Tabel 1. Antal skoler og elever i Skanderborg Kommune 1970/71 til 2017/18.

.
I naturbørnehaven Græshoppen i Skovby øst for Galten bliver der spillet bold på en bane afmærket med mælkekasser.
.

Tabel 2. Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Skanderborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Skanderborg Gymnasiums glasfacade ud mod skulpturparken Vokseværket.
.

Uddannelsesniveauet er højt blandt indbyggere i Skanderborg Kommune. I modsætning til mange andre kommuner har lukning af folkeskoler ikke været på dagsordenen siden Strukturreformen, da der med det stigende børnetal har været brug for alle skoler.

Middellevetiden er mere end et år over landsniveauet, og der er færre sociale problemer end på landsplan.

Grundskoleuddannelse

Modsat de fleste kommuner i landet er elevtallet i Skanderborg Kommune stigende og har været det længe. Tilflytninger og fødselsoverskud har betydet en stabil vækst i antallet af 6‑16-årige.

Det har medført, at kommunen i årene efter, at Strukturreformen trådte i kraft i 2007, har haft brug for alle sine 18 folkeskoler (se Tabel 1).

Skanderborg var den første danske kommune, der indledte et samarbejde med den newzealandske professor John Hattie om at udvikle lærernes viden og kompetencer inden for undervisningskonceptet »synlig læring«, der lægger vægt på feedback og synlighed i læringen. Konceptet omfatter alle kommunens skoler. Dagtilbuddene er siden fulgt efter med projektet »At lære at lære«.

Kommunens 10.-klassetilbud, UCS10, er placeret ved siden af Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) for at give de unge de bedste forudsætninger for at komme videre med en ungdomsuddannelse.

Søgningen til de frie grundskoler har i tiåret 2008‑17 været svagt stigende. Fire af de frie grundskoler er grundlagt mellem midten af 1970’erne og begyndelsen af 1990’erne.

Sidst tilkomne er Åskolen, der blev oprettet i 2017 i kombination med Efterskolen Ådalen, der blev oprettet i 1981 og bygger på lilleskolebevægelsen. Bevægelsen blev oprindelig udformet i samarbejde med Galten Lilleskole, Århus Friskole, Friskolen i Viborg, Gudenåskolen og Randers Lilleskole.

Klank Efterskole i Galten kunne i 2018 fejre sit 150-års jubilæum. Den blev oprettet i 1868 som højskole og virkede som sådan i mange år. Skolen har også fungeret som landbrugsskole og friskole, men fra 1939 blev den udelukkende efterskole.

På Brøruphus Efterskole ved Skanderborg er fokus på den fysiske aktivitet, mens Himmelbjergegnens Natur- & Idrætsefterskole tæt ved Julsø har friluftslivet i højsædet.

Ungdomsuddannelserne

Skanderborg Gymnasium, grundlagt i 1971, er et alment gymnasium med omkring 850 elever. Sammen med Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og Niels Ebbesen Skolen udgør de Campus Skanderborg.

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) er en fælles institution med adresse både i Skanderborg og i Odder. SCU rummer gymnasieretningen HTX, som er en del af Aarhus Gymnasium, HHX og HF. Desuden er der mulighed for erhvervsuddannelsen EUD Business og for en EUX Business. SCU på Campus Skanderborg rummer også VUC, som både har ordblindeundervisning, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og HF enkeltfag.

Skanderborg har også en afdeling af SOSU Østjylland, som tilbyder et større udvalg af uddannelsesretninger. På grund af pladsproblemer har studerende i perioder gennemført uddannelserne på SOSU Østjyllands afdelinger i Aarhus og Silkeborg, mens der arbejdes på nye rammer i Skanderborg.

Videregående uddannelser

Skanderborg Kommune har ingen videregående uddannelser.

Sundhed

Et nyfødt barn i Skanderborg Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 82,0 år. Det er over et halvt år længere end i regionen og mere end et år længere end landsgennemsnittet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 har kommunens voksne befolkning et helbred, der er på linje med eller lidt bedre end i Region Midtjylland. Tydeligst er det, at beboerne i Skanderborg Kommune ryger lidt mindre og spiser lidt sundere end i regionen som helhed.

I 2018 var der i kommunen 6,6 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger. Det er lidt færre end for Region Midtjylland som helhed (7,2) og på landsplan (7,1).

Kommunen havde 1.481 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end det gennemsnitlige antal i regionen og også færre end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge.

I Skanderborg Kommune indlægges på årsplan færre på et somatisk sygehus. I 2017 var der 98 patienter pr. 1.000 indbyggere, der havde været indlagt i løbet af året, mod tilsvarende 112 på regionsplan og 121 i landet som helhed.

Borgerne i kommunen sygehusbetjenes af Regionshospitalet Horsens.

Socialområdet og forsørgelse

Skanderborg har færre sociale problemer end en gennemsnitlig dansk kommune. Opgørelsen af det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov placerede i 2018 Skanderborg som den af alle jyske kommuner, der havde det laveste udgiftsbehov pr. indbygger.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Skanderborg Kommune var i 2018 24 % under gennemsnittet for landets kommuner.

Samme år var der 31,2 pladser i dagpleje og 25,6 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For aldersgruppen 3‑5 år var der 97,7 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn. For den yngste aldersgruppe er antallet af pladser i kommunen som landsgennemsnittet, mens det er lidt højere for de 3‑5-årige.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 5,1 pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er væsentlig færre end på landsplan (10,1).

I 2018 modtog 8,9 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt mindre andel end i Region Midtjylland (10,2 %) og hele landet (11,0 %). Ligesom på landsplan var andelen faldet markant siden 2008 (15,7 %).

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2010 omfattede det 5,1 % af alle i alderen 65 år og derover. I 2018 var andelen faldet til 3,3 % og var dermed på niveau med landet som helhed (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Skanderborg Kommune er væsentlig lavere end i Region Midtjylland og i landet som helhed. I 2018 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 5,0 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Midtjylland var der tilsvarende tale om 12,9 og på landsplan om 15,1 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i 2018 rejst sigtelse mod 1,2 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 2,9 på både regions- og landsplan.

Niveauet i kommunen er også lavere, når det gælder sigtelser for indbrud og tyveri.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg