De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Slagelse Kommune og hele landet i 2020. Tallene er opgjort for september i det pågældende år.
.
Antal skoler og elever i Slagelse Kommune 1970/71 til 2019/20.
.

Med vartegnet Campus Slagelse satser Slagelse på at vokse som uddannelsesby. Byen har både et stort somatisk og et stort psykiatrisk sygehus. De sociale problemer er fortsat noget større end i landet som helhed, mens den forventede middellevetid er omkring et år lavere.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Slagelse Kommune ligger under landsgennemsnittet. Mens 23,4 % af de 30‑34-årige i kommunen ikke har nogen uddannelse ud over grundskolen, er det tilsvarende 15 % på landsplan (2020-tal). Hver tredje af de 30‑34-årige har en videregående uddannelse, mens det på landsplan er hver anden. Samtidig har Slagelse Kommune 34,3 % med en erhvervsuddannelse mod tilsvarende 25,6 % på landsplan.

Siden 1991 er uddannelsesniveauet steget, og i 2021 var kvinderne højere uddannede end mændene. Andelen af kvinder med alene en grunduddannelse er siden 1991 halveret til 20 % i 2020, mens andelen hos mændene er faldet langt mindre og nu er på 27 %.

Grundskoleuddannelse

Under en stor debat om en ny skolestruktur i 2010 var der forslag om at nedlægge seks skoler. Den endelige beslutning i februar 2012 blev lukning af Vestermose Skole og Nørrevangsskolen samt en samling af skoledistrikterne for de nu 20 skoler. I slutningen af 2013 stod det klart, at der efter sommerferien 2014 kun ville være én elev tilbage på Agersø Skole, og den blev derfor indstillet til lukning. Skolen blev derefter omdannet til Agersø Naturcenter.

De nuværende 19 skoler er meget forskellige i størrelse. De to største ligger i Slagelse, hvor Antvorskov Skole i 2020 havde ca. 1.100 elever, mens Marievangsskolen havde ca. 670. Mindst er Omø Skole med syv elever og Boeslunde Skole med ca. 40 elever (2020).

Xclass i Slagelse udgør kommunens 10.-klasseforløb. Her er der både mulighed for almene linjer og linjer i samarbejde med Zealand Business College (ZBC). I Korsør og Slagelse finder man kommunens specialskoler. Storebæltskolen og Heldagsskolen (under Broskolen) ligger begge i Korsør. I Slagelse ligger Autisme Center Vestsjælland, Slagelse Heldagsskole og Klostermarken Skole.

Kommunen har en stærk friskoletradition. I 2020 gik 22 % af grundskoleelever på en friskole eller en privat grundskole. Lille Egede Friskole, Helms Skole, Landsgrav Friskole og Forlev Friskole er alle grundlagt omkring 1860’erne på et grundtvigkoldsk grundlag. Slagelse Privatskole er den nyeste og er oprettet i 2014.

Efterskolen Solbakken og Flakkebjerg Efterskole er de to efterskoler i kommunen. Efterskolen Solbakken er for 9.- og 10.-klasseelever, der er ordblinde eller har stave-, læse- og skrivevanskeligheder. Flakkebjerg Efterskole syd for Slagelse råder over 30 tønder land til dyrehold og gartneri.

Ungdomsuddannelserne

På Rosenkilde Skoles områder ligger både shelter og bålplads, og her har lærere og elever fra mellemtrinnet rykket undervisningen i madkundskab ud. Rosenkilde Skole er med ca. 130 elever en del af Autisme Center Vestsjælland.
.

Slagelse Gymnasium er et alment gymnasium med STX og HF oprettet i 1507 som Slagelse latinskole (også kaldet Slagelse lærde Skole). Skolen har haft forskellige placeringer rundtom i byen, bl.a. i kirkeladen ved foden af Sankt Mikkels Kirke. Den har også i 1809 haft til huse i Bredegade, hvor bl.a. H.C. Andersen har gået i skole. Først i 1977 flyttede den ind i de nuværende bygninger på Willemoesvej. Skolen havde i 2020 ca. 1.200 elever.

Zealand Business Colleges (ZBC) afdeling i Slagelse har HHX, HTX samt en række erhvervsuddannelser (EUD) og (EUX). ZBC er resultatet af en række fusioner. Senest fusionerede ZBC i 2017 med SOSU Sjælland og med Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse (der omfattede det tidligere Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse). ZBC’s HHX- og HTX-afdeling i Slagelse havde i 2020 ca. 750 elever, mens erhvervsuddannelser havde ca. 1.625 elever og SOSU-afdelingen ca. 380 elever.

HF & VUC Klar har afdelinger i Slagelse, Korsør og Ringsted. Korsør er den mindste afdeling med ca. 100 studerende, mens afdelingen i Slagelse er den største med ca. 1.400 studerende. Alle afdelinger har ud over HF-linjer også almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

Videregående uddannelser

Syddansk Universitet (SDU) har en afdeling på Sdr. Stationsvej i Slagelse, hvor omkring 1.500 studerende læser en bacheloruddannelse inden for enten erhvervsøkonomi, human resource management, virksomhedskommunikation, international marketing eller digital markedskommunikation.

Professionshøjskolen Absalons afdeling i Slagelse har i foråret 2021 fået en helt nyt campus lige ved siden af SDU. Her kan omkring 2.000 studerende tage en uddannelse til sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver eller i ernæring & sundhed. De to uddannelsesinstitutioner arbejder på fælles løsninger mht. kantine og bibliotek mv., ligesom det også er besluttet, at der skal være en forbindelsesbro mellem de to, så der kan etableres et fælles campusmiljø.

Zealand er Sjællands Erhvervsakademi med afdelinger i seks byer. I Slagelse læser omkring 3.500 studerende bl.a. til produktionsteknolog, VVS-installatør, laborant, serviceøkonom, multimediedesigner, jordbrugsteknolog eller markedsføringsøkonom.

Uden for det almindelige uddannelsessystem har kommunen to højskoler, der begge hviler på et grundtvig-koldsk grundlag. Liselund Højskole blev grundlagt i 1908 af Niels Dael, som havde visioner om at danne en grundtvigiansk menighedsskole. I 2021 har den specialiseret sig som seniorhøjskole for de over 60-årige. Gerlev Idrætshøjskole, grundlagt i 1938, var den første idrætshøjskole på Sjælland. Skolen har bl.a. et af de tidligste løbe- og klatreanlæg (parkour).

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Slagelse Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Et nyfødt barn i Slagelse Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 79,7 år. Det er ca. et halvt år mindre end gennemsnittet for Region Sjælland og ca. et år mindre end landsgennemsnittet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er de selvrapporterede helbredsmål lidt dårligere for den voksne befolkning i Slagelse Kommune end i både regionen og landet som helhed. Andelen med risikable sundhedsvaner i form af daglig rygning og usundt kostmønster er ligeledes lidt større. Det gennemsnitlige antal lægebesøg er lidt højere end landsgennemsnittet og på niveau med gennemsnittet for Region Sjælland; i 2019 var der således 7,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Slagelse Kommune.

Rækken af kommunale sundhedstilbud omfatter forebyggelse, hjælp ved alvorlig sygdom og genoptræning på genoptræningscentre i hhv. Slagelse og Korsør. I Slagelse Kommune var antallet af indlagte patienter pr. 1.000 borgere på et somatisk sygehus i 2018 på 142. I Region Sjælland som helhed var det tilsvarende 135 og i landet som helhed 118.

Socialområdet og forsørgelse

Slagelse Kommune har flere sociale problemer end gennemsnittet for landets kommuner, og det socialt betingede udgiftsbehov i kommunen var i 2020 således 23 % højere end landsgennemsnittet. I 2018 var der 25,1 dagplejepladser og 33,1 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Antallet af dagplejepladser var dermed lidt større og antallet af pladser i daginstitutioner lidt mindre end landsgennemsnittet.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2018 14,9 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er noget flere end på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 10,9 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er næsten som i regionen og på landsplan. Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre var i 2020 på 3,0 %, hvilket er lidt færre end i landet som helhed (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Slagelse Kommune er lidt højere end i Region Sjælland og i landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 20,5 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen som helhed var det tilsvarende 13,8 personer og på landsplan 15,8 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Slagelse Kommune

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg