Tabel 1. Antal skoler og elever i Lemvig Kommune 1970/71 til 2017/18.

.
Kongensgaard Efterskole er en almen efterskole for elever i 8.-10. klasse. Målgruppen er unge, der gerne vil ændre kost- og motionsvaner. Ud over de traditionelle fag undervises der i bl.a. krop, sundhed og ernæring. Efterskolen åbnede i 2002 i bygninger, der inden da husede Kongensgaard Landbrugsskole.
.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Lemvig Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
VIA University College på Svinget i Nissum Seminarieby. Her kan studerende læse en 4-årig professionsbachelor som lærer.
.

Kommunen gør en stor indsats for at opretholde de nuværende lokale folkeskoler, selv om flere af dem har lave elevtal. Uddannelsesniveauet er samlet under gennemsnittet på landsplan, men Lemvig Kommune har en stor andel med erhvervsuddannelser. Middellevetiden er tæt på landsgennemsnittet, og kriminaliteten er lav.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Lemvig Kommune er lavere end landsgennemsnittet. Blandt de 30‑34-årige har 19,6 % alene en grundskoleuddannelse, og andelen med en lang videregående uddannelse er knap en tredjedel af landsgennemsnittet. Uddannelsesniveauet er steget markant siden 1991. Dengang havde næsten halvdelen af de 30‑34-årige kvinder kun en grundskoleuddannelse, mens det i 2018 var faldet til 18 %. Kun 2 % af mændene og 1 % af kvinderne havde i 1991 en lang videregående uddannelse. De andele var i 2018 steget til hhv. 6 % og 10 %.

Grundskoleuddannelse

Ud af de otte folkeskoler i kommunen har Alt i et-Skolen, Klinkby og Ramme Skole 0.-6. klasse, Christinelystskolen 0.-10. klasse, mens Harboøre Skole og Børnecenter, Lemtorpskolen, Nørre Nissum Skole- og Børneunivers, Tangsø Skole og Thyborøn Skole alle har 0.-9. klassetrin. Lemvig Kommunale Ungdomsskole er et tilbud til unge mellem primært 13 og 18 år.

Kommunen har haft flere strukturændringer med sammenlægning og lukning af folkeskoler. I 2008 lukkede bl.a. Lomborg Skole, Fabjerg Skole og Bøvling Skole og i 2011 også Gudum Skole. Fabjerg Skole blev fra 2008 til en udefriskole, og i Lomborg Skoles gamle bygninger har der fra 2010 været børnehave og senere også vuggestue. Den lukkede Gudum Skole endte med at blive indrettet til Gudum Sognehus med møde- og festlokale, fitness og gymnastiksal.

Kommunalbestyrelsen har siden vedtaget, at en skole kun lukkes, hvis den igennem flere år har under 75 elever. Derfor var lukninger ikke et tema ved kommunalvalget i 2017.

Lemvig Kristne Friskole, oprettet i 2007, måtte lukke efter skoleåret 2017/18 pga. faldende elevtal, mens Bonnet Friskole, efter mere end 100 år, af samme årsag måtte lukke i 2016. Dermed er kommunen i 2019 hjemsted for tre frie grundskoler. Tilbage er Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, der er oprettet i 1877 af Bøvling Valgmenighed og bygger på grundtvig-koldske principper, Fjaltring Friskole oprettet i 1884 i samme tradition samt Udefriskolen i Fabjerg fra 2008.

Kommunens efterskoletilbud udgøres af to idrætsefterskoler (Bøvling Fri- og Idrætsefterskole og Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole) samt to kristne efterskoler (Nørre Nissum Efterskole og Kongensgaard Efterskole) og en specialefterskole (Fenskær Efterskole).

Ungdomsuddannelserne

Af ungdomsuddannelser i kommunen findes Lemvig Gymnasium og Fiskeriskolen i Thyborøn.

Videregående uddannelser

Fiskeriskolen i Thyborøn har flere kurser og efteruddannelsesmuligheder.

Professionshøjskolen VIA University College har en afdeling i Nørre Nissum, hvor man kan tage en almindelig læreruddannelse, en læreruddannelse på nettet og en HF-uddannelse. Det er med til at understrege Nørre Nissum som uddannelsesby, at den også rummer Seniorhøjskolen, der er en folkehøjskole bygget og oprettet i 1971.

Sundhed

Et nyfødt barn i Lemvig Kommune havde i 2017 en beregnet middellevetid på 80,5 år, hvilket er på linje med landsgennemsnittet (80,6 år).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 ligger Lemvig Kommune næsten på linje med regionen og hele landet, når det gælder den samlede vurdering af det fysiske helbred. Der er imidlertid lidt flere med svær overvægt, ligesom der er en lidt større andel, der oplyser at have et usundt kostmønster og lav fysisk aktivitet. Antallet af lægebesøg i Lemvig Kommune var i 2017 på 7,8 besøg med offentligt tilskud pr. indbygger mod 7,1 besøg for såvel regionen som hele landet.

Kommunen havde 1.492 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er noget færre end i Region Midtjylland som helhed og også færre end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge.

I Lemvig Kommune var der 117 patienter pr. 1.000 borgere, der i 2017 havde været indlagt på et somatisk sygehus. Det placerer kommunen midt mellem Region Midtjylland (112 indlæggelser) og hele landet (121 indlæggelser).

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov ligger i Lemvig Kommune og nabokommunen Struer højere end i de 17 andre kommuner i Region Midtjylland.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 63,9 % for de 0‑2-årige og 87,4 % for de 3‑5-årige og dermed næsten på niveau med landet som helhed.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 12,7 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2017, hvilket er lidt flere end på landsplan (10,1).

I 2017 modtog 11,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp mod 10,4 % i Region Midtjylland og 11,1 % på landsplan.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2010 omfattede det ca. 4,4 % af alle i alderen 65 år og derover, men i 2017 var andelen faldet til 3,4 % og dermed næsten som på landsplan (3,7 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Lemvig Kommune er klart lavere end i både Region Midtjylland og landet som helhed.

Der blev i 2017 rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 5,1 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 13,1 i Region Midtjylland og 15,4 på landsplan. Også når det gælder voldsforbrydelser, ligger Lemvig Kommune klart lavere. Der blev i 2017 rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 0,9 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 2,7 for såvel regionen som hele landet.

I 2017 blev der i kommunen rejst sigtelse mod 1,9 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri mod tilsvarende 4,3 for hele regionen og 4,9 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg