Antal skoler og elever i Vanløse 1970/71 til 2018/19.

.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Vanløse er en smule lavere end i kommunen som helhed. Andelen af de 30‑34-årige, der kun har en grundskoleuddannelse, er næsten ens i Vanløse og hele kommunen, men der er meget færre med en lang videregående uddannelse i bydelen.

Kvinder har et klart højere uddannelsesniveau end mænd. Den store forskel er på de mellemlange videregående uddannelser, som 30 % af kvinderne har taget, mens det kun er tilfældet for 21 % af mændene. Lange videregående uddannelser er taget af 39 % af kvinderne mod 33 % af mændene (opgjort for de 30‑34-årige).

På uddannelsesområdet er bydelen præget af sine fire store folkeskoler. I 2010’erne blev Katrinedals Skole, Kirkebjerg Skole og Rødkilde Skole renoveret. Endvidere er Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole med virkning fra skoleåret 2017/18 blevet lagt sammen til Damhusengens Skole. Oprindelig var det meningen, at Hyltebjerg Skole også skulle renoveres, men den var i så dårlig stand, at kommunen i stedet besluttede at rive den helt ned og i stedet udbygge den hidtidige Vanløse Skole. Det skal bl.a. ske ved at genbruge en stor del af murstenene fra Hyltebjerg Skole.

Byggeriet indgår i lokalplanen, men blev i 2019 udskudt indtil videre med henvisning til problemer med at overholde regeringens anlægsloft. Med ombygningen er det planen, at Damhusengens Skole skal have syv klasser pr. årgang og dermed blive en af de største i kommunen med plads til omkring 1.900 elever.

Vanløse har desuden fire frie grundskoler. Vanløse Privatskole var den første frie grundskole i bydelen og blev oprettet i 1977. I 1980’erne kom der yderligere to friskoler til, den ene pakistansk, den anden muslimsk. Den nyeste, en grundtvigiansk friskole, kom til i 2001. Andelen af elever i de fire frie grundskoler har de sidste ti år ligget omkring de 15 %.

Sundhed og omsorg

Middellevetid 2014‑18, socialgruppe og voksenbefolkningens sundhed i 2017 i Vanløse og Københavns Kommune.

.

De nyfødte i Vanløse havde i årene 2014‑18 ifølge Danmarks Statistik en forventet middellevetid på i gennemsnit 80,5 år. Det er over et år mere end i kommunen som helhed. Sundhedsprofilen for bydelen er tæt på hele kommunen.

Region Hovedstaden er inddelt i fire planområder, der hver har et akuthospital og psykiatrisk center. Vanløse hører til området Byen, der omfatter seks af Københavns bydele samt Frederiksberg Kommune. Bispebjerg Hospital er akuthospital for dette område, der samtidig dækkes af Psykiatrisk Center København.

På Indertoften 10 med få minutters gang fra Vanløse Station ligger Sundhedshus Vanløse, der har en række tilbud til borgerne inden for hjælp med kroniske sygdomme, slidgigt, rygestop mv. Huset rummer også en genoptræningsafdeling samt en særlig afdeling for Sundhed & Beskæftigelse, der tilbyder sundhedsfaglig hjælp til ledige inden for bl.a. gode sundhedsvaner og såkaldt hverdagsmestring.

I Vanløse modtog 12 % af indbyggerne på 65 år og derover hjemmehjælp i 2018. Andelen er lidt lavere end gennemsnittet for hele kommunen. Af samme befolkningsgruppe var 3 % i 2018 indskrevet i en plejebolig; også her ligger Vanløse lidt lavere end kommunen som helhed.

Kriminalitet

Vanløse er en af de tryggere bydele. Kommunens tryghedsundersøgelse 2019 oplyser, at der i 2018 var 26,1 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere i bydelen. Det er det laveste niveau i perioden 2009‑18 og markant under gennemsnittet for hele kommunen (60,1). Som i resten af kommunen var lommetyveri den hyppigst anmeldte kriminalitet.

Blandt beboerne i Vanløse oplyste 8 % i 2019 at være utrygge i nabolaget. Det var på niveau med hele kommunen (9 %) og skyldtes især utryghed ved at færdes på stier og i grønne områder. Blandt de største bekymringer for kriminalitet er cykeltyveri og indbrud på de første pladser, mens hensynsløs kørsel ligger øverst, når det gælder den kriminalitet, flest har oplevet.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg