På Syddansk Universitets campus i Sønderborg ligger centeret NanoSYD, hvis overordnede forskningsområde er nanoteknologi. I renrummet holdes mængden af støvpartikler nede i det niveau, der er nødvendigt for at kunne forske i mikro- og nanoteknologi. NanoSYDs rum må benyttes af både forskere, studerende og lokale virksomheder.
.
På Dansk Gigthospital modtager man patienter fra hele landet. Hospitalet, der er ejet af Gigtforeningen, har siden 1956 ligget i Gråsten, men flyttede i 2019 til Sønderborg. Her arbejdes både med forebyggelse, udredning, behandling og rehabilitering, og hospitalet rummer også en stor forskningsenhed.
.
Antal skoler og elever i Sønderborg Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

Sønderborg er kommunens store uddannelsesby og har en afdeling af Syddansk Universitet samt en lang række erhvervsuddannelser. Byen rummer samtidig et stort specialsygehus, der er en del af Sygehus Sønderjylland.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i kommunen ligger lidt under landsgennemsnittet. Det skyldes bl.a., at en større andel i kommunen alene har gennemført grundskolen. I 2019 gjaldt det for 19 % af de 30‑34-årige mod 15 % på landsplan.

Andelen med en kort og en mellemlang videregående uddannelse ligger næsten på niveau med hele landet, men klart færre har en lang videregående uddannelse. I 2019 var det 12 % af de 30‑34-årige, der havde en lang videregående uddannelse, mod tilsvarende 22 % på landsplan.

Især kvindernes uddannelsesniveau er steget meget siden 1991. Andelen af kvinder med alene en grundskoleuddannelse er faldet fra 34 % til 15 %. Andelen af kvinder, der tager en videregående uddannelse, er mere end fordoblet til 47 % i 2019.

Mere om skole og uddannelse i kommunen

Grundskoleuddannelse

Der var i 2019/20 i alt 17 folkeskoler inklusive kommunens 10. klasse, der er en del af Ungecenteret på Ørstedsgade 53 i Sønderborg. Hertil kommer kommunens specialskole, Kløver-Skolen. De største folkeskoler var Dybbøl- Skolen med ca. 800 elever samt Broager Skole, Sønderskov-Skolen og Ulkebøl Skole med hver over 600 elever. Andelen af elever i de frie grundskoler er siden 1986/87 mere end syvdoblet og nåede i 2019/20 op på 24,1 %.

Eckersberg Børneunivers (1995), Tandslet Friskole (2002), Kegnæs Friskole (2003), Svenstrup Friskole (2011) og Kværs Idrætsfriskole (2013) er alle oprettet som følge af lukningen af den lokale folkeskole. Sønderborg International School er oprettet i 2007 som en afdeling af Privatskolen Als med økonomisk støtte fra såvel kommunen som Danfoss. I 2017 fik den en ny bygning på Agervang 14 i Sønderborg og havde i 2019/2020 ca. 160 elever fra 0. til 10. klasse.

Derudover er der tre tyske skoler: Deutsche Schule Sonderburg og Förde-Schule Gravenstein med hver omkring 200 elever samt Kindercampus Lunden med ca. 20 elever. Af de fire efterskoler i kommunen er Nordborg Slots Efterskole størst med plads til 145 elever fra 9.-10. klasse. Dybbøl Efterskole er en specialundervisningsefterskole med et kristent livssyn. Hertil kommer Adventure Efterskolen og Efterskolen Epos.

Tidlig tysk

I 2016 begyndte Sønderborg satsningen Tidlig Tysk. Den indebærer, at tysk allerede introduceres i børnehaveklassen, hvor tysk eller fransk som andet fremmedsprog ellers først introduceredes i 5. klasse. Nogle klasser har samtidig ekstra tysktimer. Projektet begyndte i Tønder i 2015 og udsprang af et ønske om at gøre børnene trygge og fortrolige med tysk sprog og kultur, fra de er små. Udgangspunktet er, at tysk er et nabosprog og ikke et fremmedsprog, og på længere sigt er håbet, at satsningen også gavner regionen erhvervsmæssigt. Idéen er gennem en kombination af sang, musik og bevægelse at lege sproget ind hos de yngste.

Ungdomsuddannelserne

Sønderborg Statsskole er et alment gymnasium og HF. Skolen blev grundlagt som en tysk privat realskole i 1865 og blev i 1910 til statsgymnasiet Königliche Oberrealschule zu Sonderburg. I 1920 blev den overtaget af den danske stat og fik navnet Sønderborg Statsskole. Skolen havde i 2020 ca. 900 elever.

Alssundgymnasiet Sønderborg er byens andet almene gymnasium, oprettet i 1977 og indtil 2007 under navnet Amtsgymnasiet i Sønderborg. Skolen havde i 2020 ca. 440 elever. Business College Syd er en fusion mellem Sønderborg Handelsskole og Mommark Handelskostskole i 2005. Her tilbydes en HHX på Det Blå Gymnasium samt EUD Business og EUX Business på erhvervsskolen. Det merkantile hovedforløb kan man også tage på afdelingen i Mommark.

EUC Syd med hovedkontor i Sønderborg er en fusion fra 1994 af de tekniske skoler i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Skolen rummede i 2020 både erhvervsuddannelser (EUD) og EUX, Teknisk Gymnasium (HTX) og Internationalt Gymnasium (IB).

VUC SYD har en afdeling i Sønderborg, der foruden HF også udbyder ordblindeundervisning (OBU), almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Sønderborg rummer også en afdeling af FGU Sønderjylland, der tilbyder forberedende grunduddannelser i flere spor. Gråsten Landbrugsskole tilbyder landmandsuddannelser og optager ca. 200 elever årligt.

Videregående uddannelser

De videregående uddannelser i kommunen holder til i Alsion i Sønderborg ud til vandet. Det er Sønderjyllands viden- og kulturcenter, der ud over de videregående uddannelser rummer koncertsal og Videnspark Alsion.

Størst er afdelingen af SDU (Syddansk Universitet), der indbefatter hovedsædet for Handelshøjskole Syd (HHS). HHS fusionerede i 1997 med Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum. I 2020 havde SDU i Sønderborg i alt 14 uddannelser og omkring 1.300 studerende inden for ingeniørfag, europæiske studier, erhvervsøkonomi samt sprog og økonomi. SDU i Sønderborg omfatter også Center for Grænseregionsforskning (CBRS), der har til formål at behandle grænseregioners særlige problemer gennem forskning og undervisning. Centeret fortsætter det arbejde, der i 1976 blev påbegyndt med oprettelsen af Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa. Det kom i 2004 under SDU, og aktiviteterne flyttede til Sønderborg.

Erhvervsakademi Sydvest (EASV) har ud over Alsion også en afdeling i Esbjerg. I Sønderborg kan man tage en kort videregående uddannelse til fx markedsføringsøkonom, produktionsteknolog eller multimediedesigner. Det er også muligt at tage en professionsbachelor inden for Design og Business.

Sundhed

Et nyfødt barn i Sønderborg Kommune havde i 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,4 år. Det er lidt over gennemsnittet for Region Syddanmark og et halvt år mere end landsgennemsnittet. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Sønderborg Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, på niveau med andelen i Region Syddanmark og lidt større end i landet som helhed.

Der var i 2019 i gennemsnit 8,0 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Sønderborg Kommune. I kommunen havde 127 pr. 1.000 borgere i 2018 været indlagt på et somatisk sygehus. I Region Syddanmark var det tilsvarende tal 107 og i landet som helhed 118 indlagte pr. 1.000 borgere.

Sundhedscentret på Grundtvigs Allé i Sønderborg samler en række af kommunens tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse. Det omfatter bl.a. kurser i at modvirke angst og depression, gratis psykologhjælp til unge, hjælp til at leve med kronisk sygdom, hjælp til at forebygge overvægt og stress samt kurser i sundere livsstil. Hertil kommer hjælp til genoptræning efter hospitalsophold. Sundhedshuset i Nordborg rummer en kommunal forebyggelsesenhed, sundhedsplejen og en sygeplejeklinik. Hertil kommer en række sundhedstilbud som praktiserende læger, tandlæge, psykolog, fysioterapeuter og en regional jordemoderklinik. I Gråsten er et næsten tilsvarende sundhedshus etableret. Lokalpsykiatrien har siden 2016 ligget tæt ved Sønderborg Sygehus.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov i Sønderborg Kommune er væsentlig større end på landsplan. I Sønderborg Kommune var det i 2020 17 % højere end i landet som helhed, mens det i Region Syddanmark var 4 % højere.

I 2018 var der 31,7 dagplejepladser og 19,3 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Antallet af pladser i daginstitutioner er noget mindre end landsgennemsnittet på 37,4 pladser for hver 100 børn i alderen 0‑2-år. For aldersgruppen 3‑5 år var der 92,6 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn. I 2018 modtog 11,0 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre de senere år. I 2008 var det 3,4 % af alle i alderen 65 år og derover. I 2018 var andelen faldet til 2,7 %, hvilket samtidig er under landsgennemsnittet (3,5 %).

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Sønderborg Kommune er lidt lavere end i både Region Syddanmark og i landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 12,2 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 13,3 i regionen og 15,5 på landsplan. Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Sønderborg Kommune på niveau med landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Sønderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg