Den tidligere herregård Møgelkær har en historie, der rækker tilbage til begyndelsen af 1400-tallet. Bygningskomplekset har siden 1950, efter adskillige udvidelser, haft forskellige funktioner under Direktoratet for Kriminalforsorgen, og fra august 2019 er bygningerne blevet anvendt som uddannelsessted for fængselsbetjente.

Det tidligere statsfængsel i Møgelkær danner nu ramme om Uddannelsescentret Møgelkær (UCM), hvor man siden d. 1. august 2019 har kunnet uddanne sig til fængselsbetjent. Uddannelsen hører under Uddannelsescenter Birkerød. Beslutningen om at etablere en ny uddannelsesafdeling i Jylland blev truffet af regeringen sammen med Dansk Folkeparti i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i efteråret 2018.

.

Historie

Efter Befrielsen overtog fængselsvæsenet Møgelkær og omdannede stedet til Straffelejren Møgelkær, hvilket bl.a. indbefattede uniformeret personale og opsættelsen af hegn. Foto fra 1945‑50.

.

Gården har gennem tiden været i adskillige magtfulde familiers besiddelse. Således var ejeren i 1460’erne rigshofmester Erik Ottesen Rosenkrantz, og i 1560’erne admiral Otte Rud, der blev kendt som søhelt under Syvårskrigen mod svenskerne. Hans enke, Pernille Oxe, opførte i 1571 en ny stor hovedbygning, der stod til 1863, hvor den daværende ejer, lensgreve C.E. Frijs, erstattede den med et langt gulstenshus i en etage. Møgelkær var da en af grevskabet Frijsenborgs største avlsgårde.

I 1939, hvor størstedelen af jordtilliggendet var frasolgt til husmandsbrug, overtog staten Møgelkær og indrettede den til ungdomslejr samt til beskæftigelse for langvarigt arbejdsløse. I Besættelsens slutfase oprettedes en gennemgangslejr for flere tusind norske og danske fanger fra tyske kz-lejre, der var blevet hentet af grev Folke Bernadottes hvide busser og skulle videre til Sverige. Under retsopgøret efter Befrielsen fungerede Møgelkær som fængsel for unge landssvigsdømte, der på forskellig måde havde været i tysk tjeneste. Fra 1950 blev stedet benyttet som ungdomsfængsel.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i Hedensted Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg