118).

Socialområdet og forsørgelse

Det socioøkonomiske udgiftsbehov i Kolding Kommune er ca. 2 % lavere end på landsplan, mens det aldersbetingede udgiftsbehov er lidt større. Samlet er udgiftsbehovet i kommunen (2019) som på landsplan og dermed lidt mindre end i Region Syddanmark som helhed.

I 2018 var der 32,7 dagplejepladser og 24,8 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. På landsplan var der tilsvarende 19,4 dagplejepladser og 37,4 pladser i daginstitutioner. For de 3‑5-årige er antallet tæt på landsgennemsnittet med knap 90 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 8,7 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen (2018), hvilket er under andelen på landsplan (10,1). I 2018 modtog 10,4 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er næsten som i både regionen og hele landet. Andelen af ældre med fast hjemmehjælp er faldet siden 2008 (17,1 %).

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2008 var det 5,7 % af alle i alderen 65 år og derover, mens det i 2018 var faldet til 3,1 %, hvilket er lidt færre end i landet som helhed (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Kolding Kommune er tæt på niveauet i Region Syddanmark og lidt lavere end i landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 13,9 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen var det tilsvarende 13,3 og på landsplan 15,5 personer.

Når det gælder sigtelser for indbrud og tyveri, er niveauet en smule højere end i både regionen og landet. I Kolding Kommune blev der i gennemsnit rejst sigtelse mod 5,5 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 4,7 i regionen og 4,9 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg