Tabel 1. Antal skoler og elever i Rudersdal Kommune 1970/71 til 2016/17.

.
Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug sætter åleyngel ud i Øresund i august 2017 overværet af børn fra Børnehuset Flintehøj i Vedbæk. Børnehuset havde 26 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn i 2017.
.
Borgmester Jens Ive (V) tog d. 13. oktober 2017 første spadestik til Skovvang, som er et daghjem for borgere med demens. Ud over Skovvang er Æblehaven og Frydenholm tilbud til mennesker med Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme i Holte.
.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.
Nærum Gymnasium (NAG) har ligesom en række andre gymnasier et samarbejde med Team Danmark. Team Danmark-elever har bl.a. mulighed for at forlænge studieforløbet med et år, så de kan dyrke sport på topplan.
.

De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Rudersdal Kommune og hele landet i 2017.

.
Vinterbadning i Vedbæk. Badning og sejlsport i området ved Vedbæk Havn er blandt de mange muligheder for at bruge naturen aktivt for de 56.133 indbyggere i Rudersdal Kommune, der gennemsnitligt lever 2,5 år mere end gennemsnittet i Danmark (2017-tal).
.

Uddannelsesniveauet hos de 30‑34-årige i kommunen er højt. Den gennemsnitlige levealder er over to år højere end landsgennemsnittet, og færre oplyser, at de lider af stress og mentale problemer.

Uddannelse

Antallet af borgere udelukkende med en grundskoleuddannelse er faldet fra 1991 til 2017 og meget markant hos kvinderne.

Gennemsnitligt ligger uddannelsesniveauet i Rudersdal Kommune over landsgennemsnittet. Meget færre har udelukkende en grundskoleuddannelse, mens andelen af indbyggere med en erhvervsuddannelse også er noget lavere end landsgennemsnittet. Til gengæld ligger andelen af borgere med lang videregående uddannelse klart over gennemsnittet for hele landet. Over 37 % af de 30‑34-årige havde i 2017 en lang videregående uddannelse.

Rudersdal Kommune havde i 2018 i alt 12 folkeskoler. I 2012 vedtog kommunalbestyrelsen at sammenlægge de to folkeskoler i Birkerød, Kajerødskolen og Parkvejskolen, til en ny skole fra august 2012 bl.a. på grund af et faldende elevtal. Samtidig blev det vedtaget, at skolen skulle udbygges og ombygges til en helt ny skole, der kunne rumme 750 elever. Den nye skole, Birkerød Skole, stod færdig i 2013. Kajerødskolen blev revet ned i 2017. Samme år vedtog Børne- og Skoleudvalget en forsøgsordning 2017/18 med at ændre kommunens skoledistrikter fra 12 til 3 for at få større fleksibilitet ved klassedannelser. Toftevangskolen har indtil 2017 huset kommunens 10. klasse. Rudersdal Kommune tilbyder fra 2018 eleverne 10. klasse på Egeskolen i Jonstrup, som er Furesø Kommunes 10.-klasse-skole

De tre frie grundskoler i kommunen er alle af ældre dato. Den nyeste er Rudersdal Lilleskole, som er oprettet i 1987 under navnet UTF Skolen (Uddannelse til Fremtiden). Den endte i 2006 efter flere navneskift med at blive til Rudersdal Lilleskole. Der har i tiåret 2008‑17 været en nogenlunde stabil elevandel i de frie grundskoler. Sammenlægningen af de to folkeskoler i Birkerød fik dog elevtallet til at stige i Birkerød Privatskole.

Kommunen rummer to efterskoler: Holte-Hus Efterskole, en efterskole for ordblinde, og TEXTILSKOLEN, en fri fagskole.

I kommunen kan unge tage en almen gymnasial ungdomsuddannelse på Nærum Gymnasium eller på Birkerød Gymnasium (BG), som foruden STX og HF også rummer en International Baccalaureate. Eleverne på Birkerød Gymnasium har mulighed for at blive optaget på Birkerød Kostskole, der begyndte som privatskole i 1868. Der er plads til 77 elever. I kraft af deres beliggenhed har Birkerød Gymnasium og Nærum Gymnasium en særlig fokus på science og er bl.a. medlem af netværket de Danske Science Gymnasier. Desuden har de samarbejdsaftaler med Team Danmark, så unge elitesportsudøvere kan få studentereksamen.

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Birkerød tilbyder uddannelser til fængselsbetjent og værkmester til arresthuse og fængsler samt efteruddannelser af Kriminalforsorgens medarbejdere.

Sundhed

Et nyfødt barn i Rudersdal Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 83,1 år. Det er over to år mere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er der i kommunen en lidt mindre andel af den voksne befolkning end i Region Hovedstaden og på landsplan, der oplever et dårligt mentalt helbred eller et højt stressniveau. I Rudersdal Kommune er 10 % ramt af svær overvægt i 2017, mens tallet er 13 % i Region Hovedstaden som helhed og 17 % på landsplan.

Andelen af befolkningen med usundt kostmønster og daglig rygning er noget mindre i kommunen end i regionen, hvor andelene igen er noget mindre end landsgennemsnittet. Andelen af indbyggere, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse, er faldet fra 13 % i 2010 til 9 % i 2017 i Rudersdal Kommune.

Antallet af lægebesøg i kommunen er på samme niveau som i Region Hovedstaden, hvilket er lidt mindre end landsgennemsnittet. I 2016 var der 6,5 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i kommunen mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2017 ikke ramt Rudersdal Kommune. Kommunen havde 1.609 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end gennemsnittet for Region Hovedstaden.

Socialområdet og forsørgelse

Indvielsen af Botilbud Ebberød i 2018 gav 46 borgere med multiple handicap ny egen bolig med stort bad og toilet samt privat balkon eller terrasse. Baggrunden er Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicapplan fra 2008, der bl.a. handlede om at bygge nye boliger til borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. En stor del af områdets bygninger er indrettet til ejerlejligheder, som sammen med botilbuddene i dag udgør sin egen bydel.

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Rudersdal Kommune er noget mindre end det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan og i Region Hovedstaden.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 70,7 % for de 0‑2-årige og 91,4 % for de 3‑5-årige. Blandt de yngste var andelen noget større end i hele landet, hvor 65,4 % af de 0‑2-årige var tilmeldt et pasningstilbud. Også for de 3‑5-årige er andelen lidt større end i landet som helhed, hvor 89,0 % var tilmeldt et pasningstilbud.

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde 48.476 kr. pr. person over 65 år, hvilket var ca. 15 % over landsgennemsnittet (2017). I 2016 modtog 11,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er på niveau med andelen i Region Hovedstaden (11,7 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp i kommunen faldet siden 2008.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, er kun blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2008 var det ca. 4,0 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Rudersdal Kommune. I 2016 var denne andel faldet til 3,7 %, hvilket næsten er på niveau med landet som helhed (3,8 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Rudersdal Kommune er lavere end i Region Hovedstaden og i hele landet. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 9,6 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer og i Region Hovedstaden mod 16,7 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger kommunen noget under både Region Hovedstaden og hele landet. Med hensyn til indbrud og tyveri er niveauet ligeledes lavere end i regionen. I Rudersdal Kommune blev der i 2016 rejst sigtelse mod 3,1 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri i alt. I hele landet var det 5,2 personer og i Region Hovedstaden 6,2 personer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg