Kræftens Bekæmpelses projekt Livsrum i Vejle er et af i alt syv rådgivningscentre for kræftpatienter placeret i bl.a. Aalborg, Herning, Odense og Vejle. Rådgivningscenteret, som ligger i fredelige omgivelser nær Vejle Sygehus, blev indviet i 2013.
.
På Vejle Sygehus undersøges en patient for lungekræft. Forskere på sygehuset tester tre undersøgelsesmetoder til lungevævsprøver. Her foretages skyllemetoden, en kikkertundersøgelse, af en patient.
.
En gruppe elever demonstrerede i 2018 foran indgangen til Rosborg Gymnasium i Vejle. Det skete som reaktion på regeringens besparelser i Finansloven, hvor offentlige institutioner, herunder gymnasier, skulle spare 2 % årligt af det samlede budget, det såkaldte omprioriteringsbidrag. Besparelsen blev stoppet fra 2020.
.
I udkanten af Vejle ligger den selvejende institution Solgaven, et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagtseende. Solgavens udendørsarealer består af sansehave, mark og skov og er forbundet med et stisystem med bl.a. ledelinjer og opmærksomhedsfelter. Her fodrer en bruger af Solgaven stedets får, som græsser på en mark langs skoven.
.
Antal skoler og elever i Vejle Kommune 1970/71 til 2018/19.
.
Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Vejle Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Vejle Kommune og hele landet i 2019.
.

Vejle er en stor uddannelsesby, og her ligger kommunens gymnasiale uddannelser. Flere ligger på Campus Vejle, der samler en række ungdomsuddannelser. Byen rummer også flere videregående uddannelser. Sundhedstilstanden i kommunen er tæt på landsniveauet, mens det sociale udgiftsbehov og kriminaliteten er lidt lavere.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Vejle Kommune er en smule lavere end på landsplan. Det skyldes især, at en lidt mindre andel af de 30‑34-årige har en længere videregående uddannelse, mens omvendt en lidt større andel har en erhvervsuddannelse.

Siden 1991 er uddannelsesniveauet steget betydeligt for begge køn. Andelen af 30‑34-årige kvinder, der alene har en grundskoleuddannelse, er faldet fra 34 % i 1991 til 13 % i 2019, mens det for mændenes vedkommende er faldet fra 28 % til 20 %. Andelen med mellemlange og lange videregående uddannelser er steget hos begge køn og mest hos kvinderne, hvor andelen med lange videregående uddannelser er steget fra 3 % i 1991 til 19 % i 2019.

Mere om skole og uddannelse i kommunen

Grundskoleuddannelse

Siden 1970’erne har der i Vejle Kommune været et stigende antal elever i grundskolen. Der er gennemført en række ændringer i skolestrukturen med lukninger og sammenlægninger. I 2010 vedtog byrådet bl.a., at Langelinies Skole skulle lukkes og sammenlægges med Damhavens Skole, samt at, Gadbjerg og Bredsten Skoler blev lukket som selvstændige skoler og lagt sammen til Bredsten-Gadbjerg Skole. Andkær Skole blev senere lagt sammen med Gauerslund Skole til Fælleshåbsskolen.

I 2012 blev Nørup Skole og Vandel Skole lagt sammen til Firehøjeskolen, dog fortsat på to matrikler, hvor Vandel Skole har 0. til 6. klassetrin. Samme år blev Givskud Skole, Elkjærskolen, Ikærskolen og Søndermarkskolen lagt sammen til Firkløverskolen.

NOVAskolen (tidligere Nørremarksskolen) ligger i et meget sammensat boligområde, der både rummer dyre villaer og billige lejligheder. Skolen havde i 2018 ca. 66 % tosprogede elever. Et forsøg med rene etniske klasser i 2004 blev kendt ulovligt. I 2013 fik skolen en innovationsprofil og skiftede navn til NOVAskolen.

Kommunens 10.-klassetilbud ligger på UngdomsCenter Vejle (UCV).

Andelen af elever i de frie grundskoler er med 20 % i skoleåret 2018/19 over landsgennemsnittet. Balle Friskole og Kirstine Seligmanns Skole fra hhv. 1866 og 1882 er de ældste, mens den katolske Sct. Norberts Skole blev etableret i 1905. Hedegaard Friskole kom til i 1961, Vejle Friskole i 1972 i det tidligere forskoleseminariums bygninger, og i 1977 kom Steiner Skolen i Vejle. I 1985 blev den kristne privatskole Lukas-Skolen etableret, og i 1987 Grejs Friskole. De nyest tilkomne er Karlskov Friskole i 2003, den multikulturelle skole Vejle Privatskole samt Bredballe Privatskole og Jelling Friskole alle tre fra 2013.

I Børne og Unge Center Vejle Fjord i Vejle og Fårupgård Ungecenter i nærheden af Jelling er der socialpædagogiske specialinstitutioner med interne skoler. Man kan vælge mellem forskellige typer af efterskoler. Skolen for Gastronomi, Musik & Design er en kombineret fri fagskole og efterskole, Brejning Efterskole i Brejning ved Børkop har fokus på friluftsliv, på Vejle Idrætsefterskole handler det om talentudvikling. Grejsdalens Efterskole er en kristen efterskole. Balle Friskole rummer siden 1962 også en ungdomsskole, som nu er en musikog idrætsefterskole, mens Vandel Efterskole bl.a. har fodbold, musik og teater på programmet.

Ungdomsuddannelserne

Almene gymnasiale uddannelser kan tages på Rosborg Gymnasium & HF, der i 2020 havde ca. 1.400 elever, eller på Rødkilde Gymnasium med ca. 800 elever.

Rødkilde fik sit navn i 1973 samtidig med flytning til nye lokaler på Rødkildevej. I mange år havde skolen, hvis historie går tilbage til 1865, heddet Vejle Gymnasium.

Teknisk gymnasial uddannelse (HTX) kan man tage på Vejle Tekniske Gymnasium (VTG). I 2008 blev det sammen med Odense Tekniske Skole en del af Syddansk Erhvervsskole. I 2020 havde VTG mere end 300 elever fordelt på syv studieretninger.

Campus Vejle er en stor uddannelsesinstitution med omkring 2.500 elever fordelt på en lang række ungdomsuddannelser. Den blev etableret i 1999 med en fusion mellem Vejle Handelsskole og VUC Vejle. Handelsskolen har ligget på Boulevarden siden 1962, og her flyttede VUC også til i 2014 i et nyt bygningskompleks. Siden er Syddansk Erhvervsskole og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole også flyttet ind på samme område. Man kan på Campus Vejle tage en HHX, en HF samt en række merkantile erhvervsuddannelser (EUD), der også kan suppleres med gymnasiale fag til EUX. Campus rummer også en særlig it-ungdomsuddannelse (AspIT) for unge med autismespektrumforstyrrelse.

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens kan man tage grundforløb og hovedforløb til bl.a. social- og sundhedshjælper samt social- og sundhedsassistent, eller man kan supplere grundforløbet med gymnasiale fag til en EUX Velfærd.

Inden for de forberedende grunduddannelser har FGU Trekanten to adresser i Vejle, dels på det tidligere Vejle Produktions- og Uddannelsescenter på Sandagervej, dels på Boulevarden sammen med de andre uddannelsesinstitutioner.

Videregående uddannelser

Korte og mellemlange videregående uddannelser kan tages på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der i 2019 havde uddannelsessteder i Jelling, Vejle, Odense, Svendborg og Fredericia. UCL, der står for University College Lillebælt, havde i 2019 ca. 10.300 studerende.

I 2019 havde UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i alt 47 korte (akademi-) og mellemlange (professions-) uddannelser. I Jelling er der fem professionsuddannelsestilbud (lærer og pædagog) på det tidligere Jelling Seminarium, der blev oprettet i 1841. I Vejle er der ni forskellige uddannelsesmuligheder, både professionsuddannelser og akademiuddannelser, bl.a. som sygeplejerske, socialrådgiver, datamatiker, elinstallatør og handelsøkonom.

Desuden findes forskellige efter- og videreuddannelsesmuligheder, bl.a. på Kursuscentret Campus Vejle og AMUkurser på Syddansk Erhvervsskole.

Uden for det almindelige uddannelsessystem rummer kommunen en række højskoler som fx Vejle Idrætshøjskole, Kunst- og Kulturhøjskolen, Børkop Højskole, som er en bibelhøjskole, Brandbjerg Højskole og Engelsholm Højskole, der har til huse på herregården Engelsholm.

Sundhed

Et nyfødt barn i Vejle Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 80,9 år. Det er næsten helt som gennemsnittet for Region Syddanmark og svarer næsten til landsgennemsnittet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er befolkningens helbredstilstand også tæt på regions- og landsgennemsnittet. Der var i 2018 i kommunen gennemsnitligt 6,7 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger mod tilsvarende 7,4 på regionsplan. Samme år havde 105 af 1.000 borgere været indlagt på et somatisk sygehus. I Region Syddanmark var det tilsvarende 107 og i landet som helhed 119.

Ud over Vejle Sygehus rummer Vejle en stor afdeling af Psykiatrien i Region Syddanmark, der i 2019 samlet havde ca. 600 ansatte i byen. Psykiatrien styres i en særskilt organisation, der i Vejle primært har til huse i et selvstændigt kompleks på Nordbanen lidt nord for sygehuset. Afdelingen for voksne omfatter sengeafsnit og akutmodtagelse og betjener sammen med lokalpsykiatriske enheder ca. 250.000 indbyggere fra kommunerne Vejle, Fredericia og Kolding. Samtidig har regionen et Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium i samme kompleks i Vejle.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov i Vejle Kommune er ca. 5 % lavere end på landsplan, mens det aldersbetingede udgiftsniveau er ca. 2 % højere (2019). I 2018 var der 18,8 dagplejepladser og 39,2 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Det er på begge områder meget tæt på landsgennemsnittet. For de 3‑5-årige er antallet også på linje med hele landet med 89,9 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2018 9,7 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er tæt på andelen på landsplan (10,1).

I 2018 modtog 10,2 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt mindre andel end på landsplan (11,0 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008, hvor den udgjorde 17,0 %.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2018 på 4,2 % af alle i alderen 65 år og derover, hvilket er lidt flere end i landet som helhed (3,6 %).

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i kommunen er som i regionen som helhed, og dermed er det lidt lavere end i landet som helhed. I årene 2015‑18 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 12,9 personer pr. 1.000 indbyggere. Tilsvarende blev der på landsplan rejst sigtelse mod 15,4 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i Vejle Kommune rejst sigtelse mod 2,9 personer pr. 1.000 indbyggere, hvilket svarer til niveauet i hele regionen, mens det ligger lidt over niveauet for landet som helhed (2,6 personer). Sigtelser for indbrud og tyveri ligger tæt på niveauet for regionen og hele landet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vejle Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg