Dagplejebørn er på udflugt til Vejen Bibliotek, hvor der mellem reolerne er indrettet legeområde. I 2018 var der i Vejen Kommune større mulighed for at få passet sit 0-2-årige barn hos en dagplejer end i en af kommunens daginstitutioner.
.
Antal skoler og elever i Vejen Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Vejen Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

I Vejen Kommune er erhvervsuddannelser de mest populære uddannelser, mens langt færre end på landsplan tager lange videregående uddannelser. Middellevetiden er lidt højere end i regionen og på landsplan.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Vejen Kommune ligger under gennemsnittet for hele landet. Andelen af 30‑34-årige med lange videregående uddannelser var 8 % mod en andel på landsplan på 22 %. Kvindernes uddannelsesniveau er siden 1991 steget mest; kun 2 % blandt såvel kvinder som mænd havde i 1991 en lang videregående uddannelse, og mens kvindernes andel er steget til 11 % i 2019, er mændenes steget til 5 %.

Grundskoleuddannelse

I 2020 havde Vejen Kommune 14 folkeskoler, der bestod af seks børnecentre, en skole med 0.-6. klasse og syv skoler med 0.-9. klasse. V10, kommunens 10.-klassetilbud, er placeret på Grønvangskolen, som med over 900 elever er kommunens største folkeskole.

Børnecentrene er fælleshuse, hvor dagtilbud, skole og SFO har en fælles ledelse og bestyrelse og samarbejder om at give børnene sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og skole. Skoler med mellem 100 og 150 elever organiseres som børnecentre, mens skoler med færre end 100 elever lukkes eller omdannes til et såkaldt filialbørnecenter på en overbygningsskole.

I Vejen Kommune er specialtilbuddene for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samlet på Østerbyskolen, og på Højmarkskolen samles elever med ADHD og autisme.

I 2020 er der fem frie grundskoler i kommunen, der har en stærk tradition for skoler, som bygger på grundtvigkoldske værdier. Det ses både i de frie grundskoler, i efterskoler og i Rødding og Askov Højskoler. Blandt friskolerne gælder det Gjerndrup Friskole, oprettet i 1990 efter lukningen af den lokale folkeskole, Vejen Friskole i Læborg oprettet i 1998 og Rødding Friskole oprettet i 1946.

Blandt efterskolerne finder man Danmarks ældste efterskole, Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, grundlagt som Skibelund Skolehjem i 1874 for børn af dansksindede forældre syd for Kongeå.

Kongeådalens Efterskole er en efterskole oprettet af FDF i 1979. Store Andst Efterskole er en efterskole for ordblinde med plads til ca. 125 elever fordelt på 8., 9. og 10. årgang. Rødding Fri Fag- og Efterskole er for unge med særlige læringsforudsætninger, hvor eleverne kan sammensætte forskellige længder af undervisningsforløb på efterskolen efterfulgt af et fagskole- eller et STU-forløb. De nyeste efterskoler er Ladelund Efterskole, oprettet i år 2000 på den tidligere Ladelund Landbrugsskole, og Askov Efterskole, en del af Askov Højskole, oprettet i 2001.

Ungdomsuddannelserne

VBC Vejen Business College er et handelsgymnasium, hvor eleverne kan tage en HHX og en erhvervsuddannelse inden for Butik & Handel, som med gymnasiale fag kan udbygges til en EUX. Vejen Gymnasium og HF er det almene gymnasium med STX og HF. Desuden åbnede SOSU Esbjerg i 2017 en afdeling i lokaler på Vejen Business College. Inden for rammerne af den nye forberedende grunduddannelse åbnede i 2019 FGU Kolding & Vejen, som har undervisningssteder begge steder og bl.a. afløser de tidligere produktionsskoler.

Sundhed

Et nyfødt barn i Vejen Kommune havde i perioden 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,4 år. Det er lidt over gennemsnittet for Region Syddanmark og næsten et halvt år mere end landsgennemsnittet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Vejen Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, på niveau med andelen i Region Syddanmark og lidt større end i landet som helhed. Der er samtidig en lidt større andel med hhv. svær overvægt og usundt kostmønster end i både regionen og hele landet.

I 2019 var der i gennemsnit 7,2 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i kommunen mod 7,4 i regionen og 7,1 i landet som helhed. I Vejen Kommune havde 111 pr. 1.000 borgere i 2018 været indlagt på et somatisk sygehus. Det er på niveau med regionen og dermed lidt mindre end i landet som helhed.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov var i 2019 ca. 4 % mindre i Vejen Kommune end på landsplan, hvorimod det aldersbestemte udgiftsbehov var ca. 5 % større.

I 2018 var der 46,0 dagplejepladser og 9,5 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Det er flere dagplejepladser end på landsplan, men er langt færre end de 37,4 daginstitutionspladser pr. 100 børn på landsplan.

For aldersgruppen 3‑5 år var der 88,5 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn, hvilket er tæt på landsgennemsnittet. I 2018 modtog 11,4 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er næsten som i regionen (11,1 %) og landet (11 %) som helhed.

I 2008 var det 5,1 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Vejen Kommune. I 2018 var denne andel faldet til 3,1 %, hvilket er lidt under landet som helhed (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Vejen Kommune er noget lavere end i regionen og landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,4 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Syddanmark som helhed var det tilsvarende 13,3 og på landsplan 15,5 personer. Når det gælder voldsforbrydelser, indbrud og tyveri, er niveauet ligeledes lavere i Vejen Kommune.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg