Tabel 1. Antal skoler og elever i Skive Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Skive Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Studerende på Skive College på møbelsnedkerlinjen. På Skive College kan man læse EUX, som er en kombination af erhvervsuddannelserne og gymnasiet. EUX blev indført med erhvervsskolereformen fra 2015.
.

De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Skive Kommune og hele landet i 2018.

.

Folkeskolen har en stærk position i Skive Kommune. Det samlede uddannelsesniveau er præget af en stor gruppe, der tager erhvervsuddannelser. Sundhedstilstanden er tæt på landsniveauet, og Skive Sundhedshus på det gamle hospital er ramme om samarbejdet mellem den primære og sekundære sektor i sundhedsvæsenet.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i kommunen ligger under landsgennemsnittet. Det gælder især for de lange videregående uddannelser, som kun 5,3 % af de 30‑34-årige har taget, mod 21,4 % i hele Danmark (2018-tal).

Der har siden 1952 været et seminarium i Skive, og når det gælder mellemlange videregående uddannelser, ligger kommunen tæt på niveauet på landsplan.

Andelen med en erhvervsuddannelse er væsentlig højere end i landet som helhed.

Grunduddannelse

I takt med et faldende børnetal har Skive Kommune tilpasset skolestrukturen. I byrådet i den nye Skive Kommune var der i årene efter Strukturreformen bred enighed om, at der skulle være færre skoler, men også at der af hensyn til lokalsamfundene skulle være så mange undervisningssteder som muligt.

Fra 2008 og de følgende ti år blev der lavet omfattende ændringer, hvor skoler og dagtilbud fik samme distrikt og fælles ledelse. Ådalskolen blev til som en sammenlægning af Rønbjerg Skole og Dalgasskolen.

Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud kom, ud over Fursund og Jebjerg Børnehuse, til at omfatte Breum Skole, som har fra 0. til 9. klassetrin, samt Fursund og Jebjerg Skoler, som har fra 0. til 6. klassetrin.

På samme vis kom Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) til at omfatte 0. til 6. klassetrin på undervisningsafdelingerne i Balling, Lem og Rødding, som alle samledes i udskolingsafdelingen i Balling fra 7. til 9. klassetrin. VSD kom også til at omfatte flere daginstitutioner. De sammenlagte enheder har en fælles leder og bestyrelse, men hver afdeling har sin egen pædagogiske leder.

I 2014 lukkede Lihme Skole, Hvidbjerg Skole og Skolen på Fur, som var en del af Fursundskole. Dele af den lukkede Lihme Skole blev i 2016 omdannet til et nyt medborgerhus, som bl.a. rummer skolens store arkæologiske og naturhistoriske samling fra lokalområdet.

I 10. Klasse Center Skive (der ligger under Ungdomsskolen) kan man både forberede sig til gymnasiet på GYM10 og erhvervsuddannelser på EUD10, eller man kan holde alle muligheder åbne på MIX10.

Krabbeshus Heldagsskole er for elever med autismespektrumforstyrrelser.

På trods af sammenlægninger og lukning af skoler har kommunen igennem mange år haft en stabil tilslutning til folkeskolerne på et godt stykke over 90 %. Der var i 2018 fire friskoler i kommunen. Rødding Friskole er den ældste, oprettet i 1907, mens Thise Friskole er oprettet i 1979, og Friskolen i Skive i 1981. Fur Friskole er fra 2014 og har til huse i den tidligere folkeskole.

Bustrup Hovedgård er et samarbejde mellem to sociale opholdssteder og en dagskole, der tilbyder specialundervisning.

Salling Efterskole har linjer, der omfatter bl.a. idræt, musik, animation og design.

Ungdomsuddannelserne

I 1968 blev Skive Gymnasium & HF indviet i den bygning, der også husede Skive Seminarium. Seminariet var en afdeling af Danmarks Lærerhøjskole og flyttede i 1970 til nye bygninger i bydelen Dalgas.

I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Skive tilbyder Skive Gymnasium & HF også EUX.

Skive Handelsskole blev stiftet i 1884. I 2017 fusionerede den med Skive Tekniske Skole og blev til Skive College. Foruden HHX og HTX har skolen mere end 30 erhvervsuddannelser og 20 EUX-uddannelser samt en lang række efteruddannelser.

Ungdomsskolen Skive indeholder ud over kommunens 10.-klassetilbud også bl.a. almen fritidsundervisning, en toårig erhvervsgrunduddannelse (EGU) og Ungdomsklassen, der er et tilbud til unge, der har brug for et alternativt skoleforløb.

På Skive-Viborg HF & VUC kan man både læse en toårig HF eller HF-enkeltfag, forbedre sine grundskolefag på almen voksenuddannelse (AVU), tage forberedende voksenundervisning eller forberede sig til en EUD-/EUX-uddannelse.

Videregående uddannelser

Der er forskellige muligheder for videregående uddannelse i Skive Kommune.

Erhvervsakademi Dania har en række afdelinger rundtom i Jylland og udbyder i Skive fire videregående uddannelser som hhv. datamatiker, multimediedesigner, produktionsteknolog eller serviceøkonom. Akademiet udbyder desuden en lang række efter- og videreuddannelser, som også kan tages online.

Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg udbyder både grundforløbet Omsorg, sundhed og pædagogik og uddannelser til social- og sundhedshjælper, til social- og sundhedsassistent og til pædagogisk assistent. Skolen har også flere former for efteruddannelse.

Skive Seminarium blev oprettet i 1952 og blev i 2008 en del af VIA University College.

Sundhed

Et nyfødt barn i Skive Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 80,7 år. Det er tæt på landsgennemsnittet, men næsten ti måneder mindre end gennemsnittet for Region Midtjylland (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en lidt større andel af den voksne befolkning i Skive Kommune end i hele Region Midtjylland, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, ligesom flere angiver at være svært overvægtige. I kommunens Sundhedspolitik 2015-18 forklares det bl.a. med dårligere kostvaner, og med at borgerne generelt ikke er så velstillede som i regionen set under et.

I 2017 var der pr. indbygger 7,9 lægebesøg med offentligt tilskud i kommunen. I Region Midtjylland og på landsplan var der tilsvarende 7,1 lægebesøg.

Kommunen havde 1.747 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er flere end i regionen og også flere end landsgennemsnittet på 1.614.

I Skive Kommune var der 132 ud af 1.000 borgere, der i 2017 havde været indlagt på somatisk sygehus, og således flere end i Region Midtjylland (112) og i landet som helhed (121).

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Skive Kommune var i 2018 ca. 6 % højere end det gennemsnitlige udgiftsbehov i Region Midtjylland og ca. 4 % højere end på landsplan. En af forklaringerne er den høje andel af ældre.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 11,0 anbragte børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er lidt flere end på landsplan (10,1).

I 2017 modtog 11,4 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er næsten som på landsplan (11,1 %) og lidt mere end i Region Midtjylland (10,4 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp siden 2009 faldet i Skive Kommune (15,8 %).

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2010 var det ca. 5,4 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Skive Kommune. I 2017 var denne andel 4,2 %, hvilket er lidt flere end i landet som helhed (3,7 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i kommunen er noget lavere end i Region Midtjylland og i landet som helhed. I 2017 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,6 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Midtjylland blev der tilsvarende sigtet 13,1 personer og på landsplan 15,4 personer pr. 1.000 indbyggere.

Samtidig blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 2,3 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 2,7 personer i såvel Region Midtjylland som hele landet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg