Antal skoler og elever i Odder Kommune 1970/71 til 2017/18. *Inkl. Margrethelyst Friskole, der lukkede i 2019.
.
Fællessang på Odder Højskole, der blev grundlagt i 1889. Skolen er en grundtvigiansk højskole og tilbyder både korte og lange kurser med forskelligt indhold inden for bl.a. kreative, musiske og journalistiske fag.
.
Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Odder Kommune, Region Midtjylland og hele landet.
.
Trækronerne danner skygge for solen for en lille gruppe børn og voksne, der er på tur. Daginstitutionen Krible Krable Huset prioriterer udendørsaktiviteter og en grøn tilgang til hverdagens aktiviteter. Daginstitutionen har tilsluttet sig Friluftsrådets grønne mærkningsordning for daginstitutioner, Grønne Spirer.
.

Kommunen har et stort udbud af ungdomsuddannelser og højskoler. 2010’erne har budt på flere omlægninger i folkeskolen samt to nye friskoler, hvoraf en måtte lukke igen. Middellevetiden er lidt over landsniveauet, mens det socialt betingede udgiftsbehov samt kriminaliteten er lavere end på landsplan.

Uddannelse

I Odder Kommune har en høj andel af de 30‑34-årige en erhvervsuddannelse, mens andelen med lange videregående uddannelser er en del lavere end på landsplan. Uddannelsesniveauet er især for kvinderne steget markant siden 1991.

Andelen af 30‑34-årige kvinder, der alene får en grundskoleuddannelse, er halveret i perioden, mens andelen med en mellemlang videregående uddannelse er steget fra 17 % i 1991 til 28 % i 2019. Samtidig er andelen af kvinder med en lang videregående uddannelse steget fra 2 % til 16 %. Dermed har kvindernes uddannelsesniveau overhalet mændenes. I 2019 havde 44 % af de 30‑34-årige mænd en erhvervsfaglig uddannelse.

Grundskoleuddannelse

Et bredt flertal i byrådet indgik i august 2007 et forlig, der bl.a. sigtede på at bevare de små skoler. I 2010 vedtog kommunen dog at nedlægge Randlev Skole og Ørting-Falling Centralskole pr. 1. august 2011. Margrethelyst Friskole åbnede i sidstnævnte skoles lokaler samme år, men måtte pga. for få elever lukke i 2019. I Randlev blev der også i 2011 oprettet en friskole, Randlevskolen.

Med det mål at styrke økonomien og øge kommunens driftsoverskud blev skoledistrikterne i 2017 justeret. Det betød bl.a. en sammenlægning af Skovbakkeskolen og Vestermarksskolen til Vestskolen. Desuden blev der lavet fælles ledelse og administration for landsbyordningerne, der omfatter skole- og børnehusene i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild. Under Hou Skole og Børnehus hører også Tunø Skole, som i 1996 blev optaget i Guinness Rekordbog som verdens mindste skole.

Tilslutningen til de frie grundskoler i kommunen har samlet været stigende over de sidste ti år og var i 2017/18 oppe på 27 %. Kommunens ældste frie grundskole, Rathlouskolen, har en historie, der går tilbage til 1890’erne og var fra 1922 en privat realskole. Den fik siden sit nuværende navn i 1961. Odder Lille Friskole blev grundlagt i 1985, mens Randlevskolen er fra 2011.

Kommunen har fire efterskoler: Eriksminde Efterskole, Rudehøj Efterskole, Hou Maritime Idrætsefterskole og Gylling Efterskole for ordblinde.

Ungdomsuddannelserne

Der er flere muligheder for ungdomsuddannelser i kommunen. Odder Gymnasium er et alment gymnasium, mens Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) med campus i både Skanderborg og Odder har en række andre tilbud. I Odder er SCU en del af samme campus som Odder Gymnasium. På SCU kan man tage en erhvervsuddannelse i Business og en EUX Business.

Handelsfagskolen har en afdeling i Odder og en i Skåde (i Aarhus Kommune). Skolen uddanner praktikelever inden for handel, detail og kontor til fx materialister, blomsterdekoratører, sportshandlere og isenkræmmere. Den har også et skolehjem, så eleverne kan bo på skolen under deres uddannelse. I 2019 indledte Handelsfagskolen og Aarhus Business College forhandlinger om at fusionere – målet er at skabe landets bedste handels- og detailuddannelser.

Ved siden af det traditionelle uddannelsessystem er der forholdsvis mange højskoler i kommunen og hver med sit fokus. Egmont Højskolen er en folkehøjskole med særligt fokus på handicappede. Odder Højskole er en grundtvigiansk folkehøjskole med korte og længerevarende kurser inden for bl.a. design, film- og tv-produktion samt journalistik og politik. Rude Strand Højskole er en seniorhøjskole beliggende med udsigt til Tunø og Samsø.

Sundhed

Et nyfødt barn i Odder Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 82,0 år. Det er over gennemsnittet for både regionen og landet som helhed.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er den voksne befolknings selvoplevede helbred tæt på niveauet for Region Midtjylland og landet som helhed. Med i gennemsnit 7,3 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i 2018 var Odder Kommune også her stort set på niveau med hele landet (7,1).

I 2018 havde 107 patienter pr. 1.000 borgere været indlagt på et somatisk sygehus. I Region Midtjylland var det 110 og i landet som helhed 119 indlagte pr. 1.000 borgere.

Regionshospitalet Odder lukkede i 2009, og funktionerne blev overflyttet til Regionshospitalet Horsens. Da beslutningen blev taget af Region Midtjylland i 2008, havde sygehuset i Odder ca. 80 ansatte og 18 sengepladser. En tilsvarende plan fra 2002 var blevet afværget efter stærke protester fra Odder Kommune.

Kiropraktik & Sundhedshuset i Nørregade i Odder rummer bl.a. kiropraktorer, massører og fysioterapeuter.

Odder Kommune besluttede i 2019 at arbejde videre med planerne for et kommunalt sundhedshus i form af et projekt med over 4.000 nybyggede etagemeter i VitaPark, det tidligere sygehus i Odder. Sundhedshuset skal have plads til de praktiserende læger samt nye akut- og korttidspladser og kommunale faciliteter til bl.a. genoptræning.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Odder Kommune var i 2019 ca. 20 % lavere end på landsplan, hvorimod det aldersbetingede udgiftsbehov var noget højere. Samlet placerede det Odder Kommune med et udgiftsbehov, der var ca. 4 % lavere end landsgennemsnittet.

I 2018 var der 32,0 dagplejepladser og 15,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. På landsplan var der tilsvarende færre dagplejepladser, men en mere end dobbelt så høj andel af pladser i daginstitutioner.

For aldersgruppen 3‑5 år var der 79,6 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn mod tilsvarende 89,7 pladser på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 6,0 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket er færre end på landsplan (10,1). I 2018 modtog 9,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt mindre andel end på landsplan (11,0 %). Både for kommunen og hele landet har andelen været faldende i 2010’erne. Andelen af ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre var i 2018 faldet til 2,3 % i kommunen, mens den var 3,6 % for landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Odder Kommune er klart lavere end i Region Midtjylland og i landet som helhed. I 2018 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 6,0 personer pr. 1.000 indbyggere. Det var mindre end halvt så mange som i både regionen og hele landet. Også når det gælder sigtelser for voldsforbrydelser og for indbrud og tyveri, er niveauet lavere i Odder Kommune.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg