Antal skoler og elever i Stevns Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Hotherskolen i Hårlev er med knap 400 elever en af de tre folkeskoler i Stevns Kommune. Store Heddinge Skole har ca. 550 elever, og Strøbyskolen ved Strøby Egede tæt ved Vallø har ca. 750 (2020).
.
Kommunens unge har mulighed for at trække på en ungeguide. Det er en kontaktperson, som kan give råd og vejledning om bl.a. uddannelse og praktikpladser. Alle under 25 år, der har brug for det, kan tildeles en guide, som enten kan være en mentor eller en sagsbehandler.
.

Der er kun grundskoleuddannelser i Stevns Kommune. Når det gælder øvrige uddannelsestilbud og sygehusbetjening, er borgerne i første række henvist til Køge Kommune. De sociale problemer er noget mindre end på landsplan.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Stevns Kommune var i 2020 noget lavere end landsgennemsnittet. Blandt de 30-34-årige havde 21 % alene en grundskoleuddannelse mod tilsvarende 15 % på landsplan. Mens det i hele landet er 23 % af de 30‑34‑årige, der har en lang videregående uddannelse, var det 8 % i Stevns Kommune. Samtidig har 38 % en erhvervsuddannelse mod 26 % på landsplan.

I 2020 var kvindernes uddannelsesniveau højere end mændenes. Andelen af kvinder, der kun har en grundskoleuddannelse, er faldet fra 42 % i 1991 til 18 % i 2019, mens den for mændene i samme periode er faldet fra 31 % til 25 %.

Grundskoleuddannelse

I 2012 indstillede børneudvalget i Stevns Kommune, at tre små filialskoler, Hellested Skole, Skelbækskolen og Boestofteskolen, skulle lukkes d. 1. august 2013. Børnetallet havde igennem flere år været faldende, og kommunalbestyrelsen så sig nødsaget til at reagere. På trods af den brede opbakning til lukningerne i kommunal bestyrelsen var der protester blandt de berørte forældre og skolebørn, som bl.a. arrangerede demonstrationer.

Kommunen havde herefter tre store folkeskoler: Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen. Størst er Strøbyskolen med ca. 750 elever i 2020. Specialundervisningen er samlet på Store Heddinge Skole og Hotherskolen. I tilknytning til sidstnævnte ligger også kommunens fjerde folkeskole, Stevns Dagskole, med plads til 35 elever med sociale og følelsesmæssige problemer. Elever i 10. klasse undervises uden for kommunen på Campus Køge.

Stevns Friskole er den ældste frie grundskole oprettet i 1977 på et grundtvig‑koldsk værdigrundlag. Efter lukningen af de tre folkeskoler i 2013 genopstod Hellested og Skelbæk begge som friskoler. Hellested Friskole bygger også på et grundtvig‑koldsk grundlag. Oprettelsen af de to skoler har fået friskolernes elevandel til at stige til 25 %.

Gymnastikefterskolen Stevns har elever på 9. og 10. klassetrin. Skolen, der ligger i Boestofte, var i mange år højskole.

Der er ingen ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser i kommunen.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Stevns Kommune, Region Sjælland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Stevns Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,0 år. Det er tæt på landsgennemsnittet, men ca. otte måneder mere end i Region Sjælland som helhed.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Stevns Kommune, der oplyser, at de har et godt helbred, på niveau med andelen i regionen og i landet som helhed. Andelen med risikosundhedsvaner i form af bl.a. lav fysisk aktivitet er ligesom i regionen lidt højere end i landet som helhed.

I 2019 var der 7,1 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i kommunen, hvilket svarer til antallet på landsplan.

I 2018 var det 134 pr. 1.000 borgere, der havde været indlagt på et somatisk sygehus. I landet som helhed var der tilsvarende 118 indlagte.

Stevns Kommune har samlet en stor del af indsatsen inden for sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning på sit Sundheds‑ og frivillighedscenter, der ligger i det tidligere rådhus i Hårlev. Ud over rækken af kommunale tilbud huser centeret også flere private aktører samt faciliteter til foreningslivet.

Det nærmeste akutsygehus er Sjællands Universitetshospital, Køge. Inden for Psykiatrien i Region Sjælland hører Stevns Kommune under distriktspsykiatrien i Køge.

Socialområdet og forsørgelse

I 2020 var det socialt betingede udgiftsbehov i Stevns Kommune 11 % lavere end landsgennemsnittet.

Når det gælder pladser i dagpleje og daginstitutioner var antallet pr. 100 børn næsten som på landsplan. Anbringelser af 0‑17‑årige uden for eget hjem omfattede i 2018 12,8 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er lidt flere end på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 8,2 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en mindre andel end på landsplan (11,1 %). I 2020 var det i kommunen 2,4 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig, mod tilsvarende 3,4 % i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Stevns Kommune er klart lavere end i Region Sjælland og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i kommunen i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen var det tilsvarende 13,8 personer og på landsplan 15,8 personer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Stevns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg