FGU, den forberedende grunduddannelse, henvender sig til unge under 25 år og er inddelt i tre forskellige linjer: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Eleverne på produktionsgrunduddannelsen på FGU Vest i Varde undervises her i at svejse stål.
.
Plejecenteret Carolineparken i Varde rummer 55 plejeboliger, 20 midlertidige boliger og 18 daghjemspladser. Plejecenterets personale hjælper Carolineparkens beboere til at klare dagligdagens forskellige gøremål.
.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Varde Kommune 1970/71 til 2018/19.

.

Tabel 2. Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Varde Kommune, Region Syddanmark og hele landet.

.

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Varde Kommune og hele landet i 2019.

.

Kommunen har med 81,5 år regionens næsthøjeste forventede levetid for nyfødte. Samlet set er uddannelsesniveauet noget lavere end på landsplan. I Varde er ungdomsuddannelserne samlet på Campus Varde.

Uddannelse

Andelen med en erhvervsuddannelse i Varde Kommune er højere end på landsplan, mens andelen med en lang videregående uddannelse er på 7 % mod et gennemsnit på 22 % for hele landet (2019).

Der har siden 1991 været en stigning i uddannelsesniveauet, men den er ikke så markant som på landsplan. Eksempelvis er andelen af mænd, der alene får en grundskoleuddannelse, kun faldet fra 29 % i 1991 til 21 % i 2019, mens andelen af kvinderne er faldet fra 47 % til 15 %. Andelen med en erhvervsuddannelse er steget hos begge køn, men mest hos kvinderne – fra 28 % til 36 %.

Andelen med korte og mellemlange videregående uddannelser er på niveau med udviklingen i hele landet. Derimod er forskellene store, når det gælder de lange uddannelser. I 2019 havde 6 % af mændene og 9 % af kvinderne (blandt de 30‑34-årige) en lang videregående uddannelse som højest fuldførte mod tilsvarende 20 % og 24 % på landsplan.

Grundskoleuddannelse

Elevtallet i kommunen er faldende (se Tabel 1). Kombineret med forholdsvis mange små skoler med stor geografisk spredning har det bidraget til, at byrådet i 2011 vedtog en ny skolestruktur. Den betød bl.a. lukning af Lindbjerg Skole, Gaarde Skole og Skovlund Skole pr. 1. august 2012. Fire andre skoler blev til filialskoler uden egen leder og bestyrelse og kom ind under skolerne i hhv. Agerbæk, Blåvandshuk, Blåbjerg og Tistrup.

I 2017 vedtog byrådet på baggrund af elevprognoser for 2021 og 2022 endnu en ændring af strukturen på skole- og dagtilbudsområdet, der medførte en lukning af Billum Skole pr. 1. august 2018 og opførelsen af en ny skole, Frelloskolen, i Varde. Den nye skole står klar til skolestart i 2021, og den erstatter Brorsonskolen, som er i dårlig forfatning og skal rives ned. Frelloskolen ligger tæt ved Varde Fritidscenter, og idéen er, at den dermed bliver et lokalt samlingspunkt. Samtidig bliver 10iCampus, kommunens 10.-klasse, en del af Ungdomsskolen i samme område som ungdomsuddannelserne på Campus Varde.

Antallet af frie grundskoler er steget i takt med lukningen af de lokale folkeskoler. Eksempelvis blev Ølgod Kristne Friskole etableret i 2012 og overtog den tidligere Lindbjerg Skole. Elevtallet er siden da steget fra knap 50 elever i 2012 til over 90 elever i 2018. Blåbjerg Friskole blev etableret på baggrund af lukningen af den lokale folkeskole i 1998. Mejls-Orten- Tinghøj Friskole åbnede i 1992 efter lukningen af den lokale folkeskole. Andelen af elever i kommunens fem frie grundskoler er steget siden den første runde af skolelukninger, men er stadig i 2019 et stykke under 10 % og også et godt stykke under landsgennemsnittet på 18 %.

Der er seks efterskoler i kommunen: Øse Efterskole, Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole, Skovlund Efterskole, Frøstruphave Efterskole (oprettet af Indre Mission og KFUM/KFUK), Ølgod Efterskole og Kvie Sø Efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger.

Ungdomsuddannelserne

Kommunens ungdomsuddannelser findes stort set alle på Campus Varde i den nordlige del af byen. Foruden 10iCampus finder man Varde Gymnasium, et alment gymnasium med HF. På Varde Handelsskole og Handelsgymnasium (også kaldet Det Blå Gymnasium) kan man tage gymnasieretningen HHX og en erhvervsuddannelse inden for business med mulighed for senere at bygge en gymnasial uddannelse ovenpå (til en EUX).

Campus Varde rummer i alt 1.200 elever, som har mulighed for at møde hinanden i kantinen, til fester, motionsløb og andre fælles tiltag uddannelsesinstitutionerne imellem.

Fra 2007 og indtil 2019 havde unge under 25 år, som ikke var i uddannelse eller i job, mulighed for at komme på produktionsskolen Hammeren. Fra august 2019 hører den under Den Forberedende Grunduddannelse, FGU Vest, der tæller FGU Ribe, FGU Esbjerg og FGU Varde.

På den tidligere Gaarde Skole slog Varde STU-Center 2012 dørene op for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Videregående uddannelser

Varde Kaserne rummer også hærens Sergentskole, der som en følge af Forsvarsforliget i 2013 blev flyttet fra Sønderborg til Varde. Sergentskolen uddanner sergenter, oversergenter og seniorsergenter, altså ledere og mellemledere, inden for Hærens forskellige styrker.

Sundhed

Et nyfødt barn i Varde Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 81,5 år (se Tabel 2). Det er ca. otte måneder mere end landsgennemsnittet og den næsthøjeste i opgørelsen for Region Syddanmark, hvor den kun overgås af Kerteminde Kommune.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen med et dårligt fysisk helbred på niveau med andelen i regionen og i landet som helhed. Andelen med et dårligt mentalt helbred er lidt mindre end gennemsnittet for både land og region. Det gennemsnitlige antal lægebesøg i Varde Kommune er på niveau med gennemsnittet for både regionen og landet. I 2018 var der 7,3 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i kommunen. Kommunen havde i 2017 1.539 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er næsten som det gennemsnitlige antal i Region Syddanmark og lidt færre end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter. I 2018 havde 118 personer pr. 1.000 indbyggere været indlagt på et somatisk sygehus. Det var lidt flere end i Region Syddanmark, men på niveau med landet som helhed. Borgerne i Varde Kommune sygehusbetjenes af Region Syddanmarks hospitaler, i første række Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Varde Kommune er lidt mindre end i landet som helhed. Til gengæld er det aldersbestemte udgiftsbehov noget højere. Samlet placerer det Varde Kommune med et udgiftsbehov som på landsplan.

I 2018 var der 42,8 dagplejepladser og 11,9 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Det er en helt anden fordeling end på landsplan, hvor der tilsvarende var 19,4 dagplejepladser og 37,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i alderen 0‑2 år.

For aldersgruppen 3‑5 år var der 92,8 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn, hvilket var lidt over landsgennemsnittet på 89,7 pladser. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 9,9 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket næsten var som på landsplan (10,1).

I 2018 modtog 10,5 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp, hvilket stort set svarer til niveauet for både region (11,1 %) og land (11,0 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008 (hvor den i kommunen var 15,8 %). Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre er gennem de senere år blevet lidt mindre. I 2010 var det 5,0 % af alle i alderen 65 år og derover, men andelen var i 2018 faldet til 3,4 %. Det er på linje med landet som helhed (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Varde Kommune er lidt lavere end i Region Syddanmark og dermed også lavere end i landet som helhed. I årene 2015‑18 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 11,0 personer pr. 1.000 indbyggere. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 15,3 personer og i regionen mod 13,0 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Varde Kommune på et lidt lavere niveau end både regionen og landet som helhed. I Varde Kommune blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 2,1 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 2,9 personer og i landet som helhed mod 2,6 personer pr. 1.000 indbyggere. Også mht. sigtelser for indbrud og tyveri er niveauet lidt lavere end i både regionen og landet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg