Figur 1. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Viborg Kommune og hele landet i 2018.

.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Viborg Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Viborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Plejecenteret Banebo, der ligger i bydelen Viborg Baneby, er en kombination af ældreboliger og plejeboliger. Banebo, tegnet af ERIK Arkitekter, er opført i tilknytning til det omkringliggende nærområde, der rummer familieboliger, uddannelsesinstitutioner og forretninger.
.
I et af træningslokalerne i Vestdansk Center for Rygmarvsskade varetager et team, der bl.a. består af fysio- og ergoterapeuter, rehabiliteringen af rygmarvsskadede. Centeret er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg.
.

Figur 2. Sogne i Viborg Kommune fordelt på fem sociogeografiske områder. Områderne i gruppe 1 ligger højest målt på uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau.

.

Viborg Kommune har et bredt udbud af uddannelser, men her er ingen muligheder for at tage en lang videregående uddannelse. Den forventede middellevetid er knap et år længere end på landsplan. Hovedbyen Viborg har det største somatiske sygehus i Hospitalsenhed Midt. Det udbygges frem til 2020 for ca. 1,2 mia. kr.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Viborg Kommune er på linje med landet som helhed, hvad angår grundskoleuddannelser samt korte og mellemlange videregående uddannelser.

Andelen af 30‑34-årige med erhvervsuddannelser er derimod markant højere i Viborg Kommune, mens andelen med lange videregående uddannelser omvendt er lavere (se Figur 1).

Siden 1991 er især kvindernes uddannelsesniveau steget. I 1991 havde 34 % af de 30‑34-årige kvinder alene en grundskoleuddannelse, mens 2 % havde en lang videregående uddannelse. I 2018 var det 14 % af kvinderne i Viborg Kommune, der alene havde en grundskoleuddannelse, mens andelen af kvinder med en lang videregående uddannelse var steget til 14 %.

Grundskoleuddannelse

Efter at det samlede elevtal i en årrække har været faldende i Viborg Kommune, er det i 2018 næsten på højde med midten af 1980’erne.

I foråret 2007 besluttede byrådet i den nye kommune, at fem skoler skulle lukkes fra skoleåret 2008/09. Lukningerne omfattede Kølvrå Skole, Skjern Skole, Vammen Skole, Vroue Skole og Bjerregrav Skole. Oprindelig stod også Sparkær Skole, Løvel Skole og Ulbjerg Skole til at blive nedlagt, men den beslutning blev omgjort efter lokale protester og en omprioritering i kommunen, der hævede skatten.

I skoleåret 2017/18 havde kommunen 26 folkeskoler. Heri indgik 10CV, kommunens 10.-klassetilbud, som er en del af Viborg Ungdomsskole. Kommunen har også en række specialtilbud til børn og unge, der bl.a. omfatter Rosenvængets Skole, som tidligere var en selvstændig skole under Statens Åndssvageforsorg. Med Strukturreformen i 2007 kom den direkte under kommunen, som lavede skolen til en helhedsskole, der også inkluderer fritidsdelen. Skolen er i dag specialskole for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og autismespektrumforstyrrelser (ASF).

I Viborg Kommune var der i 2017/18 ti frie grundskoler. Nogle er løbende blevet udbygget, som fx Friskolen i Viborg, der blev oprettet i 1971 med elever til 6. klasse og først blev en fuldt udbygget skole i 1980. Hald Ege Efterskole blev oprettet i 1988 og fik i 2012 tilknyttet en friskole.

Andelen af børn i de frie grundskoler var i en årrække ret stabil, men der skete en tydelig stigning efter beslutningen i 2007 om lukningen af de fem folkeskoler. Skjern Skole genopstod således som Nørreåskolen, Vammen Skole genopstod som Langsø Friskole, og Bjerregrav Skole blev til Bjerregrav Friskole. Andelen af elever i de frie grundskoler var i 2017/18 oppe på 15 %.

Ud over Hald Ege Efterskole er der fem efterskoler i kommunen: Bjergsnæs Efterskole (gymnastikefterskole), Hedemølle Efterskole (kristen efterskole), Klejtrup Musikefterskole, Skals Efterskole (international efterskole) og Tjele Efterskole, som har 11 linjefag, der rækker fra BMX Race og e-sport til Animation og Performance. Kongenshus Efterskole lukkede i 2018 efter en konkurs.

Ungdomsuddannelserne

Viborg Kommune har mange muligheder inden for ungdomsuddannelser.

Det helt klassiske tilbud er på Viborg Katedralskole, der tilbyder alment gymnasium (STX) og udbyder IB Diploma Programme. Mere eksperimenterende er Viborg Gymnasium & HF fra 1971, hvor man både kan tage en almen studentereksamen (STX), en toårig HF og en fireårig EUX-landbrug i samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole. Hertil kommer en treårig Visuel HF i samarbejde med The Animation Workshop, hvor den visuelle del af uddannelsen også foregår. Idéen er at kombinere almindelige HF-fag med bl.a. tegneteknik og animationsproduktion.

Den største uddannelsesinstitution i kommunen er erhvervsskolen Mercantec, der blev oprettet i 2008 ved en sammenlægning af Viborg Handelsskole og EUC Midt. Mercantec er i 2019 ved at opføre nyt gymnasium – Midtbyens Gymnasium – hvor Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium smelter sammen og får plads til 1.200 elever.

Foruden tekniske og merkantile gymnasiale uddannelser (HTX, HHX og EUX) udbyder Mercantec en række erhvervsuddannelser (EUD) og har et stort udbud af voksen- og efteruddannelser (VEU). Mercantec har adresser i Viborg, Bjerringbro, Skive og Ulfborg og beskæftiger samlet omkring 450 medarbejdere (2018).

Videregående uddannelser

Professionshøjskolen VIA University College Campus Viborg har uddannelser til fx pædagog, pædagogisk assistent, sygeplejerske, administrationsbachelor, softwareingeniør samt en række engelsksprogede uddannelser.

Til de sidste hører Character Animation i The Animation Workshop, som er en del af VIA.

VIA Campus Viborg har over 2.000 studerende, heraf ca. 200 internationale studerende, og her tilbydes også en række efter- og videreuddannelser.

Asmildkloster Landbrugsskole har foruden erhvervsskole også uddannelser til produktionsleder og agrarøkonom, mens Media College Denmark tilbyder uddannelser inden for tv- og filmproduktion, fotografi og webudvikling. Hertil kommer ph.d.-uddannelserne på AU Foulum.

Sundhed

Et nyfødt barn i Viborg Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 81,5 år. Det er næsten et år mere end landsgennemsnittet og på niveau med gennemsnittet for Region Midtjylland (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en lidt større andel af den voksne befolkning i Viborg Kommune end i hele Region Midtjylland, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Også andelene med et usundt kostmønster og med svær overvægt ligger lidt over niveauet for regionen.

Ud fra data i Den Nationale Sundhedsprofil 2017 har regionen kortlagt den selvrapporterede sundhed i fem sociogeografiske områder. De er fastlagt ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau (se Figur 2). I det sociogeografiske område (gruppe 5), hvor der er det laveste niveau for uddannelse, beskæftigelse mv., er andelen af borgere med dårligt helbred næsten tre gange så stor som i det sociogeografiske område, der ligger i gruppe 1.

I 2017 var der 7,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Viborg Kommune mod tilsvarende 7,1 besøg i regionen og på landsplan.

Kommunen havde 1.568 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge (2017). Det er lidt flere end i Region Midtjylland som helhed, men færre end landsgennemsnittet på 1.614.

I 2017 var der 132 indlagte patienter på et somatisk sygehus pr. 1.000 borgere i kommunen. Det var flere end i regionen (112) og på landsplan (121).

Sundhedscenter Viborg og satellitterne i Karup, Stoholm, Møldrup, Bjerringbro og Ørum har en række tilbud inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

I Viborg findes en særlig 67-årsundersøgelse. Viborg Kommunes Tværsektorielle Screenings Program (VISP) blev startet i 2014. Helbredsundersøgelsen tilbydes 67-årige og består af en række kliniske undersøgelser udført af sygeplejersker i Sundhedscenter Viborg og med fokus på hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Hvert år undersøges ca. 1.000 borgere, og opfølgningen sker i et samspil mellem sundhedscenteret, den praktiserende læge og sygehuset. Ordningen var fra starten unik i Danmark og evalueres forskningsmæssigt.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Viborg Kommune er næsten på niveau med regionen og hele landet.

I 2017 var der 29,7 dagplejepladser og 26,2 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0-2 år.

For aldersgruppen 3-5 år var der 91,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 10,0 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er som på landsplan (10,1).

Udgifterne i Viborg Kommune til forsørgelse (netto) pr. 17‑64-årig indbygger var 9 % over gennemsnittet for landets kommuner i 2017.

I 2017 modtog 10,0 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt mindre andel end i Region Midtjylland (10,4 %) og på landsplan (11,1 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008 (18,9 %).

I 2010 var det ca. 3,5 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Viborg Kommune. I 2018 var denne andel 2,9 %, hvilket er lidt lavere end i landet som helhed (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Viborg Kommune er lidt højere end i Region Midtjylland og i landet som helhed. I 2018 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 17,7 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen mod tilsvarende 12,9 personer for hele regionen og 15,1 personer på landsplan.

Når det gælder sigtelser for voldsforbrydelser, lå Viborg Kommune helt på niveau med både regionen og landet.

Med hensyn til indbrud og tyveri lå Viborg Kommune lidt lavere. Der blev i 2018 rejst sigtelse mod 4,3 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen for indbrud og tyveri. I Region Midtjylland var det tilsvarende 4,4 og i hele landet 4,9 personer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg