Når det gælder uddannelse og sundhed, er Rødovre Kommune på mange måder et repræsentativt stykke Danmark. Folkeskolen står stærkt i kommunen, og der er en lang tradition for pædagogisk udvikling.

Uddannelse

Antal skoler og elever i Rødovre Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

Skoleelever leger i forårets sidste snedriver på det restaurerede Hvissinge Batteri på Den Historiske Vold sydvest for Rødovre Parkvej. På Oplevelsescenter Vestvolden udbyder skoletjenesten undervisningsforløb om bl.a. områdets græssende får, fæstningsanlægget og den kolde krig til kommunens børnehaver, folkeskoler og gymnasier.

.

De 30‑34-åriges uddannelsesniveau i Rødovre Kommune ligger tæt på landsgennemsnittet, men en lidt større andel har en grundskoleuddannelse eller en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse. Uddannelsesniveauet er som i andre kommuner steget siden 1991. Udviklingen er mest markant hos kvinderne. For de lange videregående uddannelser er mændenes andel steget fra 5 % til 18 %, mens kvindernes andel blev forøget fra 3 % til 21 %.

Kommunen vedtog i 2014/15 flere omlægninger af skoledistrikterne for at sikre en bedre fordeling mellem skolerne og for at tage højde for en større tilflytning af børnefamilier.

Der er seks folkeskoler samt Ungecenter2610, der bl.a. rummer 10.-klassetilbuddet. Hertil kommer specialskolen Helhedstilbuddet Skovmoseskolen. Der forventes en stadig elevtilvækst de kommende ti år, men kommunen regner med at løse dette ved yderligere omlægninger af skoledistrikter og udbygninger af de eksisterende skoler.

Folkeskolerne dominerer grundskolen i Rødovre Kommune. I 1998 flyttede Frederiksberg Privatskole til Rødovre pga. pladsproblemer i Frederiksberg Kommune, og skolen har de sidste 20 år haft en stabil søgning. I 2004 flyttede den kristne friskole Samuelskolen til fra Københavns Kommune, men den blev to år senere lukket af Undervisningsministeriet, fordi den ikke levede op til lovens krav.

Rødovre Gymnasium var det første på Vestegnen og i 2017 også det største med ca. 800 elever. NEXT København har en afdeling i Rødovre, som udbyder erhvervsuddannelser, specielt inden for træuddannelser. Afdelingen i Rødovre har også uddannelsen som orgelbygger. Det er desuden muligt at tage en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX).

På Vestegnen HF & VUC, som også har en afdeling i Albertslund Kommune, er der ud over den almindelige undervisning på HF også 9. og 10. klasse samt særlig undervisning for ordblinde, der kan foregå som e-learning, hvor det meste af studiet tages over internettet.

Castberggård Højskole for døve og hørehæmmede flyttede i 2017 sin job- og udviklingsafdeling fra Frederiksberg til Rødovre Kommune.

Statens Pædagogiske Forsøgscenter og Ungdomsbyen

Ungdomsbyen blev i 1960’erne og de følgende årtier rammen om et stort udviklingsarbejde på Statens Pædagogiske Forsøgscenter. I 1990 skønnede centeret, at ca. 400.000 9.-10.-klasseselever fra hele landet havde deltaget sammen med over 10.000 ledsagende lærere.

.

Daværende stadsarkitekt Børge T. Lorentzen tog i 1958 initiativ til Børnenes Færdselsby, der snart blev omdøbt til Ungdomsbyen. Den blev de følgende år bygget som en fysisk by i bydelen Islev af lærlinge og murersvende og udsmykket af unge fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Det var en miniby med små gader, torve og bygninger bygget af unge for unge.

Ungdomsbyen var fra begyndelsen et samarbejde mellem staten, erhvervslivet, det offentlige og civilsamfundet om et sted med aktiviteter, der skulle skabe forbindelser mellem skole og erhverv.

I 1962‑63 blev Ungdomsbyen overtaget af Undervisningsministeriet, og i 1964 oprettedes Statens Pædagogiske Forsøgscenter (SPF) i tilknytning til Ungdomsbyen. Centerets bygning stod klar i 1966 og rummede en skole, der skulle arbejde med at udvikle undervisningen for 8.-10. klassetrin. Hvert år kunne 48 elever fra Rødovre og de omkringliggende kommuner søge om optagelse i en af de to 8.-klasser.

Forsøgscenteret arbejdede med at udvikle undervisningen på de ældste klassetrin og bygge bro mellem skoler og ungdomsuddannelser. Desuden var der også en formidlingsafdeling, der beskrev og dokumenterede det pædagogiske udviklingsarbejde, bl.a. i tidsskriftet Crit, og lavede kurser og holdt foredrag.

Skolen og Ungdomsbyen har foruden at være et laboratorium til udvikling og afprøvning af nye undervisningsmaterialer, prøveformer og undervisningsmetoder også fungeret som et miljø, hvor folkeskoleklasser, lærerstuderende, lærere, erhvervsfolk og andre undervisere kunne mødes omkring kurser og projekter. Ungdomsbyen har ud over netværk med forskellige erhvervsorganisationer og Forsvaret også koordineret netværk med NGO’er og internationale pædagogiske netværk som UNESCO Associated Schools Project.

Statens Pædagogiske Forsøgscenter blev nedlagt af regeringen i 2007, men Ungdomsbyen fik lov at fortsætte som en selvstændig forening i privat regi. Foreningen flyttede i 2014 fra Rødovre Kommune til Global Platform på Fælledvej i København sammen med andre civilsamfundsorganisationer.

Ungdomsbyens bygninger i Islev er revet ned for at give plads til nye boliger.

Sundhed

Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Rødovre Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Rødovre Kommune havde i 2013‑17 en beregnet middellevetid på 80,0 år. Det er ca. otte måneder mindre end gennemsnittet for Region Hovedstaden og lidt mindre end landsgennemsnittet. Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er den voksne befolknings helbred og sundhedsvaner meget tæt på niveauet for hele landet. Målt i forhold til regionen er der lidt flere i Rødovre Kommune, der angiver at være overvægtige og spise usundt.

I 2017 var der i Rødovre Kommune 6,8 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger mod tilsvarende 6,4 på regionsplan.

Kommunen havde 1.855 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt flere end i Region Hovedstaden og lidt flere end landsgennemsnittet på 1.614.

I Rødovre Kommune blev der i 2017 indlagt 147 personer på et somatisk sygehus pr. 1.000 indbyggere. Det var 11 % flere end på regionsplan og 21 % flere end på landsplan.

Kommunens borgere hører til planlægningsområde Midt og er dermed den sydligste kommune, der har Herlev Hospital som akuthospital.

Rødovre Sundhedscenter på Egegårdsvej er et kommunalt sundhedstilbud, der er bemandet med sygeplejersker og sundhedskonsulenter og bl.a. tilbyder rehabiliteringsforløb og hjælp til sundere levevis.

Kommunens største koncentration af praktiserende læger og sundhedsydelser findes i Rødovre Centrum. Her har en større gruppe læger m.fl. lejet sig ind i et lægecenter.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Rødovre Kommune er lidt større end i regionen og på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 8,5 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er mindre end på landsplan (10,1).

I 2017 modtog 13,1 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp mod 11,3 % og 11,1 % i hhv. regionen og hele landet.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2017 var denne andel 3,3 % mod 3,7 % i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Rødovre Kommune var i 2017 stort set på landsniveau. Der blev i kommunen rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 14,9 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 15,2 og 15,4 for hhv. regionen og hele landet. Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i kommunen rejst sigtelse mod 2,3 personer pr. 1.000 indbyggere, hvilket var mindre end for både regionen (2,6) og hele landet (2,7).

For indbrud mv. var billedet det modsatte; I Rødovre Kommune blev der i 2017 rejst sigtelse mod 7,6 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri mod tilsvarende 5,9 og 4,9 i hhv. regionen og hele landet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Rødovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg