Osted Fri- og Efterskole tilbyder 9. og 10. klasse, og folkeskolens afgangsprøve kan tages på begge trin. Parallelt med den almindelige grundskoleundervisning kan eleverne vælge mellem linjerne film, musik, kunst, gourmet og global iværksætter.
.
Antal skoler og elever i Lejre Kommune 1970/71 til 2019/20.
.

Blandt de 30‑34-årige i Lejre Kommune er uddannelsesniveauet stort set som på landsplan, og den forventede levealder er omkring halvandet år længere.

Uddannelse

I 2020 lå uddannelsesniveauet for de 30‑34-årige i Lejre Kommune lige omkring gennemsnittet for hele landet. Andelen af 30‑34-årige med grundskolen som højeste uddannelse var helt på samme niveau som landsgennemsnittet, og lidt flere i Lejre Kommune havde en erhvervsuddannelse. Samlet havde 45,6 % af de 30‑34-årige i kommunen en videregående uddannelse mod tilsvarende 49,8 % på landsplan. Forskellen skyldes primært, at kommunen har en lidt mindre andel med en lang videregående uddannelse.

Især kvindernes uddannelsesniveau er hævet betydeligt siden 1991: Andelen af 30‑34-årige kvinder med alene en grundskoleuddannelse er faldet fra 29 % i 1991 til 12 % i 2020, mens den hos mændene i samme periode er faldet fra 27 % til 20 %. Andelen af mænd med en lang videregående uddannelse var i 1991 det dobbelte af kvindernes, men i 2020 var den steget til en andel på 18 % hos kvinderne mod 13 % hos mændene.

Grundskoleuddannelse

Lejre Kommune prøvede længe at beholde sine ti grundskoler, men i 2010 havde seks af skolerne underskud, og derfor vedtog man i 2011 en ny skolestruktur, hvor kommunens tre mindste skoler blev lukket pr. 1. august 2012. Det gjaldt Glim Skole, Kirke Sonnerup Skole og Sæby-Gershøj Skole. Sæby-Gershøj Skole blev efterfølgende til Sofiehøj Friskole.

Kirke Sonnerup Skole blev fra året efter anvendt til kommunens specialskole, Firkløverskolen, for børn med ADHD, ASF og udfordringer inden for det socioemotionelle område. De syv tilbageværende skoler har alle fra 0. til 9. klasse, og de har hver sin skoleleder og skolebestyrelse. I 2015 barslede kommunen med en ny skolestruktur, der skulle samle 7.- 9. klasse på tre overbygningsskoler, men efter protester fra forældrene endte kommunalpolitikerne med at trække forslaget tilbage. De største folkeskoler er Allerslev Skole og Hvalsø Skole, der i 2019/20 begge havde ca. 600 elever.

Friskoledelen af Osted Fri- og Efterskole blev oprettet i 1917 på et grundtvig-koldsk værdigrundlag. Efterskoledelen kom til året efter. Sofiehøj Friskole i Kirke Hyllinge blev oprettet i 2011 af en forældrekreds, da det stod klart, at kommunen ville lukke Sæby-Gershøj Skole. Andelen af elever i de frie grundskoler er fordoblet efter åbningen af Sofiehøj Friskole, så den i 2020 var på 12 %. Osted Efterskole, en grundtvigkoldsk efterskole for 9.- og 10.-klasseselever, er godkendt som Cambridge International School.

Der er ingen ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser i kommunen, men forholdsvis kort afstand til de mange tilbud i Roskilde Kommune.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Lejre Kommune, Region Sjælland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Lejre Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 82,3 år. Det er to år mere end gennemsnittet for Region Sjælland og næsten halvandet år mere end landsgennemsnittet. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er de selvrapporterede helbredsforhold – især på det mentale område – lidt bedre end for regionen og landet som helhed.

Det gennemsnitlige antal lægebesøg i kommunen var i 2019 som på landsplan: 7,1 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger. Den kommunale sundhedsindsats vedrørende forebyggelse og genoptræning omfatter bl.a. tre genoptræningscentre, der ligger i hhv. Allerslev, Kirke Hvalsø og Ejby.

I Lejre Kommune var antallet af indlagte patienter på et somatisk sygehus i 2018 på 124 pr. 1.000 borgere og dermed lidt højere end på landsplan. I Region Sjælland som helhed var det 135, mens der i landet som helhed var 118 indlagte patienter pr. 1.000 borgere.

Det nærmeste af regionens akutsygehuse er i størstedelen af kommunen Holbæk Sygehus. I den sydlige del af kommunen er der kortere vej til Sjællands Universitetshospital, Køge.

Socialområdet og forsørgelse

Lejre Kommune har færre sociale problemer end gennemsnittet for landets kommuner. Det socialt betingede udgiftsbehov i kommunen var i 2020 således 32 % lavere end landsgennemsnittet. I 2018 var der 22,8 dagplejepladser og 29,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For den yngste aldersgruppe er antallet af dagplejepladser lidt større og antallet af pladser i daginstitutioner lidt mindre end landsgennemsnittet.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 5,7 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket er noget færre end på landsplan (10,1). I 2019 modtog 9,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er færre end i regionen (10,6 %) og landet (11,0 %) som helhed. Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008, hvor det var 13,6 %.

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2008 gjaldt dette således 3,0 % af alle borgere i kommunen i alderen 65 år og derover, mens denne andel var faldet til 2,2 % i 2020, hvilket er mindre end i landet som helhed (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Lejre Kommune er klart lavere end for både regionen og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 8,1 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen mod tilsvarende 13,8 for hele regionen og 15,8 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lejre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg