Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Norddjurs Kommune og hele landet i 2017.
.
Norddjurs Friskole på Kærvej i Grenaa er en af kommunens tre private grundskoler, der i 2016/17 samlet havde 11 % af eleverne.
.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Norddjurs Kommune 1970/71 til 2015/16.

.

Middellevetiden for en nyfødt i Norddjurs Kommune var i perioden 2012‑16 et år under landsgennemsnittet, og udgiftsbehovet på socialområdet var lidt større end på landsplan. Kommunen har oplevet en markant stigning i uddannelsesniveauet de seneste årtier. Den store forskel i forhold til landsgennemsnittet er, at en væsentlig mindre andel får en længere videregående uddannelse.

Uddannelse

Antallet af 30‑34-årige, der alene har fået en grunduddannelse, er næsten halveret i perioden fra 1991 til 2017, og især kvinderne har fået mere uddannelse. Der er sket en lille stigning i andelen med erhvervsuddannelser, som 51 % af mændene i 2017 har som højeste uddannelse mod 40 % af kvinderne. Hos kvinderne har der været næsten en fordobling i antallet med mellemlange videregående uddannelser, mens der kun har været en lille stigning i kvinder med lange videregående uddannelser.

Status i 2017 er, at Norddjurs Kommune ligger markant under landsgennemsnittet, når det gælder andelen med en lang videregående uddannelse, men den ligger klart over, når det gælder andelen med en erhvervsuddannelse (se figur).

Antallet af grundskoler i kommunen er næsten halveret siden 1970. Faldet skete især i årene efter Kommunalreformen i 1970, mens kommunen i det første tiår efter Strukturreformen i 2007 har søgt at fastholde antallet. Der er dog sket væsentlige ændringer – herunder en sammenlægning i skoleåret 2012/13 af Østre og Søndre Skole i Grenaa til Kattegatskolen. Den nye skole består nu af en fødeskole for 0.-6. klasse på Skolebakken og 7.-10. klasse på Åboulevarden.

Ved afslutningen af skoleåret 2012/13 lukkede Voldby Skole. Udsigten til, at der ved næste skoleår kun ville være indskrevet 56 elever, fik et flertal af forældrene til at foreslå en lukning.

Samtidig er antallet af skoler med overbygningsklasser blevet reduceret, så de i 2017 kun omfattede fire skoler. Hertil kommer de folkeskoler, der alene har 0.-6. klasse samt to 10.-klasse-centre.

Blandt de frie grundskoler er der en friskole, en privatskole og en lilleskole. Hertil kommer Efterskolen Helle, Gymnastik- og Idrætsefterskolen Vivild og den kristne Djursland Efterskole, der bl.a. har en e-sports-linje.

E-sport og spiludvikling er i centrum på en række uddannelsessteder. Gamecollege under Viden Djurs tilbyder en HHX inden for GameSport, eller en HTX inden for GameIT eller GameArt. Det dækker over en uddannelse til hhv. teknisk eller kreativ spiludvikler.

Erhvervsakademi Dania med hovedsæde i Randers har en campus i Grenaa, og i samarbejde med et computerspilfirma har de udviklet et Virtual Reality-Lab, der bl.a. giver mulighed for uddannelsen til datamatiker eller til multimediedesigner.

På Viden Djurs er der også mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og en EUX til økologisk landmand. Grenaa Gymnasium tilbyder både STX, HF og IB. STU Norddjurs er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse med tre forskellige linjer. Den store midtjyske uddannelsesinstitution VIA University College har pædagoguddannelsen på sin campus i Grenaa.

VUC Djursland har foruden HF en stribe specialtilbud inden for voksenuddannelsen. Endelig udbyder Viden Djurs en lang række AMU-kurser.

Børnebyer og folkeskolestruktur 

700 børn modtog i oktober 2017 den nye skoleleder på Auning Skole, Christina Mogensen.

.

Med udgangspunkt i henholdsvis en bymodel og en landdistriktsmodel vedtog byrådet i juni 2010 en ny struktur for kommunens folkeskoler.

Bymodellen indebærer, at overbygningen fra og med 7. klasse er blevet samlet på fire af kommunens folkeskoler i de største byer.

De udvalgte børnebyer i landdistrikterne har »fødeskoler« fra 0. til 6. klasse. Skolerne har typisk fælles administration med den lokale skolefritidsordning (SFO) og børnehave og en bestyrelse med repræsentanter fra de tre institutioner. Lokale kultur- og idrætstilbud indgår også i samarbejdet.

På denne måde bevares et tilbud til børnene i landdistrikterne, samtidig med at der opnås en række fordele, når en mindre børnehave og en folkeskole for 0.-6. klasse med skolefritidsordning rykker sammen til én enhed. Der er bred politisk opbakning til modellen, men der er delte meninger om, hvor holdbar den er på langt sigt. Skeptikerne har henvist til Voldby-sagen, hvor en fødeskole i en mindre by i 2013 måtte lukke pga. mangel på elever.

På Anholt Skole er børnehaven også blevet en del af skolen, og man har samtidig inddelt skolebørnene fra 0. til 9. klasse i tre hold, yngste, mellemste og ældste. I skoleåret 2016‑17 var der 18 børn.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2012‑16 og voksenbefolkningens sundhed 2013 i NorddjursKommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Norddjurs Kommune havde i 2016 en beregnet middellevetid på 79,4 år. Det er lidt mindre end landsgennemsnittet og mindre end gennemsnittet for Region Midtjylland (se Tabel 2). Ligesom i resten er landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er andelen af svært overvægtige og andelene med risikosundhedsvaner større i Norddjurs end på landsplan og i regionen som helhed. Region Midtjylland publicerede i 2014 rapporten Hvordan har du det?, der for 2013 også viser sundhedstilstanden på sogneniveau. På basis af befolkningens uddannelse, jobsituation og indkomster blev sognene inddelt i fem sociogeografiske grupper. Langt den største del af Norddjurs’ indbyggere bor i sogne med et relativt lavt uddannelses- og indkomstniveau, hvilket samtidig afspejles i en ret ensartet sundhedstilstand på tværs af sognene.

Antallet af lægebesøg i Norddjurs Kommune er lidt større end landsgennemsnittet. I 2016 var der 7,6 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Norddjurs Kommune mod et gennemsnit på landsplan og i regionen på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2017 ikke ramt Norddjurs Kommune specielt hårdt. Kommunen havde 1.555 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt mindre end landsgennemsnittet på 1.614. Ca. 40 % af de praktiserende læger i Norddjurs Kommune havde lukket for tilgang i 2017, mens det på landsplan drejede sig om 61 %.

Socialområdet og forsørgelse

Ældre ægtepar går tur ved Sangstrup Klint langs østkysten nord for Grenaa. Ifølge befolkningsfremskrivningen vil 30 % af kommunens borgere i 2045 være 65 år og derover.

.

Udgiftsbehovet på det sociale område er i Norddjurs Kommune lidt større end landsgennemsnittet, hvilket bl.a. hænger sammen med de relativt mange ældre i kommunen.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 63,7 % for de 0‑2-årige og 90,6 % for de 3‑5-årige. Det er tæt på landsniveauet. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2016 1,9 % af aldersgruppen, hvilket er en noget større andel end på landsplan (1,0 %). Andelen af børn med forebyggende foranstaltninger udgjorde 5,7 % af de 0‑17-årige i 2015, hvilket var lidt højere end i landet som helhed, der lå på 3,1 %.

I Norddjurs Kommune udgør førtidspensionisterne 7,0 % og efterlønsmodtagerne 2,8 % af de 16‑64-årige. På landsplan udgør disse to grupper hhv. 5,8 % og 2,0 % af de 16‑64-årige.

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde i 2016 37.375 kr. pr. person over 65 år, hvilket var ca. 9 % under landsgennemsnittet.

I 2016 modtog 12,5 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt flere end på landsplan (11,5 %) og også lidt flere end i Region Midtjylland som helhed (10,8 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet markant siden 2008.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er ligeledes blevet mindre gennem en årrække. I 2008 var det ca. 4,5 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, beskyttet bolig eller plejebolig i Norddjurs Kommune. I 2016 var dette tal faldet til 3,5 %. Denne andel er tæt på andelen i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Norddjurs Kommune er lidt højere end i landet som helhed.

I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 19,1 personer pr. 1.000 indbyggere. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere og i Region Midtjylland som helhed mod 13,3 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Norddjurs Kommune lidt over niveauet for både Region Midtjylland som helhed og landet som helhed. I Norddjurs Kommune blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 2,8 personer pr. 1.000 indbyggere. I hele landet var det 2,4 personer, og i Region Midtjylland som helhed 2,3 personer pr. 1.000 indbyggere. Med hensyn til indbrud og tyveri er niveauet også højere. I Norddjurs blev der i 2016 rejst sigtelse mod 13,8 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri i alt. I hele landet var det 5,2 personer og i Region Midtjylland som helhed 4,9 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg