Uddannelse

Antal skoler og elever i Vesterbro-Kongens Enghave 1970/71 til 2018/19.

.

Det karakteristiske 100 m høje tårn i Carlsberg Byen rummer boliger og er en del af Campus Carlsberg, som hører under Københavns Professionshøjskole. Her udbydes bl.a. fag på uddannelserne meritlærer, pædagog og tekstilformidler. Campus Carlsberg blev indviet d. 2. september 2016.

.

Uddannelsesniveauet i bydelen er en anelse højere end i kommunen som helhed. Blandt de 30‑34-årige kvinder havde 27 % en mellemlang og 49 % en lang videregående uddannelse. Det gælder tilsvarende for hhv. 21 % og 43 % af mændene (2019-tal).

Bydelen rummede i 2019 ni folkeskoler (hvoraf de to kun har 10. klasse) samt fem frie grundskoler.

Børnetallet på Vesterbro er steget betydeligt i 2010’erne. Det stigende behov for skoler er søgt løst ved at udvide kapaciteten på skolerne og justere på skoledistrikterne.

Desuden blev Gasværksvejens Skole genåbnet i 2006. Den var ellers blevet lukket i 1994, fordi der dengang var færre børn i bydelen, og der ikke var den store søgning til skolen, som havde en klar overvægt af tosprogede elever. Bygningen husede i den mellemliggende periode forskellige voksenuddannelser.

I 2004 blev Alsgade Skole lagt sammen med Ny Carlsberg Vejens Skole til Vesterbro Ny Skole. Skolerne lå i det samme bygningskompleks, men var vidt forskellige. Alsgade Skole havde 80 % tosprogede elever, mens Ny Carlsberg Vejens Skole havde 20 %.

Som et led i skolestrukturaftalen i 2007 blev Matthæusgades Skole lagt sammen med Enghave Plads Skole til Tove Ditlevsens Skole på to adresser. Skolen er nu bydelens største med næsten 900 elever (2018/19).

Oehlenschlægersgades Skole blev i 2018 renoveret og udbygget til tre spor. Det gamle gymnastikhus blev bevaret; det var opført samtidig med skolen i 1885 og udvidet i 1915 med to ens gymnastiksale til hhv. piger og drenge.

Hertil kommer folkeskolerne Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole, Skolen i Sydhavnen, Europaskolen i Carlsberg Byen, som også har elever i grundskolen, samt to 10. klasse-tilbud i bydelen.

I 2018 vedtog kommunen at planlægge opførelsen af en ny skole i det sydvestligste hjørne af Den Hvide Kødby. Skolen bliver på 12.700 m2 og skal have tre spor, madskole og idrætshal og rumme omkring 840 elever. Skolen forventes at stå færdig til skolestart i 2024.

Indtil midt i 1990’erne var Mariendal Friskole den eneste frie grundskole i bydelen. Den blev oprettet i 1981 og har fra begyndelsen været en friskole med et specialhold. Skolen er kendt for arbejdet med at inkludere sine specialelever mest muligt i normalmiljøet.

I 1993 åbnede den muslimske friskole Al-Hikma Skolen og den tyrkiske Hayskolen. I hhv. 1995 og 1996 åbnede den multikulturelle friskole Copenhagen City School og lilleskolen Børne U.N.I. Sidstnævnte hed i begyndelsen Børneuniversitetet og var inspireret af den problembaserede læring på Roskilde Universitets Center. Eleverne arbejder derfor projektorienteret og tværfagligt. Med Universitetsloven i 2011 blev universitet en beskyttet titel, og Børneuniversitetet skiftede derfor navn til Børne U.N.I. Skolen er med knap 300 elever (2018/19) bydelens største friskole og har til huse i den tidligere maskinfabrik F.L. Bie.

Andelen af elever i bydelens friskoler steg efter åbningen af de fire friskoler til tæt på 30 %, men siden 2007 er andelen igen faldet og var i 2018/19 på 20 %.

Sundhed og omsorg

Middellevetid 2014-18, socialgruppe og voksenbefolkningens sundhed i 2017 i Vesterbro-Kongens Enghave og Københavns Kommune.

.

Et nyfødt barn i Vesterbro-Kongens Enghave havde 2014‑18 en forventet middellevetid på 77,3 år. Det er tre og et halvt år mindre end landsgennemsnittet på 80,8 år og næsten to år mindre end gennemsnittet for Københavns Kommune.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning, der har et dårligt fysisk helbred, på niveau med Københavns Kommune som helhed og dermed mindre end i landet som helhed.

I Region Hovedstaden er bydelen en del af planområde Syd, hvor akuthospitalet er Amager og Hvidovre Hospital. Samtidig dækkes området af Psykiatrisk Center Amager.

Sundhedshus Vesterbro på Vesterbrogade er for borgere, der har behov for genoptræning og hjælp med bl.a. bedre sundhedsvaner. Henvisning sker bl.a. via praktiserende læge eller hospitalet.

I 2018 modtog 13,0 % af indbyggerne på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er på niveau med Københavns Kommune som helhed.

Andelen af bydelens ældre, der bor i plejebolig, var i 2018 nede på ca. 3 % og dermed også lavere end i kommunen som helhed.

Kriminalitet

Ifølge Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse fra 2019 var det 15 % af borgerne på Vesterbro og 13 % af borgerne i Kongens Enghave, der oplyste, at de følte sig utrygge, når de færdedes på udendørsarealerne i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Det er lidt lavere end gennemsnittet for hele København (17 %).

På Vesterbro var der i 2018 105,4 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere og i Kongens Enghave tilsvarende 29,9. For Vesterbro er det væsentlig højere end gennemsnittet for hele København (60,1), men i Kongens Enghave er det væsentlig lavere. Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitet.

Bydelen rummer Danmarks største arresthus, Vestre Fængsel.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg