Indskolingen på Susåskolen, Afd. Glumsø. Skolen har ca. 1.700 elever fordelt på de tre afdelinger Glumsø, Herlufmagle og Holsted. På Afd. Glumsø går der omkring 600 elever i 0. til 9. klasse.
.
Næstveds Sociale Virksomhed (NSV) tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under pensionsalderen, som pga. nedsat funktionsevne eller sociale problemer ikke på normale vilkår kan fastholde beskæftigelse. På beskæftigelsestilbuddet Snedkeriet er der ti pladser, og samlet set råder NSV over 276 pladser.
.
Antal skoler og elever i Næstved Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Næstved Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Næstved Kommune og hele landet i 2020. Tallene er opgjort for september i det pågældende år.
.

Næstved er en uddannelsesby, der rummer et af Danmarks største almene gymnasier samt store afdelinger af Zealand Business College, Professionshøjskolen Absalon og Zealand Academy of Technologies and Business. Næstved Sygehus er under omlægning til en rolle som specialsygehus i Region Sjælland.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i kommunen ligger noget under det gennemsnitlige. Andelen af de 30‑34-årige med alene en grundskoleuddannelse var i 2020 på 20,7 % mod et landsgennemsnit på 14,5 %. En større andel har en erhvervsuddannelse, mens andelen med en lang videregående uddannelse er på 7,3 %, hvilket er betydeligt under landsgennemsnittet på 23,0 %. Andelen med en professionsuddannelse er næsten som på landsplan.

Samlet var de 30‑34-årige kvinder i 2020 højere uddannede end mændene. Siden 1991 er andelen af de 30‑34-årige kvinder uden anden uddannelse end grundskolen faldet fra 37 % til 19 %, mens mændenes andel kun er faldet fra 33 % til 24 %.

Grundskoleuddannelse

Der har været ændret på skolestrukturen i flere omgange siden dannelsen af den nye Næstved Kommune. I 2011 blev Margretheskolen i Fodby lukket, og en række folkeskoler blev sluttet sammen med afdelinger på flere lokationer, hvoraf nogle efter få år blev lukket helt. Det gjaldt bl.a. Hammer Sogneskole, Skelby Skole og Tybjergskolen. Tybjergskolen genopstod dog i de samme bygninger i 2011 som Tybjerg Privatskole. Hammer Sogneskole genopstod i 2014 som Hammer Frie Privatskole.

Efter store debatter vedtog byrådet i december 2015 endnu en omfattende omorganisering af skolestrukturen. Fra august 2016 blev 17 folkeskoler til seks skoler med 19 afdelinger. I den forbindelse blev der indført områdeledelse på de seks skoler, og overbygningsklasserne blev samlet på otte afdelinger for at give eleverne mulighed for flere valgfag. De to største folkeskoler var i 2020 Lille Næstved Skole samt Kobberbakkeskolen.

Fra 2016 har 10. klasse været på ZBC (Zealand Business College), som i Næstved både har en erhvervslinje med en kombination af skole og praktik, en EUD10 og en gymnasielinje. Specialundervisningen i kommunen foregår på folkeskolerne, således at ansvaret og økonomien er udlagt til de enkelte skoledistrikter. Herlufsholm, oprettet i 1565, er den ældste af de frie grundskoler. Skolen har i 2020 både kost- og dagskole fra 6. klasse til 3. g.

Hindholm Privatskole ved Fuglebjerg blev egentlig oprettet i 1852 som højskole, men blev i 1916 til Hindholm Kost- og Realskole og har siden 1975 været privatskole med elever fra 0. til 9. klasse. Desuden er der den katolske Vor Frue Skole, oprettet i 1923, Næstved Fri Skole i Rislev fra 1998, som bygger på principperne fra Sudbury Valley School, samt Appenæs Friskole i Næstved fra 2007, som bruger Scientology-stifteren L. Ron Hubbards pædagogiske metoder.

Andelen af elever i de frie grundskoler har ligget under 10 %, men med oprettelse af de forskellige frie grundskoler, der fulgte lukningen af lokale folkeskoler, er andelen steget til 16 % (2020). Brøderup Efterskole ved Tappernøje, oprettet i 1867, er en traditionel grundtvigiansk skole. Svenstrup Efterskole ligger ved Næstved.

Ungdomsuddannelserne

Næstved Gymnasium & Hf er et af Danmarks største almene gymnasier med knap 1.300 elever (2020). Gymnasiet er oprettet i 1943 og flyttede i 1953 til sin nuværende bygning på Nygårdsvej. ZBC’s (Zealand Business College) afdeling i Næstved havde i 2020 samlet over 1.600 elever fordelt på det merkantile gymnasium (HHX), erhvervsskole (EUD) inden for Business med EUX (bl.a. eventkoordinator og logistikassistent) og fødevarer (bl.a. kok, slagter, delikatesse) samt SOSU-skolen.

EUC Sjælland, en fusion af flere institutioner fra 1999, har afdeling i Næstved og fire andre byer. På Jagtvej i Næstved ligger både EUD, som i 2020 havde ca. 1.150 elever, og det tekniske gymnasium HTX med ca. 170 elever. På Herlufsholm kan man både tage en STX og IB.

Videregående uddannelser

På Parkvej i Næstved finder man Professionshøjskolen Absalons afdeling med uddannelser til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, sundhedsadministrativ koordinator og administrationsbachelor. Samlet var der i 2020 ca. 1.200 elever.

Zealand Academy of Technologies and Business (Sjællands Erhvervsakademi) finder man også i Næstved på Femøvej med omkring 1.000 studerende. Her kan man tage en treårig professionsuddannelse i international handel eller markedsføring eller som bygningskonstruktør. Det er også muligt at tage en toårig akademiuddannelse til byggetekniker eller finansøkonom.

Sundhed

Et nyfødt barn i Næstved Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 80,0 år. Det er knap et år mindre end landsgennemsnittet og også lidt mindre end gennemsnittet for Region Sjælland. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 ligger de selvrapporterede sundhedsmål på samme niveau som på landsplan. Dog er andelen, der oplyser at have svær overvægt, lidt større i Næstved Kommune. Andelene med risikosundhedsvaner i form af daglig rygning og usundt kostmønster er på linje med regionen og landet som helhed.

I sin sundhedspolitik fra 2020 fokuserer Næstved Kommune på at øge ligheden i sundhed og på sundhedsfremme og forebyggelse i alle aldersgrupper. Samtidig vil kommunen gøre det lettere at leve sundt, bl.a. gennem røgfri områder og bedre muligheder for at bevæge sig.

Mange af de kommunale sundhedstilbud er organiseret gennem Næstved Sundhedscenter, der åbnede i 2007 på Præstøvej i Næstved. Bygningen er fra 1923 og har tidligere huset Sankt Elisabeth Søstrenes Hospital og fra 1968 et alderdomshjem. Sundhedscenteret tilbyder ikke mindst hjælp til forebyggelse gennem kurser og rådgivning og organiserer de kommunale tilbud om genoptræning.

Det gennemsnitlige antal lægebesøg i kommunen var i 2019 8,0 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger. Det er en smule højere end i regionen og hele landet. I Næstved Kommune var antallet af indlagte patienter pr. 1.000 borgere på et somatisk sygehus 131 (2018) mod tilsvarende 135 for regionen og 118 på landsplan.

De to nærmeste akutsygehuse er Slagelse Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Køge. Psykiatrien Syd under Region Sjælland omfatter Næstved Kommune. Den ambulante behandling samt distriktspsykiatrien er placeret i forbindelse med Næstved Sygehus. Indlæggelse foregår på Psykiatrien Syds afdelinger i Vordingborg.

Socialområdet og forsørgelse

Næstved Kommune har lidt flere sociale problemer end gennemsnittet for landets kommuner. Det socialt betingede udgiftsbehov var i 2020 således 5 % højere end landsgennemsnittet. I 2018 var der 28,7 dagplejepladser og 32,5 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Andelen af dagplejepladser var lidt større, og andelen af pladser i daginstitutioner lidt mindre end landsgennemsnittet.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 11,7 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket var flere end på landsplan (10,1). I 2019 modtog 10,5 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp, hvilket er næsten som på landsplan (11,1 %).

Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008, hvor den var 15,0 % i kommunen. Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er også faldende og var i 2020 på 2,8 % mod tilsvarende 3,4 % på landsplan.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Næstved Kommune er på linje med Region Sjælland som helhed og lidt mindre end på landsplan. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 13,9 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen mod tilsvarende 13,8 i regionen og 15,8 i hele landet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Næstved Kommune

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg