De 30-34-åriges højest gennemførte uddannelse i Vordingborg Kommune og hele landet i 2020. Tallene er opgjort for september i det pågældende år.
.
Antal skoler og elever i Vordingborg Kommune 1970/71 til 2019/20.
.

Den forventede middellevetid for en nyfødt i Vordingborg Kommune er næsten to år lavere end landsgennemsnittet. Sygehusbygningerne i både Stege og Vordingborg blev efter lukningen af sygehusene omdannet til sundhedscentre. Kommunens store uddannelsesby er Vordingborg.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Vordingborg Kommune er noget lavere end lands- gennemsnittet. I 2020 havde 24 % af de 30‑34-årige alene en grundskoleuddannelse. På landsplan var andelen 15 %. I kommunen havde 7 % af de 30‑34-årige i 2020 taget en lang videregående uddannelse, hvor gennemsnittet på landsplan er på 23 %. Over en tredjedel af de 30‑34-årige har en erhvervsuddannelse (35 %), hvor gennemsnittet på landsplan er 26 %.

Uddannelsesniveauet er steget siden 1991 og mest hos kvinderne, som i 2020 var højere uddannede end mændene.

Grundskoleuddannelse

I 2012 vedtog kommunalbestyrelsen en ny skolestruktur i kommunen, der samlede skolerne under fem skoler, der tilsammen havde 12 afdelinger. Den største har gennem årene været Gåsetårnskolens afdeling Iselinge, der i 2020 havde ca. 700 elever. Som folkeskole medregnes også 10. klasse, der ligger på Vordingborg Ungdomsskole.

Den nye skolestruktur betød nedlæggelse af Kalvehave Skole. Den blev omdannet til en specialskole, der nu hedder Kalvehave Skole og Børnehus. Tilbuddet i Kalvehave betød samtidig, at specialklasserne på folkeskolerne blev nedlagt.

Klosternakkeskolen under Præstø Skole blev ligeledes lukket, men i 2014 grundlagdes Præstø Privatskole i skolens tidligere bygning. Privatskolen havde i 2020 ca. 200 elever.

Den ældste friskole er Bogø Kostskole oprettet i 1887. Skolen rummer en dagskole med ca. 270 elever fra 0. til 10. klasse, herunder ca. 40 kostelever fra 6. til 10. klasse. Møn Friskole blev oprettet som følge af lukningen af den lokale folkeskole i 1997. I 2013 fik skolen også en børnehave tilknyttet. Desuden er der i Vordingborg en Rudolf Steiner-skole oprettet i 1974. Andelen af elever i de frie grundskoler har i en årrække været stigende og nåede i 2019/20 op på 26 %.

Idrætsefterskolen Grønsund er oprettet i 1992 som en selvstændig institution med tilknytning til Bogø Kostskole og har til huse i Bogø Kostskoles oprindelige bygning, Borgen. Efterskolen Østergård er en specialefterskole med fokus på praktiske, musiske og kreative fag. Lundby Efterskole hviler på et grundtvig-koldsk grundlag. Den blev ufrivilligt landskendt i februar 2011 efter en kæntringsulykke i Præstø Fjord.

Ungdomsuddannelserne

Vordingborg Fri Fagskole er indrettet i en stor herskabelig villa på Violvej i Vordingborg. Skolen tilbyder 10. klasse samt en række linjefag, der skal forberede eleverne på en erhvervsfaglig grunduddannelse. Linjefagene har bl.a. sigte på senere uddannelser som social- og sundhedshjælper, kok, bager, game-designer, tømrer eller murer.
.

Vordingborg Gymnasium & HF blev oprettet i 1550 som latinskole og nedlagt igen i 1846. Den blev genetableret i 1935 og fusionerede i 1938 med Vordingborg Realskole, der senere skiftede navn til Vordingborg Gymnasium. Skolen har haft et stigende elevtal og havde i 2020 ca. 650 elever på STX og HF. Den er placeret på Chr Richardtsvej i Vordingborg som nabo til Zealand Business College (ZBC), der i 2020 havde ca. 175 elever på HHX, HTX og EUX. Samme sted finder man SOSU Nykøbing Falsters afdeling i Vordingborg.

Vordingborg Fri Fagskole har rødder tilbage til Vordingborg Husholdningsskole, der blev oprettet i 1904, og er i 2021 en skole, hvor man både kan tage 10. klasse og forskellige linjefag. På VUC Storstrøms afdeling på Næstvedvej 3 i Vordingborg kan man tage HF, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Videregående uddannelser

På Professionshøjskolen Absalons afdeling i Vordingborg kan man uddanne sig til såvel lærer som pædagog. En gruppe lærere på Vordingborg Realskole besluttede at oprette et »kursus for vordende skolelærere«, og siden 1882 har der været undervisning på det, der senere blev Vordingborg Seminarium. Efter at have været en del af CVU Syd og UC Sjælland blev seminariet i 2017 til en del af Professionshøjskolen Absalon.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Vordingborg Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Et nyfødt barn i Vordingborg Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 79,1 år. Det er over et år mindre end gennemsnittet for Region Sjælland og knap to år mindre end landsgennemsnittet. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Vordingborg Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, lidt større end andelen i regionen og i landet som helhed. Andelen med svær overvægt er noget større end landsgennemsnittet.

Det gennemsnitlige antal lægebesøg er lidt højere end gennemsnittet for både regionen og landet; i 2019 var der således 8,1 besøg med offentligt tilskud pr. indbygger. I Vordingborg Kommune var antallet af indlagte patienter pr. 1.000 borgere på et somatisk sygehus i 2018 på 141 patienter. I Region Sjælland var det tilsvarende 135 og i landet som helhed 118. I størstedelen af kommunen er det Nykøbing F. Sygehus, der er det nærmeste af Region Sjællands akutsygehuse.

Præstø Multicenter er fra 2014 og rummer både sportshal, springsal, dansesal, sundhedspleje, genoptræning, café samt plejecenter med boliger. Det er dermed en slags »Generationernes Hus«. Med sin forening af ældre, unge, sport, genoptræning og boliger er det en nyskabelse.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Vordingborg Kommune var i 2020 16 % større pr. indbygger end på landsplan. Nabokommunen Næstved lå 5 % højere, mens Guldborgsund Kommune mod syd lå 31 % over landsgennemsnittet. I 2018 var der 17,1 dagplejepladser og 37,3 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år, hvilket var tæt på landsgennemsnittet. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 20,9 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket var dobbelt så mange som på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 11,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er næsten som i regionen (10,6 %) og landet som helhed (11,1 %). Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var på 2,9 % i 2020, hvilket var lidt færre end på landsplan (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Vordingborg Kommune er lidt højere end i regionen og på niveau med landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 15,7 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 13,8 i regionen og 15,8 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg