Samlet er kommunens uddannelsesområde præget af et stort antal friskoler, samtidig med at erhvervsuddannelserne spiller en central rolle inden for videreuddannelse. Selvoplevet sundhed er lidt under niveauet på landsplan. Ligesom det relativt høje udgiftsniveau på det sociale område hænger det sammen med den høje andel af ældre.

Uddannelse

Morsø Landbrugsskole i Nykøbing M tilbyder en landmandsuddannelse som EUX, en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Skolen har også en kostafdeling, hvor elever kan bo under hele uddannelsesforløbet.

.

Figur. De 30-34-åriges højest gennemførte uddannelse i Morsø Kommune og hele landet i 2016.

.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Morsø Kommune 1970/71 til 2016/17.

.

Den del af de 30-34-årige, der kun har en grundskoleuddannelse, er i Morsø Kommune faldet fra 34 % til 21 % i perioden 1991 til 2016. Faldet har været særlig stort blandt kvinderne. Det afspejles også i, at andelen af kvinder med en mellemlang uddannelse steg fra 13 % til 22 %.

Andelen, der kun har en grundskoleuddannelse, er fortsat højere end for hele landet. Til gengæld tager relativt flere en erhvervsfaglig uddannelse, sådan som det gennemgående ses i land- og yderkommuner. Andelen med lange videregående uddannelser er klart mindre end på landsplan (se figur).

På Mors er der en lang tradition for friskoler. Øster Jølby Friskole var Jyllands første friskole oprettet på opfordring fra Christen Kold i 1861, mens Bjergby Friskole er fra 1869.

I 2017 er der flere friskoler end folkeskoler. Selv om friskolerne er mindre, er det ca. 30 % af eleverne, der går i en fri grundskole. Det er en usædvanlig høj andel.

Fra omkring midten af 1980’erne faldt folkeskolens elevandel, og i 2016/17 var den reduceret til ca. 70 % (se Tabel 1). Sammenlægninger af folkeskoler har været en central politisk diskussion i Morsø Kommune i årene efter 2007.

Morsø Kommune rummede i 2016 to efterskoler: Galtrup Musik- og Idrætsefterskole og Blidstrup Efterskole.

På Mors er der mulighed for at tage en STX på Morsø Gymnasium, mens andre ungdomsuddannelser er institutioner, der går på tværs af kommuner. EUC Nordvest har afdelinger i Nykøbing M, Thisted, Fjerritslev og Thyborøn. På afdelingen på Mors udbydes HTX på Morsø Tekniske Gymnasium og HHX på Morsø Handelsgymnasium. Desuden er der på Morsø Landbrugsskole mulighed for EUX inden for retninger som landmand, gartner eller anlægsgartner og dyrepasser.

Thy-Mors HF & VUC har afdelinger i Nykøbing M, Thisted, Hurup og Klitmøller og udbyder bl.a. toårig HF, undervisning for ordblinde og kursusrækker for virksomheder.

Unge morsingboer, der vil tage en videregående uddannelse, må gøre det uden for øen. Nærmeste mulighed er i Thisted eller Skive.

Matematiklegedag i Nykøbing Hallen for elever fra 2. klassetrin.

.

Sundhed

Rolstruplund Plejecenter i Nykøbing M rummer 48 lejligheder med hver to værelser beregnet til ældre, der har brug for hjælp i det daglige. Det giver muligheder både for privatliv og en række fællesaktiviteter.

.

Tabel 2. Middellevetid 2012-16 og voksenbefolkningens sundhed i Morsø Kommune, Region Nordjylland og hele landet 2013.

.

Det mobile omsorgs- og aktivitetsteam (MOA) på udflugt i Nykøbing M. MOA er et tilbud til morsingboer over 65 år. Med hjælp fra frivillige er der mange muligheder for ture og samvær.

.

Et nyfødt barn i Morsø Kommune havde i 2016 en beregnet middellevetid på 79,8 år, ca. et halvt år mindre end gennemsnittet for Region Nordjylland og landsgennemsnittet (se Tabel 2). Ligesom i resten er landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er der i Morsø Kommune en lidt større andel af den voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Til gengæld er der relativt lidt færre, der oplever et dårligt mentalt helbred og et højt stressniveau.

At lidt flere oplever at have et dårligt fysisk helbred, kan hænge sammen med, at Morsø Kommune har relativt flere ældre, og at andelene med dårlige sundhedsvaner er lidt højere end i landet som helhed. I 2016 var der 8,5 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Morsø Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2015 ramt Morsø Kommune hårdt. Kommunen havde 2.760 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er en del flere end gennemsnittet på 1.720 for Region Nordjylland og landsgennemsnittet på 1.610 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge.

Problemet har ført til flere forsøg på at finde nye modeller for almen praksis. I 2017 besluttede Region Nordjylland at oprette en praksisklinik i Øster Jølby med regionsansatte læger.

Regionshospital Nordjylland i Thisted er akuthospital for Morsø Kommune. Da hospitalet siden juni 2016 ikke tager akutte kirurgiske patienter, sendes de til andre hospitaler i Region Nordjylland eller til det tættere liggende akutkirurgiske hospital i Viborg under Region Midtjylland.

Socialområdet og forsørgelse

Udgiftsbehovet på det sociale område er i Morsø Kommune noget højere end på landsplan, hvilket bl.a. hænger sammen med de relativt mange ældre.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 66,6 % for de 0-2-årige og 95,7 % for de 3-5-årige. Det er hhv. på og lidt over andelen på landsplan.

Anbringelser af 0-17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2015 1,5 % af aldersgruppen mod 1,2 % på landsplan. Andelen af børn med forebyggende foranstaltninger udgjorde i 2014 3,9 % af de 0-17-årige, hvilket også er noget større end i landet som helhed, hvor andelen udgjorde 2,6 %.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17-64 år i Morsø Kommune er ligesom i de fleste andre kommuner i Region Nordjylland relativt høje. I 2016 var udgifterne til forsørgelse pr. 17-64-årig i Morsø Kommune 13 % over gennemsnittet for landets kommuner. Udgifterne er dog blevet reduceret i forhold til de foregående år. De høje udgifter til forsørgelse i Morsø Kommune skal ses i sammenhæng med, at relativt flere modtager en førtidspension.

I 2015 modtog 12,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt flere end på landsplan (11,7 %), og andelen er som på landsplan faldet markant siden 2010. Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, var i 2015 5,6 %. På landsplan var det 4,0 %.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Morsø Kommune er lavere end i Region Nordjylland og i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 8,7 personer pr. 1.000 indbyggere. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Morsø Kommune på niveau med landet som helhed. Med hensyn til indbrud og tyveri er niveauet lidt lavere i Morsø Kommune. I Morsø blev der i 2016 rejst sigtelse mod 3,8 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri i alt. I hele landet var det 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Morsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg