Antal skoler og elever i Ringsted Kommune 1970/71 til 2019/20.
.

Uddannelsesniveauet er noget lavere end på landsplan, og der er ingen videregående uddannelser i kommunen. Patientbehandlingen på Ringsted Sygehus ophørte i 2020, men kommunen ligger tæt på to af regionens store akuthospitaler.

Uddannelse

18 % af de 30‑34-årige har alene en grundskoleuddannelse mod tilsvarende 15 % på landsplan (2020). Andelen med en lang videregående uddannelse er mindre end halvt så stor som i resten af landet (hhv. 10 % og 23 %), og samtidig er andelen med en erhvervsuddannelse på 35 % mod 26 % for hele landet. Siden 1991 er uddannelsesniveauet steget betragteligt, og også her især hos kvinderne. Andelen af kvinder med en lang videregående uddannelse er steget fra 2 % til 13 % og for mændene fra 4 % til 8 %.

Grundskoleuddannelse

Kildeskolen i Gyrstinge nordvest for Ringsted er med ca. 100 elever på 0.-6. klassetrin den mindste folkeskole i kommunen. Tilknyttet skolen ligger også en børnehave.
.

Kommunen gennemførte fra skoleåret 2012/13 en ny skolestruktur, der bl.a. betød lukning af Allindelille Skole, Kværkeby Skole og Vetterslev-Høm Skole. Samtidig blev Campusskolen på Ahorn Allé et tilbud for eleverne på 7.- 10. klassetrin fra tre skoler i Ringsted. Skolen, der i 2021 havde ca. 680 elever, er også kommunens 10.-klassecenter. Ådalskolen er kommunens specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. I 2021 var der ca. 80 elever i alderen fra seks til 18 år. Andre specialtilbud er fordelt på fire af folkeskolerne.

Andelen af elever i kommunens seks frie grundskoler er steget efter lukningen af de tre folkeskoler og var i 2020 på 28,6 %. De tre lukkede folkeskoler er alle genopstået som frie grundskoler i de gamle bygninger: Allindelille Friskole og Kværkeby Friskole oprettet i 2011 og Ringsted Lilleskole i 2012. De havde i 2020 mellem 175 og 207 elever.

Sct. Joseph Skole oprettet i 1914 er den ældste og største frie grundskole. Skolen er katolsk og har ca. 300 elever i 0.-9. klasse. Ringsted Privatskole er oprettet i 1969 og er knyttet til Syvende Dags Adventistkirken, mens Ringsted Ny Friskole oprettet i 1987 hviler på et grundtvig-koldsk grundlag.

Ungdomsuddannelserne

Ringsted blev i en årrække omtalt som en af Danmarks største byer uden et alment gymnasium. Flere planer kuldsejlede, og det lykkedes først, da Haslev Gymnasium i Faxe Kommune oprettede Midtsjællands Gymnasium med afdelinger i Haslev og i Ringsted og med fælles ledelse. Bygningerne på Ahorn Allé 11 i Ringsted stod klar til de første elever i august 2010, og anden etape blev færdig i 2013. Gymnasiet havde i 2020 ca. 320 elever.

Zealand Business College (ZBC) har en afdeling i Ringsted, der i 2020 havde knap 200 elever på de gymnasiale studieretninger HHX, HTX og EUX. Hertil kom ca. 1.150 på erhvervsskoledelen og omkring 160 på SOSU ZBC Ringsted. ZBC opstod i 2010 som en fusion mellem Handelsskolen Sjælland Syd i Næstved og Vordingborg samt EUC Ringsted. Efter flere fusioner er ZBC blevet en af de største erhvervsskoler i Danmark med afdelinger i otte byer. ZBC har foruden erhvervsskole og erhvervsgymnasium også en række efter- og videreuddannelseskurser for voksne.

I 2019 skiftede VUC Vestsjælland Syd, som havde afdelinger i Ringsted, Slagelse og Korsør, navn til HF & VUC Klar. Navnet signalerer, at institutionens kerneopgave er at gøre sine elever klar til videre uddannelse og karriere. I 2020 gik der i Ringsted ca. 120 elever på HF, mens der var omkring 180 elever på ordblindeundervisningen samt på 9. og 10. klasse for voksne på almen voksenuddannelse (AVU). Skolen ligger sammen med andre uddannelsesinstitutioner på Ahorn Allé, hvor man også finder FGU Midt- og Østsjælland for unge under 25.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Ringsted Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Et nyfødt barn i Ringsted Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 80,4 år. Det er et halvt år mindre end landsgennemsnittet, men tæt på gennemsnittet for Region Sjælland. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er den selvoplyste andel med et dårligt fysisk helbred på niveau med regionen og lidt større end i landet som helhed. I 2019 var der 7,3 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Ringsted. Det er tæt på gennemsnittene for både Region Sjælland og hele landet.

Ringsted Kommune åbnede i 2020 et sundhedshus på Eksercerpladsen. Det er et omdrejningspunkt for kommunens indsats vedrørende forebyggelse og genoptræning og huser samtidig sygeplejeklinik og praktiserende læger. Antallet af indlagte patienter pr. 1.000 borgere på et somatisk sygehus er i kommunen lidt mindre end i regionen som helhed. I 2018 var der 127 indlagte patienter pr. 1.000 borgere mod 135 på regionsplan og 118 på landsplan.

De to nærmeste akutsygehuse er Slagelse Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Køge. Distriktspsykiatrien ligger i Nørregade i Ringsted og er en del af Region Sjællands Psykiatri Vest. Det psykiatriske sygehus i Slagelse betjener også borgerne i Ringsted Kommune.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Ringsted Kommune var i 2020 tæt på gennemsnittet for hele landet. I 2018 var der 15,9 dagplejepladser og 37,6 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år, hvilket er tæt på landsgennemsnittet. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem var i 2018 11,7 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket var lidt flere end på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 11,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt flere end i regionen (10,6 %) og landet som helhed (11,1 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008 (17,0 %). Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er også blevet lidt mindre gennem de senere år og er fra 2008 til 2020 faldet fra 4,3 % til 2,7 %, hvilket er mindre end i landet som helhed (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i kommunen er lidt lavere end i regionen og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 11,7 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 13,8 i regionen og 15,8 i hele landet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ringsted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg