Antal skoler og elever i Nyborg Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
STX-elever er samlet i mindre grupper og bliver undervist i dansk. Som led i arbejdet med trivsel og et godt studiemiljø tilbyder Nyborg Gymnasium efter skoletid flere aktiviteter som fx Kajak og SUP eller Mediefag og Filmcafé.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Nyborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Uddannelsesraketten er et tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke er klar til at vælge en ungdomsuddannelse eller et job. Projektet tager afsæt i Nyborgmodellens metoder og har siden foråret 2016 hjulpet unge på vej via en pædagogisk indsats og et tæt samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
.

Nyborg er kommunens centrale uddannelsesby, hvor alle ungdomsuddannelser er samlet på Nyborg Gymnasium. Det tidligere Nyborg Sygehus er blevet en mindre specialenhed under Odense Universitetshospital og har kun dagpatienter. Det store Handicapcenter Fyn hører under Region Syddanmark og har sine fleste enheder i Nyborg.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Nyborg Kommune ligger lavere end landsgennemsnittet. I 2019 var det 23 % af de 30‑34-årige, der alene havde en grundskoleuddannelse, mod tilsvarende 15 % på landsplan. Blandt de 30‑34-årige havde 11 % en lang videregående uddannelse, hvilket var halvt så mange som i hele landet. Derimod har Nyborg Kommune en større andel blandt de 30‑34-årige, der har taget en erhvervsuddannelse. Uddannelsesniveauet for de 30‑34- årige er i 2019 højere for kvinder end for mænd.

Grundskoleuddannelse

Den 24. juni 2011 var det sidste skoledag på Skovparkskolen i Nyborg, Skellerup Skole i Skellerup, Langtved Skole i Langtved, Herrested Skole i Herrested og Juulskovskolen i Refsvindinge. Kommunen havde besluttet at lukke de fem skoler permanent. Baggrunden var, at elevtallet siden 2007 var faldet støt. Tilbage blev fra og med skoleåret 2011/12 fire skoler, Vibeskolen, 4kløverskolen, Danehofskolen og Birkhovedskolen, der hver fik en eller to lokaliteter, samt som den femte skole, kommunens 10.-klassecenter, der ligger på Nyborg Gymnasium.

Rævebakkeskolen er den kommunale specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser. Der er fem frie grundskoler i kommunen. Andelen af elever i kommunens frie grundskoler er steget kraftigt de seneste årtier og nåede i 2019/20 op på 32 %. Dermed er Nyborg blandt de ti kommuner med den højeste andel elever i frie grundskoler. Den grundtvig-koldske Refsvindinge Friskole fra 1865 er den ældste. Nyborg Private Realskole, oprettet i 1882, var i 2019/20 den største friskole i kommunen med omkring 420 elever fra 0. til 9. klasse. Næststørst er Nyborg Friskole, grundlagt i 1996, der lægger særlig vægt på tidlig engelskundervisning.

Svindinge Friskole (fra 1992) og Langtved Friskole og Børnehave (fra 2010) er oprettet efter lukning af lokale folkeskoler. Efterskolen ved Nyborg er en almen efterskole.

Ungdomsuddannelserne

Projektet »Campus bygger bro«, der indledtes i 2016, er et samarbejde mellem forskellige uddannelsesinstitutioner, som ved at samle alt på Nyborg Gymnasium har skabt en samlet indgang til kommunens ungdomsuddannelser.

I 2020 var Nyborg Gymnasium dermed en alsidig campus med syv uddannelser, der foruden det almene gymnasium (STX) også tæller HF, IB (International Baccalaureate), 10. klasse, HHX, EUX og EUD inden for det merkantile område. Samlet var der i 2020 ca. 1.200 elever fra omkring 40 forskellige nationer. Nyborg Gymnasium er grundlagt i 1946, men dets historie har rødder tilbage til latinskolen fra 1538. Der er en lang tradition for en stor kostafdeling på skolen. Kostskolen havde i 2020 plads til at have 190 af eleverne boende.

HF & VUC Fyn har også en afdeling i Nyborg beliggende i Vestergade og har ca. 200 kursister. Her undervises der på forskellige HF-forløb samt almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Samtidig har FGU FYN en afdeling i Nyborg.

Sundhed

Et nyfødt barn i Nyborg Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 80,5 år. Det er lidt under gennemsnittet for Region Syddanmark og tæt på landsgennemsnittet. Andelen af den voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, var ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 lidt større end i regionen og landet som helhed.

I sin vision om et kommende sundhedshus forklarer kommunen det dårligere fysiske helbred med bl.a. en voksende andel ældre, flere med kroniske sygdomme samt et lavere gennemsnitligt uddannelsesniveau.

Nyborg Kommune har i budget 2021‑24 afsat ca. 100 mio. kr. til at opføre et sundhedshus i Nyborg med forventet indflytning i 2024. Med støtte fra Sundhedsstyrelsen og i samarbejde med Region Syddanmark er det planen at bygge et sundhedshus, der skal danne bro mellem de forskellige sundhedsaktører og gøre det let for borgerne at finde hjælp. Sundhedshuset skal samle og udbygge de kommunale sundhedstilbud inden for især forebyggelse og genoptræning. Samtidig skal huset rumme praktiserende læger og speciallæger og andre private udbydere. Huset vil omfatte 20 midlertidige sengepladser til borgere, der efter udskrivelse fra sygehus ikke er klar til at komme hjem.

I Nyborg Kommune var der i 2018 102 patienter pr. 1.000 borgere, der havde været indlagt på et somatisk sygehus. I Region Syddanmark var det 107 og i landet som helhed 118 indlagte personer pr. 1.000 borgere. Den somatiske sygehusbetjening varetages især af OUH Odense Universitetshospital og OUH Svendborg Sygehus.

Socialområdet og forsørgelse

Nyborg Kommune har lidt flere sociale problemer end gennemsnittet for landets kommuner. Det socialt betingede udgiftsbehov i kommunen var i 2020 således 9 % højere end landsniveauet. I 2018 var der 36,5 dagplejepladser og 18,6 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Antallet af pladser i daginstitutioner pr. 100 0‑2-årige er halvt så stort som på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2018 14,3 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er noget højere end andelen på landsplan (10,1). I forhold til udsatte børn og unge har kommunen siden 2016 arbejdet efter den såkaldte Nyborgmodel under overskriften: Børns trivsel – Fælles ansvar? Nyborgmodellen handler om en tidlig og koordineret indsats, når der er bekymring for et barn. Et af målene er, at barnet bevarer kontakten til nærmiljøet, bl.a. ved at inddrage det nære netværk som børnehave, skole, familie og evt. plejefamilier.

I 2019 modtog 12,5 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt flere end på landsplan (11,0 %). I 2018 boede 2,2 % af alle i alderen 65 år og derover på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Nyborg Kommune. I landet som helhed var andelen 3,6 %.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Nyborg Kommune er tæt på niveauet i Region Syddanmark og i landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 14,5 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen mod tilsvarende 13,3 personer for hele regionen og 15,5 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Nyborg Kommune

Mere om skole, uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg