Lyngby-Taarbæk Kommune har en veluddannet befolkning, der har en længere middellevetid end landet som helhed. Sociale problemer og kriminalitet ligger under niveauet på landsplan.

Uddannelse

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Lyngby-Taarbæk Kommune og hele landet i 2017.

.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Lyngby-Taarbæk Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

De 30‑34-årige i Lyngby-Taarbæk Kommune har et meget højt uddannelsesniveau, som i 2017 lå et godt stykke over gennemsnittet i resten af landet. I den pågældende aldersgruppe har 38,5 % en lang videregående uddannelse (se figur).

Niveauet var højt allerede i 1991, hvor 22 % af mændene og 12 % af kvinderne havde en lang videregående uddannelse. Som i mange andre kommuner er niveauet steget mest hos kvinderne. Andelen af kvinder, der alene har en grundskoleuddannelse, er halveret i perioden og er nu lavere end for mændene.

Det er bemærkelsesværdigt, at andelen med en mellemlang videregående uddannelse, typisk professionsuddannelser som lærer, sygeplejerske mv., har været meget stabil fra 1991 til 2017 for både mænd og kvinder.

Kommunen har ni folkeskoler. Med virkning fra 2016 vedtog kommunalbestyrelsen som en forsøgsordning at samle alle skoledistrikterne til ét stort skoledistrikt. Børn hører dermed ikke automatisk til en bestemt skole, og optagelse baseres på forældrenes ønske og skolernes kapacitet. For skoleåret 2018/19 har Engelsborgskolen fået sit eget skoledistrikt, mens de øvrige otte skoler kører videre som ét stort skoledistrikt. 10.-klasserne er samlet på Trongårdsskolen.

Heldagsskolen Fuglsanggård er en specialskole normeret til 56 børn med sociale og emotionelle udfordringer. Sorgenfriskolen med omkring 100 elever er en specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder og for børn med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser.

Andelen af elever i de fire frie grundskoler har været relativt stabil igennem de seneste år. Lyngby Friskole oprettet i 1975 er den nyeste af de fire.

Der er flere muligheder for ungdomsuddannelser i kommunen. VUC Lyngby har bl.a. HF enkeltfag, almindelig HF og gymnasiale suppleringskurser. Virum Gymnasium tilbyder en almen gymnasieuddannelse (STX).

På uddannelserne under Knord er der dels mulighed for en STX på Lyngby Gymnasium, dels for en HHX på Lyngby Handelsgymnasium.

Technical Education Copenhagen (TEC) har i Kongens Lyngby et H.C. Ørsted Gymnasium, der ligger i forbindelse med DTU og tilbyder HTX på otte forskellige linjer.

Produktionsskolen Medieskolen Lyngby er et tilbud til unge med særlig interesse for mediefag.

Der er muligheder for videregående uddannelser i kommunen. Foruden DTU er der Cphbusiness, som er Danmarks største erhvervsakademi med en række merkantile uddannelser. Desuden er der efter- og videreuddannelsesmuligheder i form af diplomuddannelser og akademiuddannelser.

Man kan blive professionsbachelor fra Maskinmesterskolen København, og dens beliggenhed tæt på DTU medvirker til at skabe et fagligt miljø for de studerende.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Lyngby-Taarbæk Kommune havde i 2017 en beregnet middellevetid på 82,2 år. Det er næsten 1½ år mere end gennemsnittet for Region Hovedstaden og mere end 1½ år over landsgennemsnittet (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en mindre andel af den voksne befolkning i Lyngby-Taarbæk Kommune end i Region Hovedstaden, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Også andelen med højt stressniveau ligger noget under. Samtidig er der en mindre andel af rygere og også en lavere andel, der oplyser at have et usundt kostmønster.

Antallet af lægebesøg i kommunen er næsten på niveau med regionen som helhed, men lidt mindre end landsgennemsnittet. I 2017 var der pr. indbygger i Lyngby-Taarbæk Kommune 6,2 lægebesøg med offentligt tilskud, mens landsgennemsnittet var på 7,1 lægebesøg.

Kommunen havde samme år 1.723 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt flere end i regionen som helhed (1.655) og lidt flere end landet som helhed (1.614).

Borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune betjenes af Region Hovedstadens sygehuse. Antallet af borgere, der i 2017 havde været indlagt på et somatisk sygehus, var med 121 indlagte pr. 1.000 indbyggere helt på linje med landsgennemsnittet, men færre end i regionen.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Lyngby-Taarbæk Kommune er lidt mindre end i Region Hovedstaden og på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 73,2 % for de 0‑2-årige og 91,6 % for de 3‑5-årige og dermed lidt større end i landet som helhed.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2016 0,5 % af aldersgruppen, hvilket er halvt så stor en andel som på landsplan (1,0 %).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Lyngby-Taarbæk Kommune var i 2017 ca. 44 % under gennemsnittet for landets kommuner.

I 2016 modtog 15,5 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en noget større andel end i Region Hovedstaden (11,7 %) og på landsplan (11,5 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp i kommunen faldet markant siden 2008 (23,3 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2017 på 5,6 %, hvilket er flere end i landet som helhed (3,7 %).

Kriminalitet

Medierne står klar uden for Retten i Lyngby i forbindelse med sagen om Amagerbankens konkurs. Retten, der ligger i Kongens Lyngby, omfatter geografisk Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Den havde i 2018 en retspræsident og ti dommere tilknyttet.

.

Kriminalitetsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune er noget lavere end i Region Hovedstaden og i landet som helhed. I 2017 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 12,7 personer pr. 1.000 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune mod ca. 15 % både i regionen og på landsplan.

Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i 2017 rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 1,5 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen mod 2,6 i regionen og 2,7 i hele landet. Kun når det gjaldt indbrud og tyveri, lå Lyngby-Taarbæk Kommune højere med sigtelser mod 7,6 personer pr. 1.000 indbyggere, mod 5,9 i regionen som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg