Tabel 1. Antal skoler og elever i Tårnby Kommune 1970/71 til 2017/18.

.
Under mottoet »Være, lære og gøre!« driver Røde Kors Hovedstaden Netværkshuset Kastruplund i Kastrup, der er et mødested for de 20‑65-årige. Her kan man komme forbi til en kop kaffe og et stykke kage i haven, eller man kan deltage i en af de mange brugerdrevne aktiviteter. Netværkshuset drives af frivillige og får økonomisk støtte fra Tårnby Kommune.
.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Tårnby Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Tårnby Kommune ligger uddannelses- og sundhedsmæssigt tæt på niveauet for hele landet, men lidt færre tager lange uddannelser, ligesom den forventede middellevetid er lidt lavere.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet for de 30‑34-arige i Tårnby Kommune er en anelse lavere end gennemsnittet for resten af landet. Det ses især for de lange videregående uddannelser, som 16,2 % har i Tårnby Kommune mod en andel på 21,4 % i hele landet.

Siden 1991 er andelen med alene en grundskoleuddannelse mere end halveret og mest markant for kvinderne, hvor andelen er faldet fra 39 % i 1991 til 14 % i 2018.

Erhvervsuddannelser er med en andel på 32,8 % mere udbredte end på landsplan (27,5 %).

Andelen med mellemlange videregående uddannelser er mere end fordoblet fra 1991 til 2018, så kvindernes andel ligger over landsniveauet.

I 2018 har kommunen syv skoler med hver sit skoledistrikt. 10.-klassetilbuddet findes på Ungdomsskolen US10. I 1980’erne var der store diskussioner om skolenedlæggelser, især da Tårnby Skole trods forældreprotester blev lukket i 1986, men de seneste årtier er antallet af 7‑16-årige steget, hvilket har ført til et stigende antal elever i kommunens folkeskoler.

Amager Privatskole er kommunens eneste private grundskole. Den blev oprettet i 1977 og havde i skoleåret 2017/18 ca. 225 elever fordelt på 0. til 9. klasse.

Tårnbygårdsskolen rummer kommunens specialtilbud til elever med vidtgående funktionsvanskeligheder.

Tårnby Gymnasium & HF er grundlagt i 1966.

HF & VUC København Syds afdeling i Tårnby rummer almen voksenuddannelse (AVU) og HF-kurser. Skolens fokus på aktivt medborgerskab kom bl.a. til udtryk i et telt ved Ungdommens Folkemøde i Valbyparken i september 2018, hvor 600 elever og lærere deltog aktivt i debatter og interviews.

UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Tårnby hjælper unge, der har vanskeligheder med at finde sig til rette i uddannelsessystemet. Det sker bl.a. med særlige forløb i regi af en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Tårnby Produktionsskole Fabrikken har linjerne Design & Medier, Madglæde, Træ & Håndværk og Cykel & Metal. Der er ingen videregående uddannelser i kommunen.

Sundhed

Et nyfødt barn i Tårnby Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 80,0 år. Det er et halvt år mindre end landsgennemsnittet og dermed også mindre end gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2). Som i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er helbred og trivsel på niveau med hele landet, men på et par områder lidt dårligere end i Region Hovedstaden. Set i forhold til regionen er der således flere med svær overvægt og flere med et usundt kostmønster.

I 2017 var der 6,6 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Tårnby Kommune. Det svarer til regionen (6,4), mens landsgennemsnittet var på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Kommunen havde 1.736 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge og dermed lidt flere end landsgennemsnittet på 1.614.

I Tårnby Kommune blev 135 pr. 1.000 borgere i 2017 indlagt på et somatisk sygehus. Det var på niveau med regionen (133 indlagte), men 12 % mere end på landsplan.

I SundhedsCenter Tårnby på Kamillevej tilbyder kommunen bl.a. genoptræning efter hospitalsophold og forebyggende kurser.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov er i Tårnby Kommune 3 % højere end i Region Hovedstaden som helhed.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 5,8 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er noget færre end på landsplan (10,1).

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet var i 2017 på 55.528 kr. pr. person over 67 år og dermed tæt på landsgennemsnittet.

I 2017 modtog 12,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp, hvilket er lidt over niveauet i regionen (11,3 %) og på landsplan (11,1 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, har været stabil gennem de senere år og tæt på landsniveauet. I 2017 omfattede det i Tårnby Kommune ca. 3,9 % af alle i alderen 65 år og derover.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Tårnby Kommune er noget højere end i landet som helhed. I 2017 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 23,3 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 15,4 personer på landsplan. Også niveauet for sigtelser for indbrud og tyveri var højere. Det højere niveau skyldes i begge tilfælde lufthavnen. Københavns Politi skønnede i 2015, at ca. fire ud af ti anmeldelser i Tårnby Kommune kom herfra.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Tårnby Kommune lavere. I kommunen blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 2,1 personer pr. 1.000 indbyggere i 2017 mod 2,7 personer i landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Tårnby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg