Der er lagt op til leg i Ejby hos den lokale afdeling af Hele Danmarks Familieklub. Organisationen KFUM’s Sociale Arbejde, der har hovedkontor i Strib, står bag det landsdækkende initiativ, og familieklubber over hele landet er med til at skabe lokale fællesskaber blandt børnefamilier, som mødes til spisning og leg.
.
Antal skoler og elever i Middelfart Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Middelfart Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Psykiatrisk Afdeling Middelfart ligger på to forskellige adresser, som varetager hhv. døgnbehandling og ambulant behandling. Her ses Psykiatrisk Afdeling Middelfart på Østre Hougvej 70.
.

Kommunens uddannelsesniveau er noget lavere end niveauet på landsplan, og her er ingen videregående uddannelsesinstitutioner. Middelfart Sygehus er blevet et specialsygehus, der især er kendt for at rumme Rygcenter Syddanmark. Psykiatrien i Region Syddanmark har en stor afdeling i Middelfart.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i kommunen er noget lavere end på landsplan. Det afspejles især i, at andelen af 30‑34-årige med en lang videregående uddannelse i 2019 i kommunen var på 12,0 % mod 22,6 % for hele landet. Andelen med en erhvervsuddannelse var i kommunen 38,5 % mod 26,2 % for hele landet. Som i andre kommuner er det kvinderne, der har gennemgået den største udvikling siden 1991, og de havde i 2019 et højere uddannelsesniveau end mændene. Andelen af kvinder med alene en grundskoleuddannelse er faldet fra 40 % i 1991 til 13 % i 2019, mens andelen af kvinder med en lang videregående uddannelse er steget fra 2 % til 14 %.

Grundskoleuddannelse

En ny skolestruktur fra 2011 betød nedlæggelse af kommunens to mindste folkeskoler, Tanderup Skole og Aulby Skole. Kommunens to største folkeskoler er Lillebæltskolen i Middelfart og Strib Skole med hhv. lidt over 500 og lidt over 600 elever i 2019/20. 10’eren Middelfart er 10.-klassetilbuddet siden 2017 og ligger i Middelfart. Siden årtusindskiftet har der været en stigende elevandel i de frie grundskoler. Andelen var i 2019/20 på 24,1 %. Der er ikke kommet nye frie grundskoler til siden 1997, hvor Fænøsund Friskole blev oprettet. Nørre Aaby Realskole er størst og ældst (oprettet 1896).

I Nørre Aaby ligger foruden Nørre Aaby Realskole og en folkeskole også fire efterskoler: Vesterdal Efterskole, Nørre Åby Efterskole, Eisbjerghus Internationale Efterskole og Viby Efterskole. Andre efterskoler i kommunen er Strib Idrætsefterskole og Billeshave Efterskole. Baaring Efterskole & Højskole søges åbnet i 2021 i den tidligere Baaring Højskoles gamle bygninger.

Ungdomsuddannelserne

Middelfart Gymnasium & HF er et alment gymnasium opført i 1972. Det havde i 2019/20 over 600 elever. Hf & VUC Fyns afdeling i Middelfart er en lille afdeling, hvor der ud over HF bl.a. er ordblindeundervisning (OBU), forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU). FGU Trekanten har foruden i Middelfart afdelinger i Vejle, Fredericia og Grindsted. IBC Fredericia-Middelfart (International Business College) er fysisk beliggende i Fredericia.

Sundhed

Et nyfødt barn i Middelfart Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 80,8 år. Det er lidt under gennemsnittet for Region Syddanmark og næsten som landsgennemsnittet. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Middelfart Kommune, der oplyser, at de har et godt fysisk helbred, på niveau med andelene i Region Syddanmark og i landet som helhed. Andelen med lav fysisk aktivitet er lidt større end landsgennemsnittet.

I Middelfart Kommune var der i 2019 i gennemsnit 6,9 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger, hvilket er næsten som regions- og landsniveauet.

I 2018 var der pr. 1.000 borgere 106 patienter, der havde været indlagt på et somatisk sygehus. Det er næsten som i regionen og lidt lavere end på landsplan, hvor der tilsvarende var 118 indlagte personer pr. 1.000 borgere. Middelfart Kommunes sundhedsafdeling arbejder med en række indsatser inden for forebyggelse. Genoptræning efter behandling på sygehus tilbydes bl.a. på Genoptræningscenter Lillebælt.

Psykiatrien i Middelfart

I slutningen af 1800-tallet blev der rundtom i landet bygget en række store statshospitaler i smukke omgivelser. Her var det tanken, at patienter med svære psykiske sygdomme kunne få fred og ro. Tidligere var der ofte anbringelse under kummerlige forhold. Statshospitalet i Middelfart stod færdigt i 1888 og hed oprindelig Sindssygeanstalten ved Middelfart. Hospitalet var dengang et stort fremskridt, selv om også meget syge patienter boede i store sovesale uden mulighed for privatliv.

Ved åbningen af hospitalet var der plads til 400 patienter, og med senere udbygninger blev der i en periode plads til over 1.000 patienter. I 1950’erne begyndte der at komme mere effektive behandlinger af psykiske sygdomme, som gjorde det muligt for de fleste patienter at komme ud i samfundet igen. Behandling blev efterhånden ambulant i distriktspsykiatrien, der blev placeret i de enkelte kommuner. Derved blev de store statshospitaler anset som overflødige, og Middelfart Statshospital lukkede i 1999. Det store område blev hovedsagelig omlagt til kontorer og boliger.

Siden Strukturreformen i 2007 har Region Syddanmark haft ansvaret for den psykiatriske behandling. Psykiatrisk Afdeling Middelfart, der er placeret på Østre Hougvej sydøst for det gamle statshospital, rummer et enkelt almenpsykiatrisk sengeafsnit, men består primært af regionens retspsykiatriske pladser, der primært ligger i Middelfart. Patienterne inden for retspsykiatrien omfatter alvorligt syge, der i forbindelse med en behandlingsdom kan være indlagt i flere år. Lokalpsykiatrien i Middelfart ligger i Teglgårdsparken i det område, der tidligere husede statshospitalet. Her foregår en stor del af behandlingen ambulant.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Middelfart Kommune var i 2020 16 % lavere end landsniveauet, og det er dermed det laveste blandt de fynske kommuner. I 2018 var der 32,3 dagplejepladser og 15,8 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Antallet af pladser i daginstitutioner var dermed klart under landsgennemsnittet på 37,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen.

For aldersgruppen 3‑5 år var der 80,0 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn mod et landsgennemsnit på 89,7 pladser. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 9,6 børn pr. 1.000 i aldersgruppen i 2018 og var dermed næsten som på landsplan (10,1). I 2019 modtog 9,2 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt mindre andel end på landsplan. Andelen af ældre med fast hjemmehjælp er faldet siden 2008 (15,5 %).

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2008 var det i Middelfart Kommune 4,5 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig. I 2019 var denne andel faldet til 2,5 %, hvilket samtidig er lavere end i landet som helhed (3,5 %).

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Middelfart Kommune er mindre end i både regionen og landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,4 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Syddanmark var det tilsvarende 13,3 personer og for hele landet 15,5 personer pr. 1.000 indbyggere.

I samme periode blev der i gennemsnit rejst sigtelse mod 3,1 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri mod tilsvarende 4,7 i regionen og 4,9 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Middelfart Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg