Tabel 1. Antal skoler og elever i Silkeborg Kommune 1970/71 til 2017/18.

.
Dans og julehygge i opholdsstuen på plejecenteret Marienlund, der stod færdigt i 2017. Plejecenteret har 120 boliger og er indrettet med fleksible vægge og køkkenmoduler, der gør det muligt at tilpasse boligerne til den enkelte beboers behov.
.
Børn med tilknytning til Rumænien modtager her undervisning i rumænsk sprog, kultur og samfundsforhold. Billedet er taget i undervisningslokalerne på Fårvang Skole.
.

Tabel 2. Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Silkeborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Th. Langs Skole. Foto fra 1880'erne.
.

Silkeborg er en af regionens større uddannelsesbyer med et bredt udbud af ungdomsuddannelser og flere muligheder for videregående uddannelser. Regionshospitalet Silkeborg er især kendt for sit diagnostiske center.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i kommunen ligger næsten på linje med landsgennemsnittet. Den væsentligste forskel gælder andelen med lange videregående uddannelser. For de 30‑34-årige var der i Silkeborg Kommune 15,5 %, som i 2019 havde en lang videregående uddannelse mod 22,0 % på landsplan.

Siden 1991 er uddannelsesniveauet steget, og især kvinderne har fået mere uddannelse. Mens det i 1991 var 2,1 % af de 30‑34-årige kvinder, der havde en lang videregående uddannelse, var det i 2019 steget til 18,4 %.

Grundskoleuddannelse

Byrådet behandlede i 2007 planer om at lukke fem folkeskoler, men det blev opgivet efter omfattende protester fra forældrene. Det førte i stedet til bred politisk enighed i 2009 om så vidt muligt at fastholde skolestrukturen i foreløbig fire år.

Den lille Linå Skole blev imidlertid lukket i 2011. Samtidig blev det besluttet at lave en fælles ledelse på de to byskoler i Silkeborg, Nordre Skole og Nørrevangskolen, der begge havde en høj andel af tosprogede elever. De to blev d. 1. august 2009 til Sølystskolen og blev i 2014 også lagt fysisk sammen på den gamle Nørrevangskolen, som blev ombygget. I 2019 havde skolen ca. 700 elever.

En ny skolestruktur betød fra d. 1. august 2017 bl.a., at Funder Skole og Kragelund Skole ud over fælles ledelse også fik fælles skoledistrikt. Samtidig blev Sjørslev, Vinderslev og Kjellerup Skoler lagt sammen til Trekløverskolen, men fortsat med undervisning på tre lokationer.

Silkeborg Ungdomsskole på Oslovej er kommunens 10.-klassecenter med mange fagtilbud. Derudover rummer ungdomsskolen også Højmarkskolen for unge med særlige behov på 8. til 10. klassetrin samt Grundskole for Unge Udlændinge (GFU).

Kornmod Realskole og Th. Langs Skole er kommunens ældste frie grundskoler og begge grundlagt i 1880’erne. Friskolen i Lemming begyndte undervisningen i august 2002. Den er kommunens yngste frie grundskole og har et grundtvig-koldsk grundlag. Hertil kommer Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg og den kristne friskole Klippen i Voel.

Silkeborg Kommune er hjemsted for flere efterskoler. Silkeborg Efterskole er en idrætsefterskole med historiske aner til Silkeborg Husholdningsskole. Levring Efterskole udspringer fra Levring Højskole og er i dag en idrætsefterskole, mens Gødvad Efterskole er for elever med indlæringsvanskeligheder.

Ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelserne foregår på uddannelsesinstitutioner, der alle er oprettet i slutningen af 1800-tallet. Silkeborg Gymnasium er kommunens eneste almene gymnasium. Det blev oprettet som Th. Langs Gymnasium i 1907 med frk. Theodora Lang som leder. I 2019 er skolen et af Danmarks største almene gymnasier med ca. 1.500 elever.

I 2017 fusionerede Handelsskolen og Teknisk Skole til College360, der dermed blev Silkeborgs største institution for ungdomsuddannelser.

På Th. Langs HF & VUC på Bindslevs Plads kan man både tage en to-årig HF, HF enkeltfag, almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning.

Syv kultur- og uddannelsesinstitutioner har sammen med kommunen dannet Campus Bindslevs Plads med CampusHuset som centrum for en række fællesaktiviteter.

Desuden har SOSU Østjylland en afdeling i Silkeborg, hvor man kan tage en social- og sundhedshjælperuddannelse, en social- og sundhedsassistentuddannelse eller en uddannelse til pædagogisk assistent og supplere med gymnasiale fag til en EUX Velfærd.

Silkeborg Produktionshøjskole blev fra d. 1. august 2019 en del af FGU Midtjylland.

Som et tværgående initiativ er eliteAkademiet et samarbejde mellem eliteSilkeborg, flere sportsklubber samt Silkeborgs ungdomsuddannelser om at kombinere sport og uddannelse efter 9. klasse.

Videregående uddannelser

Der er flere muligheder for videregående uddannelse i Silkeborg. Blandt andet har VIA University College en afdeling med ca. 1.200 studerende omfattende bl.a. uddannelser til lærer og til sygeplejerske.

Silkeborg har historisk haft to seminarier. Dels Th. Langs Seminarium, der blev nedlagt i 1986, dels Silkeborg Seminarium, der nu indgår i VIA University College.

Erhvervsakademi Dania tilbyder to korte videregående uddannelser til finansøkonom og handelsøkonom. SOSU Østjylland udbyder en akademiuddannelse i sundhedspraksis og ledelse og er desuden hjemsted for Danmarks præhospitale uddannelsescenter (DAPUC).

Th. Langs HF & VUC leverer ligesom College360 kurser og uddannelsesforløb til enkeltpersoner og organisationer.

Sundhed

Et nyfødt barn i Silkeborg Kommune havde i perioden 2014‑18 en beregnet middellevetid på 81,4 år. Det er et halvt år mere end landsgennemsnittet og på niveau med gennemsnittet for Region Midtjylland (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det samme andel af den voksne befolkning i Silkeborg Kommune som i hele Region Midtjylland, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred.

Det gennemsnitlige antal lægebesøg var i 2018 på niveau med både Region Midtjylland og landet som helhed.

Kommunen havde 1.565 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge i 2017. Det er lidt færre end landsgennemsnittet på 1.614.

I 2017 var der i Silkeborg Kommune 117 indlagte patienter på et somatisk sygehus pr. 1.000 borgere. I Region Midtjylland som helhed var det tilsvarende 112 og i landet som helhed 121.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Silkeborg Kommune er lidt mindre end udgiftsbehovet på landsplan og i Region Midtjylland.

I 2018 var der 35,2 pladser i dagpleje og 24,8 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For aldersgruppen 3‑5 år var der 95,2 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn. For begge aldersgrupper er andelen af pladser lidt større i Silkeborg Kommune end på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 6,6 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er færre end på landsplan (10,1).

I 2018 modtog 10,2 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det var helt på niveau med regionen, men en lidt mindre andel end på landsplan (11,0 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008, hvor den var 17,7 %.

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet mindre gennem de senere år. I 2010 var det 4,6 % af alle i alderen 65 år og derover. I 2018 var denne andel faldet til 3,2 %.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Silkeborg Kommune er lidt lavere end i både Region Midtjylland og landet som helhed. I 2018 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 10,8 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Midtjylland blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 12,9 personer og på landsplan mod 15,1.

Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i Silkeborg Kommune rejst sigtelse mod 2,2 personer pr. 1.000 indbyggere. I både regionen og landet som helhed var det 2,9 personer. Sigtelser for indbrud og tyveri ligger ligeledes på et lavere niveau i Silkeborg Kommune.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg