Antal skoler og elever i Svendborg Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
På Den frie Lærerskole i Ollerup er en mindre gruppe studerende i gang med at opvarme metal i essen. Skolens læreruddannelse er eksamensfri og kræver, at eleverne har 100 % fremmøde i både den obligatoriske undervisning og de selvvalgte fag.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Svendborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Oure Efterskole udbyder linjen Performing Arts, som bl.a. tilbyder undervisning i dans, musik og skuespil. Klassisk ballet udgør 40 % af efterskolens danseundervisning, som også spænder over moderne dans og hiphop.
.
Som led i undervisningen er to skibsførerstuderende i gang med at øve sig i en af SIMACs virkelighedsnære Full Mission Bro Simulatorer. Bro Simulatoren kan også forbindes med maskinrumssimulatoren. Samlet giver det de studerende mulighed for at få rutine i at styre mere end 100 hydrodynamiske skibsmodeller.
.

Ud over de mange uddannelser i Svendborg rummer kommunen i Ollerup og Oure en for mindre byer usædvanlig samling af uddannelsestilbud. Det store Svendborg Sygehus er en del af Odense Universitetshospital.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet ligger noget under landsgennemsnittet. I 2019 har 20 % af de 30-34-årige i kommunen alene en grundskoleuddannelse mod 15 % i resten af landet. Mest markant er forskellen for de lange videregående uddannelser; blandt de 30-34-årige i kommunen har 11 % gennemført en lang videregående uddannelse mod tilsvarende 23 % på landsplan. Til gengæld har hver fjerde af de 30-34-årige en mellemlang videregående uddannelse, hvilket er en lidt større andel end i resten af landet. Også i Svendborg Kommune er kvindernes uddannelsesniveau de seneste årtier steget væsentlig mere end mændenes.

Grundskoleuddannelse

I 2010 gennemgik skolevæsenet i Svendborg Kommune en omfattende strukturændring, hvor skoledistrikter blev ændret, og skoletallet blev efterhånden reduceret til 11. Nordre Skole i Svendborg og Sct. Michaels Skole i Oure blev lukket helt, mens en række skoler blev lagt sammen med fælles ledelse, men placeret fysisk på flere matrikler. Et eksempel er Stokkebækskolen med afdelingen i Gudbjerg og Hesselager fra 0. til 6. klasse og afdelingen i Gudme fra 0. til 9. klasse.

Hømarkskolen blev til ungeskole med 7.-9. klassetrin samt 10. klasse, og den skiftede ved samme lejlighed navn til Nymarkskolen. Op til ændringen var 40 % af eleverne på skolen af anden etnisk herkomst end dansk. Ved at gøre skolen til en ungeskole blev 0.-6.-klasserne spredt ud på de andre skoler i byen, samtidig med at store elever fra de andre skoler kom til Nymarkskolen.

Den største folkeskole i kommunen var i 2019/20 Tåsingeskolen med ca. 770 elever.

De seks frie grundskoler i kommunen er alle oprettet i den sidste halvdel af 1800-tallet. Ollerup Friskole, Oure Friskole, Vester Skerninge Friskole og Øster Åby Friskole bygger alle på et grundtvig-koldsk værdigrundlag. Desuden finder man Ida Holsts Skole og Haahrs Skole, som begge er privatskoler. Med ca. 500 elever er Haahrs Skole i Svendborg den største friskole i kommunen.

Der har siden 1970’erne været en stabil tilslutning til de frie grundskoler på omkring 16 %. Den andel er steget i takt med ændringerne i skolestrukturen og var i 2019/20 på 21,8 %. Fire ud af fem efterskoler i kommunen har fokus på idræt og gymnastik. Oure Efterskole Sport & Performing Arts er den største med plads til 640 elever på 9. og 10. klassetrin inden for både sejlads, håndbold og fodbold samt musik, dans og skuespil. Skolen er en del af Oure Campus, som også omfatter Oure Kostgymnasium og Oure Højskole.

Ligesom Oure er også Ollerup en lille by præget af store uddannelsessteder. Ud over Ollerup Friskole er der Ollerup Efterskole, der er grundlagt i 1997. Skolen, der også bygger på grundtvig-koldske værdier, har plads til ca. 120 elever på 9. og 10. klassetrin. Hertil kommer Den frie Lærerskole og Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Ungdomsuddannelserne

Svendborg Gymnasium er et af landets største almene gymnasier med ca. 1.000 elever (2020). Skolen kan føre sin historie tilbage til 1872, hvor den hed Svendborg Realskole og lå i Bagergade. Den flyttede til sine nuværende bygninger på A.P. Møllers Vej i 1969 og er siden blevet udbygget flere gange.

Svendborg Handelsskole blev oprettet i 1879. Fra 2004 blev Handelsskolen slået sammen med Svendborg Tekniske Skole (grundlagt 1862) til det, der nu hedder Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Skolen havde i 2020 samlet set ca. 1.300 årselever.

Svendborgafdelingen af HF & VUC FYN omfatter forberedende voksenuddannelse (FVU), almen voksenuddannelse (AVU) samt almindelige HF-linjer og en særlig HF-søfart.

FGU Syd- og Midtfyn har ligeledes en afdeling i Svendborg.

Svendborg Søfartsskole, som blev oprettet i 1906, er fortsat en selvstændig skole. Her tilbydes HF-søfart og en uddannelse som skibsassistent.

Videregående uddannelser

Der er flere muligheder for videregående uddannelser i kommunen. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har en afdeling i Svendborg, hvor man kan tage en toårig uddannelse til serviceøkonom og professions uddannelse til pædagog eller sygeplejerske. Hertil kommer rækken af uddannelser under Svendborg International Maritime Academy (SIMAC), der er kommunens største videregående uddannelsesinstitution.

Den frie Lærerskole i Ollerup er et grundtvig-koldsk seminarium, der efter en særlig tilladelse er eksamensfrit. Her udbydes en femårig uddannelse til lærer på friskoler, efterskoler eller folkehøjskoler. Uddannelsen er bygget op med to år på lærerskolen, et år i praktik og to år på lærerskolen.

Uden for det almindelige uddannelsessystem er der ud over Oure Højskole også Gymnastikhøjskolen i Ollerup, der foruden korte og længerevarende kurser har en politilinje, som gør eleverne klar til optagelse på Politiskolen.

Sundhed

Et nyfødt barn i Svendborg Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,0 år. Det er tæt på gennemsnittet for både regionen og landet som helhed.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Svendborg Kommune, der oplyser, at de har et godt fysisk helbred, tæt på andelen i regionen og landet som helhed.

I 2019 var der 6,9 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Svendborg, hvilket ligeledes er tæt på landsgennemsnittet.

En række af de kommunale sundhedstilbud blev i 2017 samlet i Sundhedshus Svendborg i Halbergs gamle tobaksfabrik i Hulgade. Ud over tilbud om hjælp til forebyggelse og sundhedsfremme rummer huset Demenscenter Sydfyn, der har tilbud til demensramte og deres familier i Svendborg og Ærø Kommuner. Region Syddanmark har mammografiscreening i huset, der også rummer private sundhedstilbud i form af tandlæger, fysioterapeuter, bandagister m.fl. I 2020 var der endnu ikke kommet alment praktiserende læger blandt lejerne.

De kommunale tilbud om genoptræning efter bl.a. sygehusophold er organiseret i træningscentre, der i 2020 var placeret ti forskellige steder i kommunen.

Borgerne sygehusbetjenes på det somatiske område primært af OUH Svendborg Sygehus. I kommunen havde 99 pr. 1.000 borgere i 2018 været indlagt på et somatisk sygehus mod tilsvarende 107 i Region Syddanmark og 118 i landet som helhed.

Psykiatrien i Region Syddanmark har en større afdeling i Svendborg med ca. 200 ansatte (2019). Ud over lokalpsykiatri har regionen en psykiatrisk sygehusafdeling med tre sengeafsnit og tilsammen 54 sengepladser, der ligesom det somatiske sygehus ligger på Baagøes Allé. Psykiatrisk Afdeling Svendborg har et optageområde, der udover Svendborg omfatter Langeland, Ærø, Faaborg‑Midtfyn og Nyborg Kommuner.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Svendborg Kommune var i 2020 3 % lavere end på landsplan.

I 2018 var der 26,0 dagplejepladser og 29,8 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Dermed er antallet af dagplejepladser lidt større og antallet af pladser i daginstitutioner lidt mindre end på landsplan.

Anbringelser af 0‑17‑årige uden for eget hjem omfattede 13,2 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket var lidt over andelen på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 13,5 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er flere end på landsplan (11,1 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008, hvor den var 21,4 % i kommunen.

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er faldet, og i 2018 lå den på 5,6 %, hvilket dog var højere end på landsplan (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Svendborg Kommune er lidt lavere end i både regionen og landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 11,3 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Syddanmark var det tilsvarende 13,3 personer og på landsplan 15,5 personer.

Når det gælder voldsforbrydelser, lå Svendborg Kommune på niveau med regionen og hele landet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Svendborg Kommune

Mere om social- og sundhedsforhold, skole og uddannelse i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg