Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Syddjurs Kommune og hele landet i 2016.

.
Busstoppested tæt på Rønde Gymnasium – kommunens almene gymnasium. Der var i efteråret 2017 ca. 330 elever, hvoraf ca. 75 gik på kostskoleafdelingen.
.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Syddjurs Kommune 1970/71 til 2015/16.

.
Lokal jubel ved åbning af Feldballe Friskole d. 9. august 2010. Den nye kommunale skolestruktur betød fra 2010 nedlæggelse af tre folkeskoler, der alle tre genopstod som friskoler.
.

Middellevetid og helbredsforhold er tæt på niveauet for hele landet, mens andelen af indbyggere med videregående uddannelser er lavere end på landsplan. Der er dog væsentlige forskelle internt i kommunen.

Uddannelse

Antallet af 30‑34-årige, der kun har en grunduddannelse, er faldet kraftigt fra 1991 til 2017, og særlig kraftigt hos kvinderne. Andelen, der har en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse, er uændret på et højt niveau og over landsgennemsnittet.

Når uddannelsesniveauet i Syddjurs Kommune samlet er lavere end på landsplan, skyldes det først og fremmest, at kun halvt så stor en andel af de 30‑34-årige har taget en længere videregående uddannelse (se figur). 27 % af kvinderne har i 2017 en mellemlang videregående uddannelse, mens det kun er tilfældet for 13 % af mændene. Det er tæt på niveauerne på landsplan.

Med vedtagelsen af kommunens nye skolestruktur i 2010 blev tre folkeskoler lukket. Alle tre skoler genopstod som friskoler. Tanken bag kommunens plan var at have 11 skoler, der alle dækkede 0. til 9. klasse. Bauneskolen, Feldballe og Ugelbølle Skoler blev nedlagt, og der finder man i 2017 hhv. Midtdjurs Friskole, Feldballe Friskole og Børnehus samt Ugelbølle Friskole. I Ugelbølle har skolen fået nye bygninger, som lokale borgere har været med til at finansiere, og skolen er blevet certificeret som DGI Profilskole.

I 2012 blev de to skoler i Ebeltoft lagt sammen til én, og i 2015 oprettedes EUD10 Syddjurs som et 10.-klassecenter for hele kommunen.

Blandt de frie grundskoler finder man Ryomgaard Realskole, grundlagt i 1913, som foruden skole fra 0. til 9. klasse og Real10 også har Ryomgaard Realskoles Børnehave med plads til ca. 23 børn. Rønde Privatskole er grundlagt i 1917 og er i 2017 en tresporet overbygningsskole.

Der er fire efterskoler i kommunen, som har forskellige specialer: Helgenæs Naturefterskole og Tirstrup Idrætsefterskole, Femmøller Efterskole med dans, teater og musik og Rønde Efterskole, hvor man bl.a. kan fokusere på spiludvikling.

Pindstrupskolen er et specialcenter for elever med bl.a. ADHD, autisme og elever med generelle indlæringsproblemer. Der var i 2017 ca. 80 elever.

I Rønde ligger gymnasiet, der i 2017 havde fire klasser på hver årgang. Gymnasiet har også en kostafdeling. Handelsgymnasium Rønde er en del af Viden Djurs, hvor man kan tage en HHX.

Vildtforvaltningsskolen, Kalø, spænder over uddannelsesmuligheder fra erhvervsuddannelser til EUX samt videregående uddannelser. Kalø Økologisk Landbrugsskole har forskellige uddannelsesmuligheder, fra produktionsleder til agrarøkonom.

Syddjurs Kommune er hjemsted for en del højskoler. Rønde Højskole har en række studieforberedende linjer og ligger samme sted som Rønde Efterskole. Hertil kommer Djursland Folkehøjskole, Højskolen på Kalø og Kompetencecenter Ebeltoft Daghøjskole, der alle har forskellige korte og længerevarende kurser. Desuden finder man European Film College (Den Europæiske Filmhøjskole), der åbnede i 1993.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2012‑16 og voksenbefolkningens sundhed 2013 i Syddjurs Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Syddjurs Kommune havde i 2012‑16 en beregnet middellevetid på 81,6 år. Det er lidt mere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Midtjylland (se Tabel 2). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er det næsten den samme andel i Syddjurs Kommune som i hele landet, der oplyser, at de har et godt fysisk helbred.

Andelen af svært overvægtige og andelene med nogle risikosundhedsvaner er lidt større i Syddjurs end på landsplan og i Regionen som helhed. Region Midtjylland publicerede i 2014 rapporten Hvordan har du det?, der for 2013 også viser sundhedstilstanden på sogneniveau. På basis af befolkningens uddannelse, jobsituation og indkomster blev sognene inddelt i fem sociogeografiske grupper.

Syddjurs fremstår her samlet som en udpræget middelklassekommune, med stort set alle sogne placeret i de midterste grupper. Det højeste uddannelses- og indkomstniveau findes i et bælte langs den sydlige kyst og grænsen til Aarhus Kommune, mens de laveste niveauer primært findes i den nordøstlige del af kommunen.

Befolkningens sociogeografiske fordeling hænger tæt sammen med sundhedsforholdene. 2013-undersøgelsen viser, at der i sogne med et relativt lavt uddannelses- og indtægtsniveau er en klart højere andel af borgere med dårlig trivsel, fysisk inaktivitet og svær overvægt.

Ud fra befolkningens uddannelse, jobsituation og indkomster blev sognene inddelt i fem sociogeografiske grupper med gruppe 1 bestående af sognene med de bedste socioøkonomiske kår. Syddjurs fremstår her som en udpræget middelklassekommune. 99 % af befolkningen bor i sognene i gruppe 2, 3 eller 4. Hovedparten af sognene i gruppe 2 ligger i et bælte langs den sydlige kyst og grænsen til Aarhus Kommune. Derimod ligger sognene i gruppe 4 overvejende i det nordøstlige Syddjurs og grænser op til Norddjurs Kommune.

Antallet af lægebesøg i Syddjurs Kommune er på niveau med landsgennemsnittet. I 2016 var der 6,9 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Syddjurs Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger. Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2017 ikke ramt Syddjurs Kommune særlig hårdt. Kommunen havde 1.432 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er noget færre end gennemsnittet for Region Midtjylland som helhed og noget færre end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Kun 12 % af de praktiserende læger i Syddjurs Kommune havde lukket for tilgang i 2017. På landsplan havde 61 % lukket for tilgang.

Socialområdet og forsørgelse 

Udgiftsbehovet på det sociale område i Syddjurs Kommune svarer til gennemsnittet i Region Midtjylland, men er lidt mindre end det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 54,9 % for de 0‑2-årige og 90,9 % for de 3‑5-årige. Blandt de yngste var andelen noget mindre end i landet som helhed, hvor 65,4 % af de 0‑2-årige var tilmeldt et pasningstilbud, mens den for de 3‑5-årige er lidt større end i landet som helhed, hvor 89 % var tilmeldt et pasningstilbud.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2016 0,8 % af aldersgruppen, hvilket er en lidt mindre andel end på landsplan (1,0 %).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Syddjurs Kommune var i 2017 ca. 6 % højere end gennemsnittet for landets kommuner.

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde i 2016 36.512 kr. pr. person over 65 år, hvilket var ca. 12 % under landsgennemsnittet.

I 2016 modtog 11,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er næsten som på landsplan (11,5 %), men lidt flere end i Region Midtjylland som helhed (10,8 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp i Syddjurs faldet markant siden 2009.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er ligeledes blevet lidt mindre gennem en årrække. I 2008 var det ca. 3,0 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, beskyttet bolig eller plejebolig i Syddjurs Kommune. I 2016 er denne andel faldet til 2,1 %, hvilket er noget mindre end andelen i landet som helhed, hvor 3,8 % af alle i alderen 65 år og derover boede på plejehjem mv. i 2016.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Syddjurs Kommune er noget lavere end i landet som helhed. I 2016 blev der i Syddjurs Kommune rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 6,6 personer pr. 1.000 indbyggere. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere og i Region Midtjylland som helhed mod 13,3 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Syddjurs Kommune pænt under niveauet for både Region Midtjylland som helhed og landet som helhed. Der blev i kommunen rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 1,5 personer pr. 1.000 indbyggere. I hele landet var det 2,4 personer og i Region Midtjylland som helhed 2,3 personer pr. 1.000 indbyggere. Også med hensyn til indbrud og tyveri er niveauet relativt lavt. I Syddjurs Kommune blev der i 2016 rejst sigtelse mod 2,8 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri. I hele landet var det 5,2 personer og i Region Midtjylland som helhed 4,9 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg